BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Denysiuk Irmina (Akademia Sztuki Wojennej)
Title
Zarządzanie kryzysowe w Polsce jako specyficzne zadanie administracji publicznej realizowane na rzecz ochrony ludności
Crisis Management in Poland as a Specific Public Administration Task Implemented for the Protection of the Population
Source
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2020, nr 2, s. 168-183, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Administracja publiczna, Bezpieczeństwo publiczne, Zarządzanie kryzysowe
Public administration, Public security, Crisis management
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule autor porusza problematykę organizacji i funkcjonowania szeroko rozumianej ochrony ludności w Polsce, realizowanej przez różne powołane do tego elementy systemu bezpieczeństwa narodowego (podsystemy). Te systemowe rozwiązania służyć mają bezpieczeństwu ludności, poprzez działania przygotowania i prowadzenia takiej ochrony. W artykule wyróżniono działania i przedsięwzięcia zarządzania kryzysowego oraz wskazano na zależności i wspólne płaszczyzny przedsięwzięć zarządzana kryzysowego, ratownictwa, obrony i ochrony. Posługując się teoretycznymi metodami badawczymi, takimi jak: analiza, synteza, porównanie i wnioskowanie, stwierdzono, że w strukturze tych systemów zachodzą istotne zbieżności realizowanych przedsięwzięć (planistycznych) i zadań. Elementami tożsamymi są przede wszystkim podmioty, realizujące tę ochronę, i ich szerokie kompetencje władcze. Ponadto należy wskazać, że podejmowanie czynności ratunkowych realizowane jest na rzecz wszystkich systemów, niezależnie od stanu funkcjonowania państwa. Zatem wdrażane rozwiązania zarządzania kryzysowego wykorzystują potencjał wykonawczy innych podsystemów.(abstrakt oryginalny)

In the article, the author discusses the issues of organization and functioning of broadly understood civil protection in Poland, implemented by various elements of the national security system (subsystems) established for this purpose. These system solutions are to serve the safety of the population through the activities of preparing and conducting such protection. The article distinguishes crisis management activities and indicates the dependencies and common tasks of crisis management, rescue, defense and people protection. Using theoretical research methods, such as: analysis, synthesis, comparison and inference, it was found that the structure of these systems has significant convergence of implemented (planning) projects and tasks. Identical elements are primarily actors performing this protection, and their broad coercive powers. In addition, it should be noted that rescue operations are carried out for all systems, irrespective of the state of functioning of the state. Therefore, the implemented crisis management solutions use the executive potential of other subsystems. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Andrzej Szymonik. 2011. Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa. Warszawa: Difin.
 2. Bogdan Michaliluk. 2013. "Podsystem ratownictwa i ochrony ludności". Zeszyty Naukowe AON4(93): 274-292.
 3. Jacek Zboina, Krystian Pastuszka. 2012. "Znaczenie oceny zgodności dla ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności". Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza28(4): 87-95.
 4. Jan Pilżys. 2007. Zarządzanie kryzysowe. Szczecin: PPH ZAPOL Dmochowski, Sobczyk Spółka Jawna.
 5. Jerzy Trocha. 2014. "Obrona cywilna -system ochrony ludności na przykładzie gminy Gozodowo (cz. I)". Obronność-Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii1(9):199-214.
 6. Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 roku, (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483).
 7. Leszek Janusz Krzyżanowski. 1999. O  podstawach kierowania organizacjami inaczej, Paradygmaty. Filozofia. Dylematy. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 8. Procedura P-23 Rozpatrywanie wniosku do Komendanta Głównego PSP w sprawie włączenia jednostek OSP do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Wydanie 4, 26.03.2013.
 9. Radosław Radkowski. 2015. "Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy jako element organizacji ratownictwa i ochrony ludności w Polsce". Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy14(1): 37-49.
 10. Ricky W. Griffin. 2004. Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 11. Ryszard Jakubczak, Jerzy Filis. 2007. Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strategie. Warszawa: Bellona.
 12. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, (Dz.U. z 1967 r. Nr 44, poz. 220 ze zm.).
 13. Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1635 ze zm.).
 14. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.).
 15. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855).
 16. Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1410 ze zm.).
 17. Waldemar Kitler. 2011. Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie, uwarunkowania, system. Warszawa: Wyd. AON.
 18. Witold Lidwa (red.).2015. Zarządzanie kryzysowe. Podręcznik. Warszawa: Wyd. AON.
Cited by
Show
ISSN
2450-5005
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.34739/dsd.2020.02.12
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu