BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dyba Wojciech (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Czynniki oraz efekty lokalizacji zakładu Volkswagena w powiecie wrzesińskim
Location Factors and Effects of the Volkswagen Production Plant in Września Poviat
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2020, nr 52, s. 161-180, tab., wykr., bibliogr. 45 poz.
Keyword
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Przedsiębiorstwo, Lokalizacja działalności
Corporate Social Responsibility (CSR), Enterprises, Location of activity
Country
Powiat wrzesiński
Września County
Abstract
W artykule przedstawiona została analiza czynników i efektów lokalizacji zakładu produkcyjnego Volkswagen Crafter w Białężycach koło Wrześni. Uzyskane wyniki oparte są na wywiadach przeprowadzonych z przedstawicielami przedsiębiorstwa i władz samorządowych oraz z mieszkańcami. Badanie pozwoliło wykazać, że w zakresie czynników lokalizacji - obok kosztowych (związanych z terenem inwestycji i ulgami podatkowymi) - znaczenie miały też czynniki zaopatrzeniowe (m.in. oczekiwana wydajność pracy) oraz "miękkie" (m.in. dobry wizerunek regionu, współpraca z władzami lokalnymi). Wśród korzyści dla powiatu wrzesińskiego, jakie wynikają z inwestycji i działań podejmowanych przez władze zakładu, są przede wszystkim: utworzenie nowych miejsc pracy, sponsoring lokalnych imprez i wydarzeń, finansowanie akcji prośrodowiskowych, a także wzrost obrotów w lokalnym sektorze usługowym, napływ mieszkańców i lokalizowanie firm współpracujących z Volkswagenem.(abstrakt oryginalny)

The article presents an analysis of the location factors and location effects of the Volkswagen-Crafter production plant in Białężyce near Września (Western Poland). The presented results are based on individual deep interviews with representatives of the enterprise and local government authorities as well as questionnaire interviews with local residents. The study showed that apart from the cost factors (related to the investment area and tax exemptions), also the supply factors (e.g. expected labour productivity) and soft factors (e.g. good image of the region, cooperation with local authorities) were important when making the location decision. The biggest benefit for the Września poviat that result from the investment is the creation of new jobs. However, the plant's authorities undertake many activities that are beneficial for the local community, such as sponsoring of local events and financing pro-environmental campaigns. Investments effects are also connected with the increase in turnover of the local service providers, the influx of new residents and location of new companies cooperating with Volkswagen.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamczyk J. 2009. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. PWE, Warszawa.
 2. Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów w Polsce. 2014. Raport Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, przygotowany przez zespół pod red. M. Nowickiego. Gdańsk.
 3. Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2017. Raport na zlecenie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. przygotowany przez zespół pod kierunkiem H. Godlewskiej-Majkowskiej w Szkole Głównej Handlowej. Warszawa.
 4. Bernatt M. 2009. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Wymiar konstytucyjny i międzynarodowy. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 5. Budner W. 2004. Lokalizacja przedsiębiorstw: aspekty ekonomiczno-przestrzenne i środowiskowe. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 26-41.
 6. Caroll A.B., Shabana K.M. 2010. The business case for corporate social responsibility: A review of concepts, research and practice. International Journal of Management Reviews, 12(1): 85-105.
 7. Cieślik A. 2007. Czynniki lokalizacji spółek z udziałem handlu zagranicznego w Polsce. Gospodarka Narodowa, 3: 25-48.
 8. Domański B. 2001. Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski. Prawidłowości rozmieszczenia, uwarunkowania i skutki. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 9. Domański B. 2004. Local and regional embeddedness of foreign industrial investors in Poland. [W:] M. Paszkowski (red.), Effectiveness, geographical space, quality of life. Prace Geograficzne, 114: 37-54.
 10. Domański B., Gwosdz K. 2010. Multiplier effects in local and regional development. Quaestiones Geographicae, 29(2): 27-38.
 11. Domański B., Gwosdz K., Huculak M., Wiedermann K. 2005. Oddziaływanie SSE Euro-Park Mielec na otoczenie lokalne. Powiązania firm i efekty mnożnikowe. [W:] Dziesięć lat doświadczeń pierwszej polskiej specjalnej strefy ekonomicznej Mielec 1995-2005. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, ARP o. Mielec.
 12. Dyba W. 2013. Wpływ dużych przedsiębiorstw na rozwój regionalny na przykładzie województwa wielkopolskiego. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 21: 21-39.
 13. Dziemianowicz W. 1997. Kapitał zagraniczny a rozwój lokalny i regionalny w Polsce (Vol. 20). Uniwersytet Warszawski, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Warszawa.
 14. Dziemianowicz W., Łukomska J., Ambroziak A.A. 2019. Location factors in foreign direct investment at the local level: the case of Poland. Regional Studies, 53(8): 1183-1192.
 15. Fijałkowski P. 2016. Fabryka Volkswagena pod Wrześnią otwarta. Gazeta Wyborcza, 24.10.2016.
 16. Godlewska H. 2001. Lokalizacja działalności gospodarczej. Wybrane zagadnienia. Wyd. WSHiFM, Warszawa, s. 13-17, 50-72.
 17. Godlewska-Majkowska H. 2013. Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski na tle Unii Europejskiej. SGH (WSE), Warszawa.
 18. Godlewska-Majkowska H. 2015. Lokalizacja produkcji przemysłowej. [W:] K. Kuciński (red.), Geografia ekonomiczna. Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków.
 19. Jarczewski W. 2012. Pozyskiwanie inwestorów do gmin. Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 20. Kaczyńska M. 2014 Wrzesińska strefa aktywności gospodarczej wciąż z terenami. Głos Wielkopolski, 21.10.2014.
 21. Kilar W. 2018. Corporations as an Object of Research in Geography of Industry. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 32(4): 69-85.
 22. Kortus B. 1983. Geografia przemysłu: wybrane aktualne kierunki i problemy badawcze. IGiPZ PAN, Warszawa.
 23. Kudłak R. 2018. Instytucjonalne uwarunkowania społecznej odpowiedzialności biznesu. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 24. Płaziak M., Szymańska A.I. 2014. Klasyczne czynniki w procesie lokalizacji przedsiębiorstwa na wybranych przykładach. Przedsiębiorczość-Edukacja, 10: 71-84.
 25. Rachwał T. 2018. Research Issues of Structural Changes in Polish Industry in Geography of Industry. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 32(4): 86-109.
 26. Rachwał T., Wiedermann K. 2008. Multiplier effects in regional development: the case of the motor vehicle industry in Silesian voivodeship (Poland). Quaestiones Geographicae, 27B/1: 68-80.
 27. Stachowiak K. 2007. Instytucjonalne uwarunkowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 28. Stachowiak K. 2011. Rola koncepcji zakorzenienia w geograficznych badaniach nad globalizacją. Podstawowe Idee I Koncepcje w Geografii, 5: 83-99.
 29. Stryjakiewicz T. 1999. Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 30. Stryjakiewicz T. 2004. Wpływ inwestorów zagranicznych na rozwój regionalny i lokalny na przykładzie GlaxoSmothKline Pharmaceuticals S.A. w Poznaniu. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 31. Stryjakiewicz T. 2007. Transformacja gospodarki w ujęciu strukturalnym i przestrzennym. Nowe czynniki działalności gospodarczej. [W:] H. Rogacki (red.), Geografia społeczno-gospodarcza Polski. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, s. 177-180.
 32. Stryjakiewicz T. 2009. Nowe spojrzenie na czynniki lokalizacji działalności gospodarczej. [W:] I. Jażewicz (red.), Współczesne problemy przemian strukturalnych przestrzeni geograficznej. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, Słupsk, s. 94-102.
 33. Śleszyński P. 2018. Research Topics of Geography of Enterprise and Decision-Control Functionsin Poland against Global Trends. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 32(4): 22-47.
 34. Tarski 1963. Transport jako czynnik lokalizacji produkcji. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa.
 35. Tobolska A. 2010. Miejsce inwestora zagranicznego w przestrzeni lokalnej i regionalnej na przykładzie Swedwood w Chlastawie. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 36. Tobolska A. 2011. Czynniki lokalizacji fabryk wybranych korporacji międzynarodowych w Polsce. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, 15.
 37. Tobolska A. 2017. Strategie przedsiębiorstw międzynarodowych oraz ich oddziaływania w przestrzeni lokalnej i regionalnej. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 38. Tobolska A. 2018. Strategies of International Companies as a Research Problem of Geography of Enterprise. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 32(4): 48-68.
 39. Wdowicka M. 2005. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne i inwestycje samorządowe w aglomeracji poznańskiej w okresie transformacji ustrojowej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 40. Wiedermann K. 2008. Koncepcja efektów mnożnikowych w wyznaczaniu wpływu przedsiębiorstw na otoczenie społeczno-gospodarcze. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 11: 98-106.
 41. Wieloński A. 2005. Geografia przemysłu. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 42. Weber A. 1909. Über den Standort der Industrien. Tübingen.
 43. Wojtyra B. 2019. Wrzesińska Strefa Aktywności Gospodarczej. [W:] B. Wojtyra (red.), Lokalne strefy aktywności gospodarczej w procesie rozwoju obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 159-166.
 44. Zielona Księga w sprawie koncepcji społecznej odpowiedzialności 2001. Komisja Europejska, Bruksela.
 45. Zioło Z. 2009. Procesy kształtowania się światowych korporacji i ich wpływ na otoczenie. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 12: 11-32.
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rrpr.2020.52.10
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu