BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Siewier Malwina (Jan Dlugosz University, Częstochowa, Poland)
Title
Metody działalności policji politycznej w Drugiej Rzeczypospolitej. Wybrane problemy
Method so Factivities of Political Police in the Second Republic of Poland. Selected Problems
Source
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2020, nr 2, s. 216-229, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Policja, Bezpieczeństwo, Zmiany organizacyjne
Police, Security, Organisational change
Note
streszcz., summ.
Country
Rzeczpospolita Polska
Republic of Poland
Abstract
W artykule przedstawiono wybrane problemy działalności polskiej policji politycznej w latach 1919-1939. Omówiono m.in. zmiany organizacyjne oraz model pracy operacyjnej tej formacji. Przedstawiono metody działalności, zwłaszcza wywiad konfidencjonalny, inwigilację i obserwację. Wiele uwagi poświęcono kwestiom współpracy z informatorami i konfidentami. Omówiono obowiązujące zasady w tym względzie. Zwrócono uwagę na dobór współpracowników. Wyeksponowano problem oceny wiarygodności przekazywanych przez nich materiałów. Omówiono podstawowe zadania policji politycznej, uwzględniając istniejące zagrożenia bezpieczeństwa. Zwrócono uwagę, że ich zakres zmieniał się zależnie od wytycznych władz państwowych.(abstrakt oryginalny)

The article presents selected problems of the activities of the Polish political police in 1919-1939. The author disscused organizational changes and the operational work model of this formation and presented methods of activity, especially confidential intelligence, surveillance and observation. Much attention was devoted to issues of cooperation with informants and informers. Applicable principles in this respect were discussed. Attention was paid to the selection of secret colleagues. The problem of assessing the credibility of the materials they provide was highlighted. The basic tasks of the political police were discussed, taking into account existing security threats. It was noted that their the scope of tasks changed depending on the guidelines of state authorities.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ćwięk Henryk. 2009. W tajnej służbie II Rzeczpospolitej. Wywiad polski wobec Niemiec wlatach 1918-1939. Częstochowa: Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 2. Długajczyk Edward. 2010. "Agendy polityczno-śledcze Policji Województwa Śląskiego w latach 1922-1939". Szkice Archiwalno-Historyczne, nr 6: 35-57.
 3. Halicki Krzysztof. 2015. Policja Polityczna w województwie pomorskim w latach 1920-1939. Łódź: Księży Młyn Dom Wydawniczy.
 4. Kozdrowski Stanisław. 2006. Wyszkolenie policyjne w II Rzeczypospolitej. Kraków: European Association for Security.
 5. Majer Piotr. 2012.Bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w rozwoju dziejowym od X wieku do końca Polski Ludowej. Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.
 6. Mącior-Majka Beata. 2014. Policja polityczna: zadania i ich realizacja w latach 1919-1926. W: Kontrwywiad II RP (1914) 1918-1945 (1948), t. II, 44-48. Warszawa: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralny Ośrodek Szkolenia w Emowie.
 7. Mikitin Janusz. 2007. Szkolnictwo policyjne w województwie śląskim w okresie międzywojennym (rozprawa doktorska). Katowice: Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Historii.
 8. Misiuk Andrzej. 1996. Policja Państwowa 1919-1939: powstanie, organizacja, kierunki działania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 9. Misiuk Andrzej. 2014. System służb specjalnych w II RP. W: Kontrwywiad II RP (1914) 1918-1945 (1948), t.II, 11-16. Warszawa: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralny Ośrodek Szkolenia w Emowie.
 10. Pepłoński Andrzej, Szymanowicz Adam, Gołębiowski Artur (red.) 2010. Bezpieczeństwo wewnętrzne Drugiej Rzeczypospolitej. Wrocław: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki.
 11. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934r. o niektórych przestępstwach przeciwko bezpieczeństwu Państwa, D. U. RP, nr 94, poz. 851.
 12. Siemak Zbigniew. 2010. Specyfika służby policyjnej II Rzeczypospolitej. W:Bezpieczeństwo wewnętrzne Drugiej Rzeczypospolitej. Wrocław: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki.
 13. Sprengel Belesław. 2011. Policja Państwowa a organy władzy publicznej w polityce ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce w latach 1918-1939. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 14. Sprengel Bolesław. 2018. Praca operacyjna Policji. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 15. Sprengel Bolesław. 2014. Aspekty procesowe ścigania szpiegostwa w przedwojennej Polsce. W: Kontrwywiad II RP (1914) 1918-1945 (1948), t. II, 74-90. Warszawa: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralny Ośrodek Szkolenia w Emowie.
Cited by
Show
ISSN
2450-5005
Language
pol
URI / DOI
https://desecuritate.uph.edu.pl/images/15._Siewier_De_Securitate_no._1_2020.pdf
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu