BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bajer Jacek (Uniwersytet Śląski w Katowicach, doktorant)
Title
Badania porównawcze w politologii. Zagadnienia metodologiczne
Comparative Researches in Political Science. Some of Methodological Issues
Source
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2012, T. 8, s. 15-48
Keyword
Politologia, Nauki społeczne, Analiza porównawcza, Badania porównawcze, Studium przypadku
Political science, Social sciences, Comparative analysis, Comparative examination, Case study
Note
summ.
Abstract
Celem autora tego artykułu jest omówienie zagadnień metodologicznych związanych ze strategiami badań oraz konstruowaniem projektów porównawczych w politologii na podstawie literatury w większości niepublikowanej - w języku polskim. Rozróżnienie metod dostępnych politologom i przeprowadzenie na tym tle charakterystyki metody porównawczej będzie pierwszym zadaniem. Kolejny fragment tekstu dotyczyć będzie celów i przedmiotu analiz porównawczych z naciskiem na podkreślenie związków pomiędzy badaniami porównawczymi i budową empirycznej teorii polityki jako naczelnym zadaniem politologii. Następnie zarysowana zostanie zasadnicza oś debaty wokół dwóch głównych strategii badań porównawczych, których źródło wypływa z tradycji ustanowionych przez Durkheima i Maxa Webera. Na końcu znajdzie się omówienie pojęć, zasad, procedur i problemów w konstruowanych przez komparatystów projektach badawczych. (fragment tekstu)

The comparative method is viewed as fundamental approach in political research. Some of scholars held even that all studies in political science are comparative. In this article I discuss some of methodological issues of comparative research. I begin by an overwiew of theoretical and empirical goals of comparison in the political studies. These goals are the same as theory of politics. I then attempt a question: What do we compare in comparative research? Furthermore, I present two main strategies of research: 1) case-oriented, and 2) variable-oriented research, pointing out their origins in the methodological traditions by M. Weber and È. Durkheim, respectively. Next, I briefly introduce the reader to basic issues of comparative research design, underlining such questions as: number of cases in design, and selection of cases. Finally, I discuss some of the methodological problems of comparative design, distinguishing such problems and fallacies as: too many variables and too few cases, establishing equivalence of theoretical concepts and their empirical indicators, selection bias, spuriousness, and ecological and individualist fallacies. In doing so, I explore recent literature on methodology and research designing in political science. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. È. Durkheim: Zasady metody socjologicznej. Przeł. J. Szacki. Warszawa 2000
 2. D. della Porta: Comparative Politics and Social Movements. In: Methods of Social Movements Research. Eds. B. K landermans, S. Staggenborg. Minneapolis 2002
 3. E. Mokrzycki: Filozofia nauki a socjologia. Od doktryny metodologicznej do praktyki badawczej. Warszawa 1980
 4. M. Dogan, D. Pelassy: How to Compare Nations. Strategies in Comparative Politics. Chatham 1990
 5. T. Landman: Issues and Methods in Comparative Politics. An Introduction. London 2002
 6. K. von Beyme: Współczesne teorie polityczne. Przeł. J. Łoziński. Warszawa 2005
 7. A. Antoszewski: Komparatystyka polityczna. W: Encyklopedia politologii. T. 1. Red. W. Sokół, M. Żmigrodzki. Kraków 1999
 8. J. Hopkin: Metody porównawcze. W: Teorie i metody w naukach politycznych. Red. D. Marsh, G. Stoker. Przeł. J. Tegnerowicz. Kraków 2006
 9. Ch. C. Ragin: Constructing Social Research: The Unity and Diversity of Method. Thousand Oaks 1994
 10. B. G. Peters: Approaches in comparative politics. In: Comparative Politics. Ed. D. Caramani. Oxford 2008
 11. H. J. Wiarda: Introduction to Comparative Politics. Concepts and Processes. Belmont 1993
 12. M. I. Lichbach, A. S. Zuckerman: Research Traditions and Theory in Comparative Politics: An Introduction. In: Comparative Politics. Rationality, Culture, and Structure. Eds. M. I. Lichbach, A. S. Zuckerman. Cambridge 1997
 13. A. J. Chodubski: Wstęp do badań politologicznych. Gdańsk 2004
 14. D. della Porta: Comparative Analisys: Case oriented Versus Variable oriented Research. In: Approaches and Methodologies in the Social Sciences. A Pluralist Perspective. Eds. D. della Porta, M. Keating. Cambridge
 15. J. Sztumski: Wstęp do metod i technik badań społecznych. Katowice 1995
 16. J. Karpiński: Wprowadzenie do metodologii nauk społecznych. Warszawa 2006
 17. W. P. Shively: Sztuka prowadzenia badań politycznych. Poznań 2001
 18. G. A. Almond, G. B. Powell, Jr., R. J. Mundt: Comparative Politics. Theoretical Framework. New York 1996
 19. B. Krauz-Mozer: Teorie polityki. Założenia metodologiczne. Warszawa 2007
 20. K. Błachnia: Strategie badań empirycznych. W: Doktoranci o metodologii nauk ekonomicznych. Red. K. Kuciński. Warszawa 2007
 21. G. King, R. O. Keohane, S. Verba: Designing Social Inquiry. Princeton 1994
 22. Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias: Metody badawcze w naukach społecznych. Poznań 2001
 23. H. Kriesi, R. Koopmans, J.W. Duyvendak, M.G. Giugni: New Social Movements in Western Europe. A Comparative Analisys. London 1995
 24. J. Broda: Podstawy metodologii badań socjologicznych. W: J. Broda, A. Polewczyk, J. Rąb: Podstawy metodologii nauk. Gliwice 2001
 25. R. K. Merton: Teoria socjologiczna i struktura społeczna. Warszawa 2002
 26. A. Antoszewski: Perspektywy demokracji w Europie Środkowo Wschodniej. W: Demokracje Europy Środkowo Wschodniej w perspektywie porównawczej. Red. A. Antoszewski, R. Herbut. Wrocław 1998, s. 223-252
 27. J. Ch. Davies: Przyczynek do teorii rewolucji. W: Współczesne teorie socjologiczne. T. 2. Red. A. Jasińska-Kania, L. M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski. Warszawa 2006, s. 1094-1110
 28. D. Caramani: Introduction to Comparative Politics. In: Comparative Politics. Ed. D. Caramani. Oxford 2008
 29. Ch. C. Ragin: Introduction: Cases of "What is a Case?" In: What is a Case? Exploring the Foundation of Social Inquiry. Eds. Ch. C. Ragin, H.S. Becker. Cambridge 1992
 30. D. della Porta, M. Keating: Glossary. In: Approaches and Methodologies in the Social Sciences. A Pluralist Perspective. Eds. D. della Porta, M. Keating. Cambridge
 31. K. R. Popper: Nędza historycyzmu. Warszawa 1999
 32. S. Andreski: Maxa Webera olśnienia i pomyłki. Warszawa 1992
 33. W. Krajewski: Prawa nauki. Przegląd zagadnień metodologicznych i filozoficznych. Warszawa 1998
 34. T. Benton, I. Craib: Filozofia nauk społecznych. Od pozytywizmu do postmodernizmu. Wrocław 2003
 35. Z. Krasnodębski: M. Weber. Warszawa 1999
 36. M. Read, D. Marsh: Łączenie metod ilościowych z jakościowymi. W: Teorie i metody w naukach politycznych. Red. D. Marsh, G. Stoker. Przeł. J. Tegnerowicz. Kraków 2006
 37. P. Sztompka: Socjologia zmian społecznych. Kraków 2005
 38. B. Adam: Time. In: The Social Science Encyclopedia. Eds. A. Kuper, J. Kuper. London 1996
 39. J. Topolski: Metodologia historii. Warszawa 1984
 40. P. Schmitter: The Design of Social and Political Research. In: Approaches and Methodologies in the Social Sciences. A Pluralist Perspective. Eds. D. della Porta, M. Keating. Cambridge
 41. T. Skocpol: States & Social Revolutions. A Comparative Analisys of France, Russia, & China. Cambridge 1979
 42. Ch. Tilly, R. E. Goodin: It Depends. In: The Oxford Handbook of Contextual Political Analisys. Eds. R.E. Goodin, Ch. Tilly. Oxford 2006
 43. D. Sanders: Behawioralizm. W: Teorie i metody w naukach politycznych. Red. D. Marsh, G. Stoker. Przeł. J. Tegnerowicz. Kraków 2006
 44. S. P. Huntington: Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego. Przeł. H. Jankowska. Warszawa 2000
 45. A. Przeworski, H. Teune: Schemat badań porównawczych. W: Logika analizy socjologicznej. Wybór tekstów. Red. A. Sułek. Warszawa 1979, s. 293-299
Cited by
Show
ISSN
2353-9747
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu