BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Karwińska Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Oczy Szeroko Otwarte - obecność projektów edukacyjnych w trzeciej misji uczelni
Eyes Wide Open - the Presence of Educational Projects in the Third Mission of the University
Source
Horyzonty Wychowania, 2020, vol. 19, nr 51, s. 69-85, tab., bibliogr. 27 poz.
Horizons of Education
Issue title
Internacjonalizacja szkolnictwa wyższego oraz edukacji dla przedsiębiorczości
Keyword
Edukacja, Szkolnictwo wyższe, Uniwersytet, Wychowanie
Education, Higher education, University, Parenting
Note
streszcz., summ.
Abstract
CEL NAUKOWY: Celem prezentowanego artykułu jest próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy i w jaki sposób projekty edukacyjne skierowane do najmłodszych wpisują się w trzecią misję uczelni. PROBLEM I METODY BADAWCZE: W pierwszej części artykułu dokonano przeglądu literatury przedmiotu poświęconej trzeciej misji uczelni oraz edukacji obywatelskiej. Szczególna uwaga została zwrócona na znaczenie współczesnych uniwersytetów dla realizowania celów dydaktycznych i wychowawczych wpisujących się w koncepcję "edukacji dla przyszłości". W części empirycznej artykułu przedstawiono analizę studium przypadku - projektu edukacyjnego realizowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie w latach 2019-2021. PROCES WYWODU: W artykule przytoczyłyśmy pojęcie edukacji obywatelskiej, wpisującej się w założenia przyjętej przez 23 polskie szkoły wyższe Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Przyjmujemy tezę, że udział szkół wyższych w budowaniu indywidualnych i środowiskowych zasobów kapitału społecznego i obywatelskiego może być realizowany w ramach projektów wpisujących się w trzecią misję uczelni. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Na podstawie przeprowadzonych studiów literaturowych oraz analizy case study stwierdzono, iż projekty edukacyjne skierowane do dzieci w wieku szkolnym, realizowane w ramach trzeciej misji uczelni, znacząco wpływają na budowę "kapitału obywatelskiego" uczestników. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Efekty projektów innowacyjnych należących do obszaru szeroko rozumianej edukacji obywatelskiej, zwłaszcza w jej wymiarze moralnym, są znacznie trudniej mierzalne niż kompetencje społeczne o charakterze socjotechnicznym. Jednak prowadzenie projektu edukacyjnego pozwala na rejestrowanie zmian w sposobie myślenia i działania uczestników, a zatem pośrednio oceniania osiągniętych celów. Wśród rekomendacji warto podkreślić konieczność poszerzania wkładu uczelni w edukację obywatelską, zwłaszcza poza wielkimi miastami.(abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: The presented article aims to find an answer to the question of whether and how educational projects addressed to the youngest fit into the Third Mission of the University. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: In the first part of the article, we review the literature on the subject devoted to the Third Mission of Universities and Civic Education. We pay particular attention to modern universities' importance for implementing teaching and educational goals that fit into the concept of "education for the future." The article's empirical part presents an analysis of a case study - an educational project implemented by the University of Economics in Krakow in 2019-2021. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: In the article, we quoted the concept of civic education, in line with the Declaration of the University's Social Responsibility's assumptions adopted by 23 Polish universities. We accept the thesis that universities' participation in building personal and environmental resources of social and civic capital may be implemented as part of projects that fit into the University's Third Mission. RESEARCH RESULTS: Based on the conducted literature studies and case study analysis, we find that educational projects aimed at school-age children, implemented as part of the 3rd Mission of the University, significantly affect the building of the participants' "civic capital." CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: The effects of innovative projects belonging to the area of broadly understood civic education, especially in its moral dimension, are much more challenging to measure than social competencies of a social engineering nature. However, conducting an educational project allows to record changes in the way participants think and act, and thus indirectly evaluate the achieved goals. Among the recommendations, it is worth emphasizing the need to expand the University's contribution to civic education, especially outside large cities.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Breznitz, S.M. i Feldman, M.P. (2012). The Engaged University. The Journal of Technology Transfer, Vol. 37, 139-157.
 2. Cybal-Michalska, A. (2015). Społeczna odpowiedzialność uczelni wyższych. Rocznik Lubuski, t. 41, cz. 2.
 3. Czyżowska, D. i Czyżowska, N. (2019). Edukacja moralna - koncepcja i badania. Studia z Polityki Publicznej, nr 4, 111-134.
 4. Easley, L.E., Edison, T.W. i Williams, M.R. (1978). Eastown! Battle Creek: W.K. Kellog Foundation.
 5. Heckman, J.J. (2011). The Economics of Inequality. The Value of Early Childhood Education. American Educator, Spring, 31-47. Pozyskano z: https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ920516. pdf (dostęp: 17.07.2018).
 6. https://dash.harvard.edu/handle/1/12701475 (dostęp: 16.02.2019).
 7. https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work (dostęp: 30.10.2020).
 8. https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,78627,58-uczelni-podpisalo-deklaracje-spolecznej-odpowiedzialnosci-uczelni.html (dostęp: 30.10.2020).
 9. http://www.bu.edu/edtechcouncil/files/2012/10/Ernst-Young-Higher-University-of-the-Future-2012. pdf (dostęp: 30.10.2020).
 10. https://pfr.pl/dam/jcr:42fb0b02-bae5-4c78-b857-0349ae97f6df/Kompetencje_przyszlosci_7.06_ ONLINE.pdf (dostęp: 30.10.2020).
 11. https://www.frp.org.pl/pliki/strategiaii.pdf (dostęp: 30.10.2020).
 12. http://www.oecd.org/education/2030-project/ (dostęp: 30.10.2020).
 13. https://www.oecd.org/education/EDIF 31 (2015)--ENG--Final.pdf (dostęp: 5.11.2020).
 14. Knudsen, E.I., Heckman, J.J., Cameron, J. i Shonko, J.P. (2006). Economic, neurobiological, and behavioral perspectives on building America's future workforce. Proceedings of the National Academy of Sciences, 103(27), 10155-10162.
 15. Kola, A.M. i Leja, K. (2015). Rozszerzona trzecia misja uniwersytetu na przykładzie jego relacji z podmiotami trzeciego sektora. e-mentor, nr 4(61), 4-12.
 16. Kozielecki, J. (1988). O człowieku wielowymiarowym. Eseje psychologiczne. Warszawa: PWN.
 17. Leja, K. (2008). Uniwersytet organizacją służącą otoczeniu. W: K. Leja (red.), Społeczna odpowiedzialność uczelni. Gdańsk: Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej i Instytut Społeczeństwa Wiedzy.
 18. Levinson, M. (2014). Citizenship and Civic Education. In: Encyclopedia of Educational Theory and Philosophy. Thousand Oaks, CA: Sage.
 19. Oczy Szeroko Otwarte - oficjalna strona projektu www.oso.uek.krakow.pl (dostęp: 31.10.2020).
 20. Pavlovic, J., Maksić, S. i Bodroža, B. (2013). Implicit individualism in teachers' theories of creativity: Through the 4 P's looking glass. International Journal of Creativity and Problem Solving, 23(1), 39-57.
 21. Sasińska-Klas, T. (1992). Socjalizacja polityczna. Teorie, badania, ustalenia. Kraków: Wydawnictwo UJ.
 22. Scott, P. (1993). The Idea of the University in 21st Century: A British Perspective. British Journal of Educational Studies, vol. XXXXI, no. 1.
 23. Scott, P. (1977). What future for higher education. London: Fabian Tracts.
 24. Woźnicki, J. (2007). Uczelnie jako instytucje życia publicznego. Warszawa: Fundacja Rektorów Polskich.
 25. Yin, R. (2009). Case study research: design and methods. Thousand Oaks: Sage.
 26. Zawicki, M. (2019). Trzecia misja uniwersytetu i kierunki jej rozwoju w polskich uczelniach ekonomicznych. W: M. Jelonek (red.), Kierunki reformowania uczelni ekonomicznych w Polsce. Konstytucja dla nauki i wynikające z niej zmiany. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 27. Zbieranek, P. (2011). Sektor edukacji pozaszkolnej: próba opisu. W: R. Zbieranek (red.), Jak wykorzystać potencjał edukacji pozaszkolnej w Polsce. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką rynkową (Wolność i Solidarność nr 36).
Cited by
Show
ISSN
2391-9485
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.35765/hw.1978
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu