BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szostok Patrycja (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Title
Prasa samorządowa jako narzędzie polityki informacyjnej na poziomie lokalnym
Self-governmental Press as a Tool of Information Policy at the Local Level
Source
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2012, T. 8, s. 176-200, rys., tab.
Keyword
Prasa, Środki masowego przekazu, Media informacyjne, Marketing polityczny, Samorząd terytorialny, Społeczności lokalne
Press, Mass media, Information media, Political marketing, Local government, Local community
Note
summ.
Country
Województwo śląskie
Śląskie voivodship
Abstract
W czasach, kiedy informacja uznawana jest za podstawowe źródło sukcesów we wszelkich dziedzinach, nie sposób nie zastanawiać się nad jej znaczeniem w efektywnym rządzeniu, jak również w dążeniu do pozyskiwania wyborców na wszelkich szczeblach. Na poziomie centralnym obserwujemy coraz silniejszą tendencję do mediatyzacji polityki, przy czym ma to miejsce nie tylko w relacjonowaniu bieżących wydarzeń, decyzji i procesów politycznych, ale również w walce wyborczej. Wydawać by się mogło, że na poziomie lokalnym, gdzie wciąż istotną rolę odgrywają kontakty bezpośrednie, znaczenie mediów masowych w kreowaniu wzajemnych relacji między władzą i obywatelami jest mniejsze, jednak również tutaj zauważamy coraz większą dbałość o zaistnienie polityków w mediach i coraz większą świadomość ich wpływania na odbiorcę. Niniejszy artykuł stanowi próbę określenia roli, jaką odgrywa prasa samorządów lokalnych w ich polityce informacyjnej. Aby tego dokonać, konieczne jest przybliżenie warunków prawnych określających proces informowania w gminach, jak również dostępnych narzędzi, za pomocą których politykę informacyjną można prowadzić. (fragment tekstu)

The article tries to answer the question: What role does self-governmental newspapers play in the communication policy of local authorities at local level. It contains basic information about the phenomenon of local press, as well as the analysis of the obligations that are enforced to the local authority by the local legislature. The phenomenon of information policy with the appropriate tools was also presented in the article, as well as the basic advantages and disadvantages of using the press in this activity. This is supplemented with research on readers of five local newspapers in the Silesian region for perception of this kind of press and its role in the acquisition of information by citizens. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Konstytucja RP, rozdz. 2, art. 54
 2. M. Krajewski: Funkcjonowanie prawa do informacji publicznej w działalności samorządu lokalnego. W: Władza lokalna a media. Zarządzanie informacją-Public Relations-promocja jednostek samorządu terytorialnego. Red. S. Michałowski, W. Mich. Lublin 2006
 3. S. Michałowski: Polityka informacyjna w samorządzie terytorialnym a społeczeństwo obywatelskie. W: Władza lokalna a media. Zarządzanie informacją-Public Relations-promocja jednostek samorządu terytorialnego. Red. S. Michałowski, W. Mich. Lublin 2006
 4. S. Brodziński: Polityka informacyjna największych gmin Zagłębia Dąbrowskiego. W: Samorząd terytorialny w rozwiązywaniu problemów społecznych województwa katowickiego. Red. M. Barański. Katowice 1998
 5. Е. Прохорoв: СМИ и аудитория: концепция партнёрства. В: Роль прессы в формированию гражданского общества. Ред. И. Кресникова. Москва 1999
 6. M. Sakowicz: Zarządzanie informacją w gminie-podejście strategiczne czy marketingowe? W: Władza lokalna a media. Zarządzanie informacją-Public Relations-promocja jednostek samorządu terytorialnego. Red. S. Michałowski, W. Mich. Lublin 2006
 7. L. Pokrzycka: Public Relations jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie Lubelszczyzny. W: Władza lokalna a media. Zarządzanie informacją-Public Relations-promocja jednostek samorządu terytorialnego. Red. S. Michałowski, W. Mich. Lublin 2006
 8. C. Ulasiński, J. O pałka: Polityka informacyjna samorządu terytorialnego. W: Poradnik dla dziennikarzy i wydawców prasy lokalnej. T. 2. Red. A. Hejman. Warszawa 1998
 9. B. Dobek-Ostrowska: Lokalne media masowe i komunikowanie polityczne w demokratyzujących się systemach politycznych. W: Media lokalne w świecie wolności i ograniczeń. Red. I. Borkowski, A. Woźny. Wrocław 2003
 10. M. Graszewicz: Media lokalne w systemie komunikowania politycznego. W: Regionalne i lokalne środki przekazu. Kontekst międzynarodowy i krajowy. Red. J. Adamowski, K. Wolny-Zmorzyński. Warszawa 2007
 11. S. Michalczyk: Krajobraz prasy samorządowej na Śląsku. W: Regionalna prasa polska na Górnym Śląsku w latach 1845-1996. Materiały sesyjne. Red. J. Gołębiowska, M. Kaganiec. Katowice 1999
 12. S. Michalczyk: Prasa samorządowa. Szkice prasoznawcze. Katowice 1996
 13. A. Jaskiernia: Media masowe w demokratycznych procesach wyborczych. Standardy europejskie i uwarunkowania ich realizacji. Warszawa 2008
 14. B. Konarska-Pabiniak: Wokół współczesnej prasy samorządowej. Rozwój, specyfika, kontrowersje, refleksje. "Studia Kieleckie" 2003, nr 3
 15. S. Turowski: Samorządy a gazety. "Wspólnota" 2000, nr 50
 16. B. Imiołczyk, J. Regulski: Raport nr 2/2007 Samorządność i demokracja lokalna [www.frdl.org.pl/downloads/DIP_022007.doc (19.03.2010)]
 17. M. Agopsowicz: Szanse niezależnej prasy lokalnej w Polsce. "Więź" 2004, nr 2
 18. K. Bielenin: (Nie)polska i (nie)zależna [http://www.obywatel.org.pl/index.php?module=subjects&func=printpage&pageid=689&scope=page (15.08.2008)]
 19. D. Księski: Relacje między władzą samorządową a gazetą lokalną. W: Media lokalne a demokracja lokalna. Red. J. Chłopecki, R. Polak. Rzeszów 2005
 20. A. Barć-Kurpińska: Wolność wypowiedzi prasy lokalnej a samorząd terytorialny. W: Władza lokalna a media. Zarządzanie informacją-Public Relations-promocja jednostek samorządu terytorialnego. Red. S. Michałowski, W. Mich. Lublin 2006
 21. B. Dwornik: Media lokalne-wolność słowa [http://www.reporterzy.info/article.php?go=warsztat,47,media_lokalne_wolnosc_slowa (15.03.2010)]
 22. M. Jóźko: Prasa lokalna i regionalna jako element społeczeństwa informacyjnego. W: Media lokalne a demokracja lokalna. Red. J. Chłopecki, R. Polak. Rzeszów 2005
 23. [http://www.lokalnebadania.com/?page_id=30 (18.06.2008)]
 24. J. Braun: Media lokalne i regionalne wobec procesów koncentracji rynku. W: Media lokalne w świecie wolności i ograniczeń. Red. I. Borkowski, A. Woźny. Wrocław 2003
 25. A. В. Виннийчук: Городские газеты Ростова на Дону в контексте информационных потребностей горожан. В: Медийные стратегии современного мира. Материалы второй международной научно практической конференции. Краснодар 2008
 26. M. Gierula: Prasa lokalna. W: Słownik wiedzy o mediach. Red. E. Chudziński. Warszawa-Bielsko-Biała 2007
 27. J. Pantak: Lokalne górą. "Bez Wierszówki-Miesięcznik Społeczno-Kulturalny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Oddział w Olsztynie" 2005, nr 11 (18) (listopad)
 28. [http://www.lokalnebadania.com/?page_id=30 (18.06.2008)]
 29. [http://www. mcg.biz.pl/oferta_miasto.html (15.09.2008)]
Cited by
Show
ISSN
2353-9747
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu