BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wierzbicki Grzegorz (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Title
Potencjał organizacji pozarządowych w zakresie przygotowania obronnego społeczeństwa
The Potential of Non-Governmental Organizations in the Defense Preparation of the Society
Source
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2020, nr 2, s. 205-215, rys., bibliogr. 25 poz.
Keyword
Organizacje pozarządowe, Bezpieczeństwo, Obronność, Edukacja
Non-governmental organisation, Security, Defences, Education
Note
streszcz., summ.
Abstract
Charakter współczesnych zagrożeń, ich nieprzewidywalność i złożoność, sprawia że konieczne jest poszukiwanie skutecznych dróg przygotowania społeczeństwa na wypadek zagrożeń. Konieczność ta wynika również z faktu, że wyspecjalizowane podmioty państwowe nie są w stanie skutecznie działać na rzecz obywateli bez ich partycypacji. Doświadczenia naszego kraju, jak również innych państw, wskazuje na potrzebę uwzględniania i wspierania tego sektora w działaniach na rzecz bezpieczeństwa. W związku z tym idea organizacji pozarządowych opierająca się na zaangażowaniu społeczeństwa jest istotnym ogniwem w procesie przygotowania obronnego społeczeństwa. Autor skupia się na istocie funkcjonowania organizacji pozarządowych, celach i treściach edukacji na rzecz bezpieczeństwa, obszarach i możliwościach działań tego sektora w zakresie przygotowania obronnego społeczeństwa.(abstrakt oryginalny)

The nature of contemporary threats, their unpredictability and complexity make it necessary to search for effective ways to prepare society for threats. This inevitability is also results from the fact that specialised national entities are not able to work effectively for citizens without their participation. Experience of Polandas well as other countries highlights the need to take into an account and support this sector in order to provide security. Therefore, the idea of non-governmental organisation (NGO) basedon the commitment of society is an important element in the process of defensive preparation of society. The author in this article focuses on the functioning of NGO, the aim and content of education for security,the fields and abilities of the functioning of this sector in connection with defensive preparation of the society.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Araucz-Boruc Agnieszka. 2015. Bezpieczeństwo i obronność w edukacji młodzieży. Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
 2. Balcerowicz Bolesław (red.). 2001. Słownik terminów z zakresy bezpieczeństwa narodowego. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.
 3. Charycka Beata, Gumkowska Marta. Kondycja organizacji pozarządowych 2018. https://fakty.ngo.pl/raporty/kondycja-organizacji-pozarzadowych-2018. (24.11.2020).
 4. Cieślarczyk Marian. 2006. Kultura bezpieczeństwa i obronności. Siedlce 2006. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej.
 5. Cieślarczyk Marian. 2011. Kultura bezpieczeństwa i obronności. Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego.
 6. Czapiński Janusz, Panek Tomasz (red.). 2015. Diagnoza społeczna. Warunki i jakość Polaków. Warszawa 2015: Rada Monitoringu Społecznego.
 7. Filipek Agnieszka. 2008. Poziom i charakter kultury bezpieczeństwa. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej.
 8. Jagiełło Ewa, Wierzbicki Grzegorz. 2017. Edukacja na rzecz bezpieczeństwa dzieci. Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
 9. Jakubczak Ryszard, Skrabacz Aleksandra. (2006). Społeczeństwo w tworzeniu bezpieczeństwa narodowego Polski w XXI wieku. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej.
 10. Jakubczak Ryszard (red.) 2004. Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa III RP. Warszawa: Wydawnictwo Bellona.
 11. Kardas Jarosław S. 1999. Edukacja obronna w Polsce. Zarys historii, stan obecny i perspektywy rozwoju. Warszawa: Departament Społeczno-Wychowawczy Ministerstwa Obrony Narodowej.
 12. Kucharski Marek. 2002. Edukacja obronna, Warszawa: Fundacja Innowacja.
 13. Makowski Grzegorz. (2015). Rozwój sektora organizacji pozarządowych w Polsce po 1989r. "Studia BAS", Nr4(44).
 14. Nowik Grzegorz. 2001. Edukacja obronna w stowarzyszeniach społecznych. W:Przygotowanie obronne społeczeństwa. Wydawnictwo Bellona.
 15. Pieczywok Andrzej. 2018. Edukacja dla bezpieczeństwa wobec wyzwań, potrzeb i wymagań XXI wieku. W: Współczesne potrzeby i wymagania edukacji dla bezpieczeństwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
 16. Schmidt Joanna, Ziomek Agnieszka. 2020. Kultura organizacji non-profit i jej wymiar innowacyjności. W: Rozwój organizacji pozarządowych wobec wyzwań współczesności. CEDEWU.
 17. Schmidt Joanna. 2020. Kierunki rozwoju organizacji pozarządowych i sektora pozarządowego. W: Rozwój organizacji pozarządowych wobec wyzwań współczesności. CEDEWU.
 18. Schmidt Joanna. 2012. Rozwój organizacji pozarządowych. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno.
 19. Skrabacz Aleksandra. 2006. Organizacje pozarządowe wobec wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa narodowego Polski w XXI wieku. Warszawa: Ministerstwo Obrony Narodowej.
 20. Skrabacz Aleksandra. 2006. Ochrona ludności Polsce w XXI wieku. Wyzwania, uwarunkowania, perspektywy. Tarnów: Merkuriusz Agmarkt S.C.
 21. Skrabacz Aleksandra. 2002. Bezpieczeństwo społeczne. "Zeszyty Naukowe AON" (nr 3-4).
 22. Wierzbicki Grzegorz. 2012. Przygotowanie obronne społeczeństwa. Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego.
 23. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 kwietnia 1989 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia rejestru stowarzyszeń.
 24. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
 25. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Cited by
Show
ISSN
2450-5005
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.34739/dsd.2020.02.14
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu