BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szalaty Norbert (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Południowo-zachodni obszar funkcjonalny województwa wielkopolskiego jako obszar intensywnego rozwoju rolnictw
The South-West Functional Area of Wielkopolska Voivodship as an Area of Intensive Development of Agricultur
Source
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2019, vol. 11, s. 117-125, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Journal of Tourism and Regional Development
Issue title
Kierunki i wyzwania rozwoju regionalnego
Keyword
Rolnictwo, Rozwój rolnictwa
Agriculture, Agriculture development
Note
streszcz., summ.
Country
Wielkopolska
Wielkopolska
Abstract
Celem opracowania jest przybliżenie rolnictwa w Południowo-zachodnim obszarze funkcjonalnym województwa wielkopolskiego jako regionu uznanego za najlepiej rozwinięty rolniczo. W pracy wykorzystano źródła pierwotne oraz wtórne. Źródła wtórne stanowiła literatura naukowa z zakresu rozwoju lokalnego i rozwoju rolnictwa. Źródła pierwotne to wyniki badań przeprowadzonych w okresie od grudnia 2018 roku do lipca 2019 roku dotyczących m.in. inwestycji przeprowadzonych i planowanych, źródeł finansowania, czynników rozwojowych czy kierunku produkcji rolników. Na podstawie uzyskanych z badań wyników można stwierdzić, że rolnicy badanego obszaru skutecznie wykorzystali możliwości wynikające z mechanizmów wspólnej polityki rolnej (WPR). Akcesja Polski do Unii Europejskiej miała bardzo pozytywny wpływ na rozwój regionu, o czym świadczą rezultaty inwestycyjne osiągnięte w badanych pod-miotach oraz pozytywne oceny integracji europejskiej formułowane przez rolników. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study is to familiarize agriculture in the Southwestern Functional Area of the Wielkopolskie Voivodship as a region recognized as the best developed for agriculture. Primary and secondary were used in the work. Secondary sources were scientific literature in the field of local development and agricultural development. Primary sources are the results of research conducted in the period from December 2018 to July 2019 regarding, among others investments carried out and planned, sources of financing, development factors or direction of farmers' production. Based on the results of the research, it can be concluded that farmers in the area under investigation have effectively used the opportunities arising from CAP mechanisms. Poland's accession to the European Union had a very positive impact on the development of the region, as evidenced by the investment results achieved in the surveyed entities and positive assessments of European integration formulated by farmers. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bański J.: Geografia rolnictwa Polski, PWE. Warszawa, 2007.
 2. Bański J.: Historia rozwoju gospodarki rolnej na ziemiach polskich, Człowiek i rolnictwo, Warszawa 2009.
 3. Firlej K.: Przedsiębiorczość wiejska w krajach Unii Europejskiej, Biuro Informacji i Dokumentacji Kancelarii Senatu. Dział Informacji i Ekspertyz, Opracowania Tematyczne, OT-380, Warszawa 2003.
 4. Klepacki B.: Przesłanki zmiany roli rolnictwa w gospodarce narodowej, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, V Rolniczy Festiwal Nauki, Warszawa-Brwinów 10-11.09.2008,
 5. Majchrzak A., Wysocki F.: Ocena potencjału produkcyjnego rolnictwa w województwie wielkopolskim, Roczniki Naukowe SERiA 2007, nr 9(2), s. 217-221.
 6. Nowak A., Kijek T., Krukowski A.: Polskie rolnictwo wobec wyzwań współczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Lublin 2019.
 7. Plan Zagospodarowania Przestrzennego województwa wielkopolskiego, Poznań 2019.
 8. Poczta W., Bartkowiak N.: Regional differentiation of agriculture in Poland, J. Agribus. Rural Dev. 2012, nr 1(23), s. 95-109.
 9. Poczta W., Pepliński B., Sadowski A., Czubak W.: Wpływ planowanej kopalni Oczkowice na ekonomiczny, produkcyjny i społeczny potencjał rolnictwa i jego otoczenia na Południowo-Zachodni Obszar Funkcjonalny województwa wielkopolskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2017.
 10. Roszkowski A.: Energia a rolnictwo, Materiały IX Konferencji Naukowej Teoretyczne i Aplikacyjne, Problemy Inżynierii Rolniczej, Wrocław-Polanica 2007.
 11. Roszkowski A.: Odchodzenie wsi od rolnictwa a inżynieria rolnicza, Problemy Inżynierii Rolniczej 2009, nr 17(1), s. 23-34.
 12. Sikorska, A. Wrzochalska A., Chmieliński P.: Wspólna Polityka Rolna a zróżnicowanie regionalne polskiego rolnictwa, [w:] Przemiany strukturalne wsi i rolnictwa w wybranych krajach europejskich, Program wieloletni 2005-2009, nr 128, IERGŻ-PIB, Warszawa 2009.
 13. Szalaty N., Czubak W.: Agriculture in the Southwest Functional Area of wielkopolskie voivodship, Inthercathedra, Poznań 2018.
 14. Tomaszewski M.: Wpływ odległości od uczestników sieci na kooperację innowacyjną przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, J. Agribus. Rural Dev. 2015, nr 2(36), s. 343-351.
 15. Wąs A., Małażewska S.: Przemiany strukturalne w rolnictwie w wybranych krajach europejskich, Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Warszawa 2012.
 16. Wigier M.: Model rozwoju rolnictwa polskiego w świetle efektów realizacji WPR, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, Warszawa 2013.
 17. Wojcieszak M.: Zróżnicowanie aktywności rolników w pozyskiwaniu środków unijnych w ramach działania "Różnicowanie w kierunki działalności nierolniczej" w województwie wielkopolskim, Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, Warszawa 2014.
 18. Wojcieszak M.: Uwarunkowania rozwoju turystyki przyrodniczej na obszarach metropolitarnych i jego ekonomiczne efekty, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2017.
 19. Woś A., Zegar J.: Rolnictwo społecznie zrównoważone, IERiGŻ, Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
2353-9178
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/TIRR.2019.11.11
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu