BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dańska-Borsiak Barbara (Uniwersytet Łódzki)
Title
PKB i TFP w powiatach województwa wielkopolskiego. Oszacowanie i ocena zróżnicowania
Territorial Differentiation Of Gdp and TFP in Poviats of the Wielkopolskie Voivodeship
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2020, nr 52, s. 11-28, rys., tab., bibliogr. 30 poz.
Keyword
Produkt krajowy brutto (PKB), Struktura PKB, Czynniki produkcji
Gross domestic product (GDP), GDP structure, Production factors
Country
Województwo wielkopolskie
Greater Poland Voivodeship
Abstract
W prezentowanych badaniach oszacowano poziom PKB i łączną produktywność czynników produkcji (TFP) dla powiatów województwa wielkopolskiego w latach 2008-2018 oraz dokonano analizy ich zróżnicowania pod tym względem. W szczególności zbadano występowanie zależności przestrzennych w rozkładach obu zmiennych. Na podstawie wartości globalnych i lokalnych statystyk Morana wskazano powiat miasto Poznań jako tzw. hot-spot, a więc region o wysokich wartościach PKB oraz TFP, pozytywnie oddziałujący na region sąsiedni. Zależności przestrzenne w skali globalnej (całego województwa) praktycznie nie występują, natomiast zauważalne są różnice w zależności od dominującego profilu gospodarczego powiatu.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to estimate the level of GDP and total factor productivity (TFP) for poviats of the wielkopolskie voivodeship in the years 2008-2018 and to analyse their differentiation in this respect. Based on changes in TFP, it is possible to evaluate changes in the efficiency of the production process caused by technological progress. This efficiency is one of the factors conditioning economic growth that affects the standard and living conditions. Data on GDP by poviats are not available in official statistics. Thus, the first specific goal of the research was to estimate them. The second specific goal was to investigate whether there are spatial relationships in the distribution of this variable. Based on the values of global and local Moran statistics, Poznań (being the city with poviat status) was identified as the so-called hot-spot, i.e. a region with a high GDP value, positively influencing the neighbouring region. TFP is an immeasurable variable; estimating its value in poviats is the third specific objective. TFP was assumed to be a function of time and technological progress. Its values were estimated on the basis of the Cobb-Douglas function, taking into account regional differentiation of productivity. The parameters of the productivity function were estimated on the basis of the panel data spatial model. The results indicate, that the highest TFP values are characteristic of urban poviats. A hotspot was identified in Poznań (being the city with poviat status). Two other cities with poviat status: Leszno and Konin, although they themselves are characterized by high productivity, do not act as growth centers. Spatial dependencies on a global scale (of the entire voivodeship) are practically non-existent, but there are noticeable differences between poviats depending on their dominant economic profile.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ascari G., Di Cosmo V. 2005. Determinants of Total Factor Productivity in the Italian Regions. Italian Journal of Regional Science, 4: 27-49.
 2. Bolińska M. 2018. Zróżnicowanie łącznej produktywności czynników produkcji w powiatach województwa podkarpackiego. Humanities and Social Sciences, 25(2): 49-63.
 3. Brodzicki T. 2014. Przestrzenne aspekty wzrostu gospodarczego. Przegląd literatury teoretycznej. Working Papers, 004/2014, Instytut Rozwoju, Sopot.
 4. Ciołek D., Brodzicki T. 2016. Determinanty produktywności polskich powiatów. Bank i Kredyt, 47(5): 463-494.
 5. Dańska-Borsiak B. 2009. Szacowanie i modelowanie TFP w przemyśle polskim na podstawie danych panelowych. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 10(1): 58-66.
 6. Dańska-Borsiak B. 2012. Konwergencja wojewódzkich wartości TFP. Zastosowanie panelowych testów pierwiastków jednostkowych. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, 26: 73-85.
 7. Dańska-Borsiak B. 2018. Determinants of total factor productivity in Visegrad Group Nuts-2 regions. Acta Oeconomica, 68(1): 31-50, DOI: 10.1556/032.2018.68.1.2.
 8. Dykas P., Misiak T. 2018. Przestrzenne zróżnicowanie łącznej produktywności czynników produkcji w grupach powiatów. Studia Prawno-Ekonomiczne, 109: 205-223, DOI:10.26485/ SPE/2018/109/13.
 9. Easterly W., Levine R. 2000. It's Not Factor Accumulation: Stylized Facts and Growth Models. The World Bank Economic Review, 15(2): 177-219.
 10. Elhorst J.P. 2010. Spatial Panel Data Models. [W:] M.M. Fischer, A. Getis (red.), Handbook of Applied Spatial Analysis. Wyd. Springer, s. 377-407.
 11. Florczak W. 2007. Kapitał ludzki a rozwój gospodarczy. [W:] W. Welfe (red.), Gospodarka oparta na wiedzy. PWE, Warszawa, s. 112-172.
 12. Górajski M., Błażej M. 2020. A control function approach to measuring the total factor productivity of enterprises in Poland. Bank i Kredyt, 51(3): 293-316.
 13. Gosińska E., Ulrichs M. 2020. Sektorowe funkcje produkcji - wnioski z modeli panelowych dla Polski. Gospodarka Narodowa, 2(302): 71-94, DOI: 10.33119/GN/116617.
 14. Growiec J., Gradzewicz M., Hagemejer J., Jankiewicz Z., Popowski P., Puchalska K., Strzelecki P., Tyrowicz J. 2014. Rola usług rynkowych w procesach rozwojowych gospodarki Polski. Materiały i Studia, 308.
 15. Helpman E. 2010. The Mystery of Economic Growth. Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge.
 16. Hulten C.R., Isaksson A. 2007. Why Development Levels Differ: The Sources of Differential Economic Growth in a Panel of High and Low Income Countries. NBER Working Paper, 13469: 1-46 (https://doi.org/10.3386/w13469).
 17. Juszczak-Szumacher G. 1996. Makroekonomiczna analiza procesu produkcyjnego. Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 18. Laskowska I., Żółtaszek A. (w druku). Analizy i prognozy polskiego rynku pracy. Przekrój powiatowy.
 19. Łaszek A. 2015. Następne 25 lat. Jakie reformy musimy przeprowadzić, by dogonić Zachód? Forum Obywatelskiego Rozwoju, FOR (https://for.org.pl/pl/a/3559,raport-nastepne-25-lat-jakiereformy-musimy-przeprowadzic-by-dogonic-zachod).
 20. Mankiw N., Romer D., Weil D.N. 1992. A contribution to the empirics of economic growth. Quarterly Journal of Economics, 107: 407-437.
 21. Młynarzewska-Borowiec I.E. 2018. Łączna produktywność czynników produkcji (TFP) i jej zróżnicowanie w krajach Unii Europejskiej. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 3(335): 109-122, DOI: 10.18778/02086018.335.08.
 22. Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Dokument przyjęty przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego dn. 19.12.2005 r. (http://www.wrot.umww.pl/wp-content/uploads/2014/07/Strategia-rozwoju-wojew%C3%B3dztwa-wielkopolskiego-do-2020-r_2005.pdf).
 23. Suchecki B. (red.) 2010. Ekonometria przestrzenna. Wydawnictwo CH Beck, Warszawa.
 24. Świeczewska I. 2007. Łączna produktywność czynników produkcji. Ucieleśniony kapitał wiedzy. [W:] W. Welfe (red.), Gospodarka oparta na wiedzy. PWE, Warszawa, s. 58-111.
 25. Świeczewska I. 2013. Modele sektorów przemysłu według stopnia zaawansowania techniki. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 294: 371-405.
 26. Tokarski T. 2008. Oszacowanie regionalnych funkcji produkcji. Wiadomości Statystyczne, 10: 38-53.
 27. Tokarski T. 2010. Przestrzenne zróżnicowanie łącznej produkcyjności czynników produkcji w Polsce. Gospodarka Narodowa, 3: 23-39.
 28. Welfe W. (red.) 2001. Ekonometryczny model wzrostu gospodarczego. Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 29. Welfe W. 2003. Łączna produktywność czynników produkcji a postęp techniczny. Studia Ekonomiczne, 36-37(1-2): 94-115.
 30. Zaucha J., Brodzicki T., Ciołek D., Komornicki T., Szlachta J., Zaleski J., Mogiła Z. 2015. Terytorialny wymiar wzrostu i rozwoju. Wyd. Difin.
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rrpr.2020.52.02
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu