BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiśniewska Danuta (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)
Title
Model uczelni w ustawie 2.0 - czy powraca tradycja uniwersytetu Wilhelma von Humboldta?
The University Model in Act 2.0 - is the Tradition of the Wilhelm von Humboldt University Coming Back?
Source
Horyzonty Wychowania, 2020, vol. 19, nr 51, s. 33-41, bibliogr. 15 poz.
Horizons of Education
Issue title
Internacjonalizacja szkolnictwa wyższego oraz edukacji dla przedsiębiorczości
Keyword
Edukacja, Ustawa 2.0, Uniwersytet, Wychowanie
Education, Law 2.0, University, Parenting
Note
streszcz., summ.
Abstract
CEL NAUKOWY: Celem przeprowadzonej analizy jest określenie związku pomiędzy modelem tradycyjnym uniwersytetu Wilhelma von Humboldta a modelem funkcjonującym w ustawie 2.0. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problemem staje się określenie współczesnego modelu uczelni wyższej i jego związku z modelem tradycyjnym uniwersytetu. Do rozwiązania problemu posłuży analiza dokumentów legislacyjnych oraz analiza literatury. PROCES WYWODU: Artykuł zawiera charakterystykę modelu tradycyjnego uniwersytetu oraz próbę określenia modelu uczelni w Ustawie 2.0 wraz z porównaniem założeń dotyczących nauki i dydaktyki w uczelni. Zwrócono również uwagę na wzrastające znaczenie międzynarodowych badań naukowych. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Model uniwersytetu W. Humboldta, ze swobodą badań i nauczania, nie jest odzwierciedlony w Ustawie 2.0 ze względu na fakt dostosowania badań naukowych do społecznych potrzeb i rozwoju gospodarczego. Swobodę dydaktyki ogranicza dostosowanie procesu kształcenia na kierunku do efektów uczenia się Polskiej Ramy Kwalifikacji. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Pełny model tradycyjny uniwersytetu nie może zaistnieć w obliczu dostosowania kształcenia w uczelniach wyższych do Procesu Bolońskiego oraz wzrastającego znaczenia międzynarodowej współpracy działalności badawczej i badawczo- -rozwojowej uczeni.(abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: The purpose of the analysis is to determine the relationship between the traditional Wilhelm von Humboldt model of university and the model functioning in Act 2.0. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The problem is to determine the modern model of the university and its relationship with the traditional model of the university. An analysis of legislative documents and literature will be used to solve the problem. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The article contains characteristics of the traditional university model and an attempt to determine the university model in Act 2.0 along with a comparison of assumptions about science and didactics at the university. Attention was also paid to the growing importance of international scientific research. RESEARCH RESULTS: The W. Humboldt University model, with the freedom of research and teaching, is not reflected in Act 2.0, due to the fact that scientific research is adapted to social needs and economic development. The freedom of teaching is limited by adjusting the education process to the learning outcomes of the Polish Qualifications Framework. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: The full traditional model of the university cannot occur in the face of adjusting education in universities to the Bologna Process and the growing importance of international cooperation in research and R&D activities of scholars.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dziennik Ustaw z dnia 30 sierpnia 2018 r., poz. 1668.
 2. Dziennik Ustaw z dnia 30 sierpnia 2018 r., poz. 1669.
 3. Hejwosz, D. (2010). Edukacja uniwersytecka i kreowanie elit społecznych. Kraków: Impuls.
 4. Jaspers, K. (2017). Idea uniwersytetu. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
 5. Kobylarek, A. (2016). Uniwersytet wobec konieczności paradygmatycznej zmiany. Wrocław: Agencja Wydawnicza AGRI sc.
 6. Kot, S. (2010). Historia wychowania. Tom II. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 7. Kozioł-Nadolna, K. (2013). Internacjonalizacja działalności badawczo-rozwojowej w kształtowaniu procesów innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce. Warszawa: CeDeWu.
 8. Kwiek, M. (2020). Międzynarodowa współpraca badawcza w Europie w świetle dużych danych i jej globalne konteksty. Nauka, nr 1.
 9. Malewski, M. (2011). Edukacja akademicka w pułapce pozornego egalitaryzmu. Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja, nr 3 (55).
 10. Melosik, Z. (2009). Uniwersytet i społeczeństwo. Dyskursy wolności, wiedzy i władzy. Kraków: Impuls.
 11. Palumbo, M. i Proietti, E. (2019). Labour wold and professional systems' transformations. New challenges for universities. Journal of ULLL, Vol. 3, No 01.
 12. Sajdak, A. (2013). Paradygmaty kształcenia studentów i wspierania rozwoju nauczycieli akademickich. Teoretyczne podstawy dydaktyki akademickiej. Kraków: Impuls.
 13. Sułkowski, Ł. (2016). Kultura akademicka. Koniec utopii? Warszawa: PWN.
 14. Theime, J.K. (2009). Szkolnictwo wyższe. Wyzwania XXI wieku. Warszawa: Difin.
 15. Pluta-Olearnik M., Orientacja międzynarodowa w strategii instytucji naukowych i badawczych. Pozyskano z: https://ilot.edu.pl/prace_ilot/public/pdf/spis-zeszytow/225_012/02_Pluta.pdf z (dostęp: 23.03.2020).
Cited by
Show
ISSN
2391-9485
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.35765/hw.1899
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu