BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kopacki Igor (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Bogacka Emilia (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Wybrane aspekty preferencji konsumentów w wyborze placówek gastronomicznych. Studium przypadku osiedla Jeżyce w Poznaniu
Selected Aspects of Consumer Preferences in the Selection of Gastronomic Services. The Case Study of the Jeżyce Estate in Poznań
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2020, nr 50, s. 25-45, rys., tab., wykr., bibliogr. 40 poz.
Keyword
Placówki gastronomiczne, Preferencje konsumenta, Usługi żywieniowe
Catering establishments, Consumer preferences, Food services
Country
Poznań
Poznan
Abstract
Współczesna gastronomia pełni ważne funkcje gospodarcze i społeczne i jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się działalności usługowych. Jest to spowodowane m.in. szybszym tempem życia, wyższymi zarobkami i wygodą konsumenta. Celem artykułu jest przedstawienie preferencji wyboru placówki gastronomicznej przez konsumentów, a jako studium przypadku wybrano osiedle Jeżyce w Poznaniu. Podjęto również próbę odpowiedzi na pytanie, czy w kontekście analizowanego obszaru można mówić o tzw. food district. W tym celu wykorzystano wyniki badań ankietowych (165 odpowiedzi) i inwentaryzacji w terenie. (abstrakt oryginalny)

Contemporary gastronomy fulfills important economic and social functions and is one of the most dynamically developing service activities. This is due to faster pace of life, higher wages and consumer convenience. The aim of this article is to present the consumers preferences in choosing a gastronomic establishment. As a case study Jeżyce estate in Poznań was chosen. An attempt was also made to answer the question whether, in the context of the analyzed area, we can talk about the so-called food district. For this purpose, the results of questionnaire (165 responses) and field inventory were used. Jeżyce estate has a great potential in the catering sector. The network of catering services has developed significantly in recent years. About 45% of Poznań's gastronomic establishments are located in its small area, and their intensity is nearly 75 outlets/km2. A study showed that consumers most often use catering services because they simply like to eat out and have a high need for socializing. The most important factor determining the choice is the quality of the goods served. Other factors are much less important. Almost 1/3 of consumers use the analyzed services very often, i.e. every day or several times a week. Restaurants and establishments offering drinks are the most popular. However, the average cost of a single visit is not high, as the vast majority of respondents spend between 10 and 30 PLN. The respondents consider Jeżyce estate be a food district, and the results of its construction are mostly positive, seeing, among others, revitalizing this part of Poznań, attracting people to this area, increasing the culinary attractiveness and competitiveness of gastronomic services. At Jeżyce estate, we are dealing with a very well-educated and functioning food district, which is in the mature stage of development. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bartkowska M. 2014. Restauracje będą odbierać klientów fast foodom. Nowości Gastronomiczne, 2.
 2. Bombol M., Dąbrowska A. 2003. Czas wolny. Konsument. Rynek. Marketing. Wydawnictwo Liber, Warszawa.
 3. Bryske K. 2013. Jeżyce w Poznaniu pełne nowych kawiarni i knajpek (http://poznan.naszemiasto.pl/artykul/jezyce-w-poznaniu-pelne-nowych-kawiarni-iknajpek,1989555,art,t,id,tm.html; dostęp: 20.06.2018).
 4. Derek M. 2013. Kierunki rozwoju usług gastronomicznych warszawskiej dzielnicy Śródmieście. Prace i Studia Geograficzne, 52: 85-100.
 5. Durydiwka M. 2013. Turystyka kulinarna - nowy (?) trend w turystyce kulturowej. Prace i Studia Geograficzne, 52: 9-30.
 6. Dziadkowiec J. 2014. Preferencje konsumentów usług gastronomicznych. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 8: 63-74.
 7. Dziadkowiec J. 2015. Wpływ płci i wieku na preferencje konsumentów usług gastronomicznych. Handel Wewnętrzny, 2(355): 115-127.
 8. Faracik R. 2007. Usługi gastronomiczne. [W:] W. Kurek (red.), Turystyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 159-164.
 9. Gheribi E. 2016. Perspektywy rozwoju przedsiębiorstw gastronomicznych na polskim rynku. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 255: 102-112.
 10. Gheribi E. 2017. The foodservice business in big Polish cities. Urban Development Issues, 53, 1: 57-63.
 11. Grębowiec M. 2018. Czynniki wpływające na podejmowanie decyzji nabywczych przez konsumentów na rynku gastronomicznym. Turystyka i Rekreacja, 2(22): 39-52.
 12. Hjalager A.-M., Richards G. 2002. Tourism and Gastronomy. Routledge, Taylor & Francis Group.
 13. Jaciow B. 2008. Handel i usługi. Diagnoza i perspektywy rozwoju w Polsce i województwie śląskim. Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 14. Jargoń R. 2000. Obsługa konsumenta. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 15. Kieżel M. 2018. Systemy rekomendacji w gastronomii jako determinanta wyboru lokali gastronomicznych przez konsumentów. Handel Wewnętrzny, 1(372): 55-65.
 16. Kim W., Ok C., Canter D. 2010. Contingency variables for customer share of visits to full-service restaurant. International Journal of Hospitality Management, 29: 136-147.
 17. Kivela J., Crotts J.C. 2006. Tourism and Gastronomy: Gastronomy's Influence on How Tourists Experience a Destination. Journal of Hospitality & Tourism Research, 30(3): 354-377.
 18. Kolny B. 2018. Profil konsumentów korzystających z usług gastronomicznych. Handel Wewnętrzny, 1(372): 66-74.
 19. Kosowska P. 2013. W poszukiwaniu smaków Berlina - wybrane aspekty oferty gastronomicznej w dzielnicy Friedrichschain-Kreuzberg. Prace i Studia Geograficzne, 52: 101-114.
 20. Kowalczyk A. 2014. Od street food do food districts - usługi gastronomiczne i turystyka kulinarna w przestrzeni miasta. Turystyka Kulturowa, 9: 6-31.
 21. Krajewski K., Zabrocki R. 2011. Uwarunkowania strategii przedsiębiorstw i decyzji konsumentów na rynku usług żywieniowych w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 171: 255-265.
 22. Kwiatkowska E., Levytska G. 2009. Rynek usług gastronomicznych w Polsce na początku XXI wieku. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 74: 91-101.
 23. Levytska G. 2011. Usługi gastronomiczne - znaczenie i tendencje rozwoju. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 24. Masłowski A. 2001. Rynek usług gastronomicznych. Uwarunkowania i kierunki rozwoju. Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa.
 25. Mika M., 2007. Formy turystyki poznawczej. [W:] W. Kurek (red.), Turystyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 198-232.
 26. Pérez Gálvez J.C., López-Gúzman T., Cordova Buiza F., Medina-Viruel M.J. 2017. Gastronomy as an element of attraction in a tourist destination: the case of Lima, Peru. Journal of Ethnic Foods, 4(4): 254-261.
 27. Rocznik Statystyczny Poznania, 2019. Urząd Statystyczny w Poznaniu.
 28. Rood A.S., Dziadkowiec J. 2010. Why use Importance Performence Analysis in Mystery Shopping? A USA-Poland comparative answer. Journal of Quality Assurence in Hospitality and Tourism, 11(1): 1-17.
 29. Rousta A., Jamshidi D. 2019. Foof tourism value: Investigating the factors that influence tourist to revisit. Journal of Vacation Marketing, 1-23.
 30. Sala J. 2004. Marketing w gastronomii. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 31. Scholderer J., Brunso K., Brendahl L., Grunert K. 2004. Cross-cultural validity of the food related lifestyles instrument (FRL) within Western Europe. Appetite, 42: 197-211.
 32. Seenivasan S., Thomas D. 2016. Negative consequences of nutrition information disclosure on consumptive behavior in quick-casual restaurants. Journal of Economic Psychologt., 55: 51-60.
 33. Stangierska D., Świątkowska M. 2012a. Metody oceny satysfakcji konsumentów na rynku usług gastronomicznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 236: 164-173.
 34. Stangierska D., Świątkowska M. 2012b. Wybrane determinanty decyzji podejmowanych przez konsumentów na rynku usług gastronomicznych. Episteme, 14: 255-262.
 35. Stasiak A. 2015. Gastronomy as a tourism attraction for Łódź. Tourism, 25(2): 73-85.
 36. Stasiak A. 2007. Gastronomia jako produkt turystyczny. Turystyka i Hotelarstwo, 11: 103-132.
 37. Steklińska P. 2016. Pokochaj Jeżyce! Miejsca do których musisz pójść w tej niezwykłej części Poznania (https://rytmy.pl/pokochaj-jezyce-przewodnik/; dostęp: 20.06.2018).
 38. Sytuacja społeczno-ekonomiczna gospodarstw domowych w latach 2000-2015. Zróżnicowanie miasto-wieś, 2017. GUS.
 39. Zabrocki R. 2008. Rola i funkcje usług żywieniowych we współczesnym świecie. Space-Society-Economy, 8: 37-45.
 40. Wycherley A., McCarthy M., Cowan C. 2008. Specialty food orientation of food related lifestyle (FRL) segments in Great Britain. Food Quality and Preference, 19: 498-510.
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.14746/rrpr.2020.50.03
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu