BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wronowska Gabriela (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Edukacja dla przedsiębiorczości na przykładzie wybranych działań Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Education for Entrepreneurship on the Example of Selected Activities of the Cracow University of Economics
Source
Horyzonty Wychowania, 2020, vol. 19, nr 51, s. 11-21, bibliogr. 19 poz.
Horizons of Education
Issue title
Internacjonalizacja szkolnictwa wyższego oraz edukacji dla przedsiębiorczości
Keyword
Edukacja, Edukacja w zakresie przedsiębiorczości, Uniwersytet, Wychowanie
Education, Entrepreneurship education, University, Parenting
Note
streszcz., summ.
Abstract
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest prezentacja wybranych działań Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie realizowanych w ramach edukacji dla przedsiębiorczości jako odpowiedź na dynamicznie zmieniające się otoczenie społeczno-gospodarcze. METODY I NARZĘDZIA BADAWCZE: W realizacji celu pracy pomogły: studia literaturowe, opracowania statystyczne, analiza dokumentów, wyniki uzyskane w badaniach ankietowych. PROCES WYWODU: Prezentowane treści zostały podzielone na tematyczne części. Pierwsza, teoretyczna, pokazuje tło analizowanego zagadnienia oraz wybrane aspekty edukacji dla przedsiębiorczości. W drugiej zostały przedstawione wybrane przykłady edukacji dla przedsiębiorczości realizowane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Wskazane działania, tj. dualny kierunek studiów, różnorodne szkolenia i staże dla studentów oraz wsparcie oferowane dla uczniów, są odpowiedzią na oczekiwania współczesnego rynku pracy. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, wychodząc naprzeciw wyzwaniom otoczenia gospodarczego, kreując rozwiązania na podstawie swojego potencjału i zewnętrznego wsparcia finansowego, staje się uniwersytetem przedsiębiorczym. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: W pracy zaprezentowano podejście do edukacji dla przedsiębiorczości w kontekście zmian demograficznych. Skutki tego zjawiska powodują konieczność zmiany nie tylko polityki rynku pracy, ale również wymuszają wypracowanie skutecznych metod pozyskiwania młodych pracowników. Warto podkreślić, jak ważna obecnie staje się rola przedsiębiorczych uniwersytetów w procesie kształcenia młodych ludzi, którzy mają sprostać oczekiwaniom pracodawców oraz dynamicznie zmieniającemu się otoczeniu gospodarczemu.(abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: The aim of the article is to present selected activities of the Cracow University of Economics carried out within the framework of education for entrepreneurship as a response to the dynamically changing socio-economic environment. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: Literature studies, statistical studies, document analysis, survey results helped to achieve the aim of the work. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The presented content is divided into thematic parts. The first theoretical part presents the background of the analysed issue and selected aspects of education for entrepreneurship. The second part contains presentation of selected examples of education for entrepreneurship implemented by the Cracow University of Economics. RESEARCH RESULTS: The answer to the expectations of the contemporary labour market are the indicated activities, i.e. a dual course of study, various trainings and internships for students and support offered to students. The Cracow University of Economics is becoming an entrepreneurial university meeting the challenges of the economic environment and creating solutions based on its potential and external financial support. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECCOMENDATIONS: The paper presents an approach to education for entrepreneurship in the context of demographic change. The effects of this phenomenon on the labour market make it necessary not only to change the labour market policy, but also to develop effective methods of attracting young employees. It is worth emphasising that the important role of entrepreneurial universities is growing at the moment when it comes to the process of educating young people, who are to meet the expectations of employers and the dynamically changing economic environment.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Andrzejczyk, A. (2015). Uniwersytet przedsiębiorczy i odpowiedzialny społecznie. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów: problemy innowacje projekty, 4(38), 117-130.
 2. Andrzejczyk, A. (2016). Wpływ edukacji na rozwój przedsiębiorczości. Raport z badań. PTE odział w Białymstoku. DOI: 10.24136/eep.mon.2016.4
 3. Ciepucha, E. (2019). Zapotrzebowanie pracodawców na kompetencje społeczne i zawodowe pracowników oraz branże rozwojowe w świetle wyników prac analityczno-badawczych Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji. Łódź: Wydawnictwo i Pracownia Poligraficzna Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.
 4. Clark, B.R. (1998). Creating Entrepreneurial Universities: Organizational Pathways of Transformation. Issues in Higher Education. Oxford: IAU Press.
 5. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (2018). Ustawa z dnia 30 sierpnia 2018 r. Poz. 1668, Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Warszawa.
 6. Gierańczyk, W. (2009). Rozwój społeczeństwa informacyjnego a przedsiębiorczość w krajach transformujących się. Przedsiębiorczość - Edukacja, 5, 19-36. https://doi.org/10.24917/427
 7. Gołębiewski, G. (2008). Przedsiębiorczość a czynniki społeczno-kulturowe. Problemy Zarządzania, 2(20), 27-38.
 8. Główny Urząd Statystyczny (2017). Prognoza ludności gmin na lata 2017-2030. Pozyskano z: https:// stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-gmin-na-lata- 2017-2030-opracowanie-eksperymentalne,10,1.html (stan na 12.02.2020).
 9. Gwizdała, J. i Śledzik, K. (2018). Uniwersytet przedsiębiorczy czy uniwersytet społecznie odpowiedzialny? Ocena uniwersyteckiej działalności wdrożeniowej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 531(532), 143-154. DOI: 10.15611/pn.2018.532.14
 10. Henry, C., Hill, F. i Leitch, C. (2005), Entrepreneurship education and training: can entrepreneurship be taught? Part I. Education and Training, 47(2), 98-111.
 11. Jankiewicz, S. (2006). Znaczenie przedsiębiorczości dla rozwoju społeczno-gospodarczego w społecznej nauce Kościoła. Polityka Gospodarcza, 14, 103-112.
 12. Leja, K. (2013). Zarządzanie uczelnią. Koncepcje i współczesne wyzwania. Warszawa: Wolters Kluwer.
 13. Piróg, D. (2013). Wybrane teorie przechodzenia absolwentów szkół wyższych na rynek pracy w warunkach gospodarki opartej na wiedzy. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 23, 146-158.
 14. Sipurzyńska-Rudnicka, K. (2018). Przyszłość demograficzna Polski a rynek pracy. Wrocławskie Studia Politologiczne, 24, 104-118. DOI: 10.19195/1643-0328.24.8.
 15. Urbaniec, M. (2014). Współczesne wyzwania edukacji na rzecz przedsiębiorczości w szkolnictwie wyższym. Horyzonty Wychowania, 13(26), 209-230.
 16. Wach, K. (2013). Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno- gospodarczych. Przedsiębiorczość - Edukacja, 13(9), 247-257.
 17. Wach, K. (2016). Edukacja w zakresie przedsiębiorczości: potencjał dydaktyczny polskich uniwersytetów. Horyzonty Wychowania, 15(35), 11-27. DOI: 10.17399/HW.2016.153501
 18. Zioło, Z. i Rachwał, T. (2007). Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej - zarys modelu. Przedsiębiorczość - Edukacja, (3), https://doi.org/10.24917/604
 19. Zioło, Z. i Rachwał, T. (2009). Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Przedsiębiorczość - Edukacja, 5, https://doi.org/10.24917/2805.
Cited by
Show
ISSN
2391-9485
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.35765/hw.1876
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu