BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowicka Klaudia (Uniwersytet Gdański)
Title
Turystyka w dokumentach strategicznych gmin wiejskich województwa wielkopolskiego
Tourism n Strategic Documents of Rural Communes in Wielkopolskie Voivodeship
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2020, nr 52, s. 249-264, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Turystyka, Rozwój lokalny, Strategia rozwoju gminy
Tourism, Local development, District development strategy
Abstract
Celem opracowania jest określenie sposobu, w jaki władze lokalne postrzegają turystykę i jej rolę w rozwoju gospodarczym i społecznym gmin wiejskich województwa wielkopolskiego. Zrealizowanie tak postawionego celu wymagało dokonania analizy dostępnych, aktualnych dokumentów strategicznych dla wybranych jednostek administracyjnych przy wykorzystaniu analizy komputerowej oraz kontekstowej (computer-assisted context analysis, text mining) wszystkich dostępnych opracowań. Łącznie badaniem objęto 7500 stron. Szczegółowej analizie poddano wybrane rozdziały dokumentów dotyczące celów strategicznych i operacyjnych, jak również analizy SWOT. Badanie obejmowało wyłącznie te cele oraz elementy analizy SWOT, które w sposób bezpośredni odnoszą się do rozwoju turystyki w gminie. Ponadto analiza pozwoliła na określenie, w jakim stopniu strategie rozwoju gmin wiejskich województwa wielkopolskiego są narzędziem przydatnym w długookresowym planowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego pod kątem rozwoju branży turystycznej. Niestety większość poddanych analizie dokumentów nie spełnia wymagań stawianych strategiom jako narzędziom efektywnego planowania rozwoju turystyki. Poziom ogólności zapisów, brak odniesień do konkretnych miejsc realizacji założonych celów, niedostrzeganie korzyści we współpracy z innymi jednostkami to główne niedostatki analizowanych strategii. Natomiast zdecydowanym atutem planowania strategicznego w analizowanych jednostkach jest zwrócenie się ku turystyce aktywnej i krótkookresowej, zwłaszcza w gminach niemających znaczącego potencjału turystycznego.(abstrakt oryginalny)

The main objective of this study is to find out how tourism is perceived by local authorities of rural communes in wielkopolskie voivodeship and to what extend its development is deliberately planned in their strategic documents. In order to achieve this objective, the author analysed actual strategic documents issued by rural communes using computer and context analysis methods. The author analysed more than 7500 pages in total (80 full documents). Special attention was paid to two selected sections of the documents which are strategic and operational objectives as well as the SWOT analysis. The selected sections were analysed in the context of tourism development. Moreover, the analysis allowed to indicate if the documents are sufficient tools of tourism development planning. The study showed that most of the analysed materials cannot be perceived as effective tools of tourism development planning. The main drawbacks of these documents include extremely high level of generality, not mentioning particular places of development projects implementation and lack of appreciation and understanding of cooperation and networking. However, there is one essential trend in planning that should be emphasized: more and more regions turn to active and short-termtourism. These forms can be successfully implemented in regions with no obvious tourist potentialand reinvigorate their socio-economic growth.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Balińska A., Błaszczak M. 2014. Przyrodniczo-społeczne dysfunkcje rozwoju turystyki w Tajlandii. Turystyka i Rozwój Regionalny, 1: 7-18.
 2. Bosiacki S. 2016. Turystyka aktywna w strategii rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim, Ekonomiczne Problemy Turystyki, 1(33): 151-162.
 3. Dogru T., Bulut U. 2018. Is tourism an engine for economic recovery? Theory and empirical evidence, Tourism Management, 67: 425-434.
 4. Giampiccoli A., Mtapuri O. 2014. Moving beyond the 3S's - Sun, Sea and Sun: An Interpretation of the Tourism Development Strategy Framework for Adu Dabi, U.A.E. Le Geographe du monde arabe, 17(4): 339-356.
 5. Gibbons J.D., Fish M. 1988. Thailand's international tourism: success and current challenges. International Journal of Hospitality Management, 7, 2: 161-166.
 6. International Tourism Highlights 2019 Edition. 2020 (http://mkt.unwto.org/publication/unwto-international-tourism-highlights).
 7. Kłodziński M. 2009. Znaczenie i potrzeba tworzenia strategii rozwoju gminy. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 319(2): 33-47.
 8. Kondracki J. 2011. Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa.
 9. Kozak M.W. 2010. Turystyka: niewykorzystana szansa rozwoju regionów? Studia Regionalne i Lokalne, 4(42): 43-59.
 10. Matusiak K. 2011. Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 11. Parysek J.J. 2015. Rola lokalnego samorządu terytorialnego w rozwoju społeczno-gospodarczym i przestrzennym gmin. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 3: 27-46.
 12. Pawlikowska-Piechotka A. 2013. Planowanie przestrzeni turystycznej. Wydawnictwo Novae Res, Gdynia.
 13. Rotariu I. 2006. The new Tourism Communication: from 3S to 3E with case study of Romania. University Library of Munich, Germany, MRPA Paper.
 14. Szwacka-Mokrzycka J. 2012. Znaczenie turystyki w strategii rozwoju gminy. Studia Ekonomiczne i Regionalne, 5(1): 28-33.
 15. UNWTO Tourism Highlights 2017 Edition 2018 (http://mkt.unwto.org/publication/unwto-tourism-highlights).
 16. Wykaz identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju 2010.
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rrpr.2020.52.15
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu