BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Poradowska Konstancja (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Wójciak Mirosław (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Uogólniony rozkład trójkątny w analizie wyników badania foresight
The General Application of Two-Side-Power Distribution for Foresight Research Outputs Analysis
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia, 2009, t. 39, s. 167-177, wykr., tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Dynamiczne modele ekonometryczne
Keyword
Metoda foresight, Rozkład prawdopodobieństwa, Prawdopodobieństwo
Foresight method, Probability distributions, Probability
Abstract
Podstawowymi narzędziami badania typu foresight są metody bazujące na wiedzy ekspertów merytorycznych. Jednak grupa takich ekspertów często bywa niewystarczająco liczna, aby przy formułowaniu ostatecznych sądów uzasadnionym było korzystanie z klasycznych metod statystycznych. W takiej sytuacji można zaproponować wnioskowanie w oparciu o rozkład prawdopodobieństwa subiektywnego analizowanej zmiennej. W artykule podjęto próbę określenia parametrów rozkładu czasu realizacji wybranych tez projektu foresight, wykorzystując w tym celu ideę prawdopodobieństwa subiektywnego. Do opisu prawdopodobieństwa subiektywnego wykorzystano tu uogólniony rozkładu trójkątny (rozkład TSP). Wyniki badania były podstawą do konstrukcji prognoz rozwoju nowych technologii. (abstrakt oryginalny)

The basis tools in the foresight analysis are the methods based on judgemental knowledge of qualified experts. Due to the fact that group of qualified experts is usually not enough big it is groundless to use classical statistical tools. It is common to use in such a situation a subjective probability distribution for statistical interference. In this paper we have applied generalized triangular distribution to describe subjective probability distribution. Our research concerned future technologies applied in the energy industry. We have formulated some theses about energy industry development and given them under the experts judge. Finally, analyzed data sets ware the dates (given by experts) of the realization of stated theses. By implementation of the general ideas of subjective probability, we have estimated the parameters of theses time - realization distribution. On these bases we have build new technologies development forecasts. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dittmann P., Poradowska K. (2008), Experts' Opinions in Forecasting for Enterprises, Management, Zielona Góra.
 2. Domański C. (1990), Testy statystyczne, PWE, Warszawa.
 3. Kuwahara T. (2001), Technology Foresight in Japan - The Potential and Implications of DELPHI Approach, "NISTEP Study Material" 77, 125-141 (tekst dostępny na stronie: www.nistep.go.jp).
 4. Martin, B.R. (1995), Foresight in Science and Technology, "Technology Analysis & Strategic Management", 7(2).
 5. Miles I., Keenan, M. (2002), Practical Guide to regional Foresight in the United Kingdom., Unit "Science and Technology Foresight", European Commission/DG Research, ISBN 92-894- 4682-X.
 6. Orzeł J. (2005), Rola metod heurystycznych, w tym grupowej oceny ekspertów, oraz prawdopodobieństwa subiektywnego w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym, "Bank i Kredyt", maj 2005.
 7. Pawłowski Z. (1973), Prognozy ekonometryczne, PWN, Warszawa.
 8. Peter C. F. (1986), The Axioms of Subjective Probability, "Statistical Science", Vol. 1, No 3.
 9. Poradowska K. (2008), Możliwości wykorzystania rozkładu trójkątnego do konstrukcji prognoz punktowych i przedziałowych, referat wygłoszony na Konferencji SEMPP, Osieczany 5-7.05.2008 (w druku).
 10. Press J. S. (2003), Subjective and objective Bayesian Statistics, Principles, models and Applications, Willey & Sons, New Jesrey.
 11. Scenariusze rozwoju technologicznego kompleksu paliwowo-energetycznego dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju - część 1. Studium gospodarki paliwami i energią dla celów opracowania foresightu energetycznego dla Polski na lata 2005-2030. Praca zbiorowa pod. red. K. Czaplickiej-Kolorz, Główny Instytut Górnictwa, Katowice 2007.
 12. Scenariusze rozwoju technologicznego kompleksu paliwowo-energetycznego dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju - część 2. Scenariusze opracowane na podstawie foresightu energetycznego dla Polski na lata 2005-2030. Praca zbiorowa pod. red. K. Czaplickiej- Kolorz, Główny Instytut Górnictwa, Katowice 2007.
 13. Van Dorp J. R., Kotz S. (2002), A novel extension of the triangular distribution and its parameter estimation, "The Statistician" 51, Part 1, 63-79.
Cited by
Show
ISSN
2080-0339
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu