BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stojczew Karolina (Uniwerstytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Ocena zmian zachodzących w poziomie rozwoju innowacyjności w branży motoryzacyjnej w Polsce na tle państw Unii Europejskiej
Assessment of Changes Taking Place in the Level of Innovation Development in the Automotive Industry in Poland Against the Background of European Union Countries
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2020, nr 51, s. 77-87, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Keyword
Przemysł motoryzacyjny, Innowacje, Innowacyjność przemysłu, Badania i rozwój (B+R)
Automotive industry, Innovations, Industry innovation, Research & Development (R+D)
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Branża motoryzacyjna stanowi jeden z filarów polskiej gospodarki, mający duży udział w wytwarzaniu wartości dodanej brutto, utrzymywaniu miejsc pracy i przyczynia się do zwiększania nakładów na wdrażanie innowacji. Po kilku słabszych latach spowodowanych ostatnim kryzysem finansowym możemy zauważyć, że polski przemysł motoryzacyjny, a zwłaszcza nakłady na innowacje, które są meritum analizowanego w niniejszej pracy problemu, wzrastają. Celem opracowania jest przeprowadzenie ewaluacji struktury rodzajowej innowacji i nakładów poniesionych na jej wdrażanie w sektorze motoryzacyjnym w latach 2015-2017. Przedmiotem badania są przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży na skalę międzynarodową oraz na rodzimym polskim rynku. Zakres obejmuje charakterystykę działalności innowacyjnej w sferze procesowej i produktowej. Na podstawie dostępnych danych przeprowadzono krytyczną analizę materiałów źródłowych, wpływu struktury wydatków na działalność w sferze badawczo-rozwojowej, przebadano nakłady przeznaczane na innowacje w branży, a także dokonano oceny sytuacji na rynku w dziedzinie wdrażania innowacyjnych rozwiązań. (abstrakt oryginalny)

The automotive industry is one of the pillars of the Polish economy, having a large share in generating gross value added, maintaining jobs and contributes to increasing expenditure on implementing innovation. After a few weaker years caused by the recent financial crisis, we can see that the Polish automotive industry, and especially the expenditure on innovation, which is the merits of the problem analyzed in this paper, is increasing. The priority goal of the study is to evaluate the structure of innovation type and expenditure incurred for its implementation in the automotive sector in 2015-2017. The subject of the study are companies operating in the industry on an international scale, as well as on the domestic Polish market. Based on the available data, a critical analysis of source materials was carried out, the structure of expenditure on research and development activities was analyzed, expenditure on innovation in the industry was examined, and the market situation was assessed in the field of implementing highly innovative solutions. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Białoń L. 2010. Zarządzanie działalnością innowacyjną. Wyd. Placet, Warszawa.
 2. Bojewska B. 2009. Zarządzanie innowacjami jako źródło przedsiębiorczości małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 3. Drucker P.F. 1992. Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. PWE, Warszawa.
 4. EUROSTAT, OECD 2010. Oslo Manual. Guidelines for collecting and interpreting innovation data. Bruksela.
 5. Exact System 2018. MotoBarometr 2015-2018, Warszawa.
 6. Freeman Ch. 1986. The Role Of Technical Change In National Economic Development, Allen&Unwin, London.
 7. Gajewska T. 2017. Analiza rozwoju rynku samochodowego w Polsce. Eureka, Warszawa.
 8. Główny Urząd Statystyczny 2016. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw 2013-2015. Warszawa.
 9. Główny Urząd Statystyczny 2018. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw 2015-2017. Warszawa.
 10. Golejewska A. 2012. Strategia rozwoju przemysłu samochodowego w UE, Studia UE, Warszawa.
 11. Gudanowska A., Toermaenen A., Alonso E. 2018. What competencies are needed in production industry. Engineering Management in Production and Services, London.
 12. Komisja Europejska 2010. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Bruksela.
 13. Kotler P. 1988. Marketing management - analysis, planning, implementation and control. Prentice Hall International, New Jersey.
 14. KPMG 2018. Stan branży motoryzacyjnej oraz jej rola w polskiej gospodarce. Warszawa.
 15. Ministerstwo Infrastruktury 2005. Polityka transportowa państwa na lata 2006-2025. Warszawa.
 16. Misztalewski K. 2018. Konkurencyjność w branży motoryzacyjnej na przykładzie rynku samochodów w Polsce. Politechnika Białostocka, Białystok.
 17. Nowacki R. 2010. Innowacyjność w zarządzaniu a konkurencyjność przedsiębiorstwa. Difin, Warszawa.
 18. OECD, Eurostat 2018. Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation. OECD Publishing-Eurostat, Paris-Luxembourg (https://doi.org/10.1787 /9789264304604-en).
 19. Sopińska A. 2018. Otwarte innowacje. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 20. Przystrom J. 2012. Innowacje w procesie rozwoju gospodarczego. Difin, Warszawa.
 21. Schumpeter J. 1995. Kapitalizm, socjalizm, demokracja. PWN, Warszawa.
 22. Spruc W. 1983. Strategia postępu technicznego: wstęp do teorii. Warszawa.
 23. Wasiuk A. 2016. Prerequisites for undertaking and developing cooperation by industrial and construction companies. Business and Management 2016. Vilnius Gediminas Technical University.
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.14746/rrpr.2020.51.07
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu