BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Domagała Małgorzata (Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Nauk Społecznych), Iwanek Jan (Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Nauk Społecznych)
Title
Regionalne i lokalne ustroje polityczne. Część II
Regional and Local Political Systems. Part II
Source
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2014, T. 12, s. 29-41
Keyword
Federalizm, Decentralizacja, System polityczny, Autonomia lokalna
Federalism, Decentralization, Political system, Local autonomy
Note
summ.
Abstract
The systemic diversity of the regions and local units can be subsumed to three possible forms of political systems: 1) self-government, 2) territorial autonomy and 3) the federal state. Based upon that criterion, modern democratic states can be divided into: 1) unitary states with self-government, 2) unitary states with territorial autonomy and self-government, 3) federal states with self-government, 4) federal states with territorial autonomy and self-government. That division clearly points to the fact, that unitary and federal states can successfully exhibit the same types of political systems on the regional and local levels: territorial autonomy and self-government. In consequence, both federal and unitary states, under this particular respect, do not exhibit differences. The systems present in the unit-parts of a federation (regardless of their designation: republics, states, lands, cantons or provinces) in themselves are not a separate category and form of the political system, but form together with others, the three subcentral legal-political systems present in democratic states. However, the understanding of federalism as concept referring to something more than the legal-political system of a given state (or even the political system sensu stricto) might seems unconvincing, but still in the consideration of federalism one needs to step away from the analysis of existing federal states (however, comparative constitutional law and constitutional practice must have fundamental impact) and create the prognoses of systemic solutions in a group of highly decentralized unitary states. Besides that, the research of the political theory of federalism and federation presents itself as not without merit to the undertaken task(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. M. Domagała, J. Iwanek: Regionalne i lokalne ustroje polityczne. W: "Studia Politicae Universitatis Silesiensis", T. 10. Red. J. Iwanek, M. Stolarczyk, współpr. R. Glajcar. Katowice 2013
 2. J. Jaskiernia: Wprowadzenie do systemu państw federalnych. W: Problemy rozwoju federalizmu we współczesnym świecie. Red. J. Jaskiernia. Kielce 2009
 3. W. Bokajło: Federalizm-rozwój idei i niektóre teorie. W: Federalizm, teorie i koncepcje. Red. W. Bokajło. Wrocław 1998
 4. Leksykon politologii. Red. A. Antoszewski, R. Herbut. Wrocław 1995
 5. La descentralización y el federalismo. Nuevos modelos de autonomía polītica (Espaňa, Belgíca, Canada, Italia y Reino Unido). Dir. M. Ángel Aparicio. Barcelona 1999
 6. I. Wrońska: Kanadyjski system federalny. Determinanty i tendencje. Kielce 2011
 7. Problemy rozwoju federalizmu we współczesnym świecie. Red. J. Jaskiernia. Kielce 2009
 8. J. Iwanek: Współczesne rozumienie autonomii terytorialnej. W: Społeczeństwo wobec problemów transformacji i integracji. Księga poświęcona Profesorowi Janowi Szczepańskiemu z okazji Jego 80 rocznicy urodzin. Red. J. Liszka. Ustroń 2000
 9. J. Steiner: Demokracje europejskie. Przeł. E. Gawron. Rzeszów 1993
 10. T. Bigo: Związki publiczno prawne w świetle ustawodawstwa polskiego. Lwów 1928
 11. M. Domagała: Z zagadnień decentralizacji w państwie współczesnym. W: Oblicza decentralizmu. Red. J. Iwanek. Katowice 1996
 12. J. Iwanek: Wspólnota autonomiczna w ustroju polityczno-prawnym Hiszpanii. W: Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań. T. 2: Współczesne ustroje państwowe i rozwój demokracji w Polsce. Księga jubileuszowa profesora Jerzego Jaskierni. Red. R. M. Czarny, K. Spryszak. Toruń 2012
 13. T. Ćwienk: Autonomia terytorialna Śląska w perspektywie historycznej i współczesnej (praca doktorska, Uniwersytet Śląski 2011)?
 14. J. Iwanek: Senat Hiszpanii jako izba reprezentacji terytorialnej. W: W kręgu nauki o państwie i prawie, księga dedykowana profesorowi Markowi Żmigrodzkiemu. Red. B. Dziemidok-Olszewska, W. Sokół, T. Bichta. Lublin 2012
Cited by
Show
ISSN
2353-9747
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu