BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Domagała Małgorzata (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Iwanek Jan (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Title
Regionalne i lokalne ustroje polityczne
Regional and Local Political System
Source
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2013, T. 10, s. 15-29
Keyword
Polityka, Regionalizm, Ustrój polityczny
Politics, Regionalism, Political organization
Note
summ.
Abstract
Rozważania o ustrojach politycznych w regionach i na poziomie lokalnym pozostają w ścisłym związku z procesami decentralizacji systemów politycznych. Centralizm, monolityczność władzy publicznej w odniesieniu do współczesnej demokracji, nie ma od dawna racji bytu, choć nieustannie obserwujemy pośród polityków i niektórych ugrupowań politycznych wyraź-ne dążenia do wzmacniania władzy centralnej czy może - lepiej powiedzieć - zwiększania zakresu jej kompetencji i roli w państwie współczesnym.(fragment tekstu)

Considerations on political systems on a regional and local level are tightly connected with decentralization processes of political systems. Contemporary state structures have become dysfunctional in many cases in relation to developmental challenges of societies. After the period of excessive centralization, finished with a deep crisis, strong and deep decentralization processes, the result of which was giving a harmonious power division back happened several dozen years ago. A well-known division of political systems according to system (constitutional) criteria that was formed years ago and took into account above all the relationship between a legislative power, the government and the head of state, that is, between the legislative and the executive level can be extended by a classification of political systems on a regional and local level nowadays. The main criterion of typology can be the relations (competence scope) between central (general) and regional as well as local authorities. The proposed division of system forms of democratic countries would be the following: 1. Unitary countries with a self-government system, 2. Unitary countries with a territory autonomy and self-government, 3. Federal countries with a self-government system, and 4. Federal countries with a territory autonomy and self-government.Key words: self-government system, regionalism, localism.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Fukuyama F. : Koniec historii. Przeł. T. Bieroń, M. Wichrowski. Poznań 1996.
 2. Kłoczowski J. : Demokracja lokalna. W: Demokracja lokalna w krajach Europy Środkowej. Red. A. Miszczuk. Lublin 1995.
 3. Kapuściński R. : Lapidarium II. Warszawa 1995.
 4. Kłoskowska A. : Kultury narodowe wobec globalizacji a tożsamość jednostki. "Kultura i Społeczeństwo" 1997, R. 41, nr 4.
 5. Jałowiecki B. : Rozwój lokalny. Warszawa 1989.
 6. Domagała M. , Iwanek J. : Państwo lokalne, państwo regionalne. W: Polityka, przedmiot badań i formy jej przejawiania się. Red. P. Dobrowolski, M. Stolarczyk. Katowice 2000.
 7. Bauman Z. : Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika. Warszawa 2000.
 8. Kłoskowska A. : Kultury narodowe wobec globalizacji a tożsamość jednostki. "Kultura a Społeczeństwo" 1977, nr 4.
 9. Martin H-P., Schumann H : Pułapka globalizacji. Przeł. M. Zybura. Wrocław 1999.
 10. Krasnodębski Z.: Pewność Europy. W: Nowa jedność Europy? Rozważania filozoficzne. Red. A. Przyłębski, L. Romani, A. Speer. Poznań 2001.
 11. Cockburn C. : The Local State. Management of Cities and People. London 1977.
 12. Stoker G. : Theories of Local Government and Politics. W: Wartości podstawowe samorządu terytorialnego i demokracji lokalnej. Red. P. Swianiewicz. Warszawa 1997.
 13. Jałowiecki B.: Rozwój lokalny. Warszawa 1989.
 14. Jones G., Stewart J. : The Case for Local Government. London 1983.
 15. Kukliński A. : Uśpiony potencjał. "Życie Gospodarcze" 1984, nr 13.
 16. Giełżyński W. : Lokalizm, samosprawdzająca się utopia. "Państwo i Kultura Polityczna. Zeszyty Politologiczne" 1988, nr 5.
 17. Sowa K. : Lokalizm, centralizm i rozwój społeczny. "Państwo i Kultura Polityczna. Zeszyty Politologiczne" 1988, nr 5.
 18. Buczkowski P. : Społeczna recepcja reformy samorządowej. Samorząd terytorialny w Polsce. [Senat RP]. Materiały na seminarium. Warszawa 1992.
 19. Leoński Z. : Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce. Poznań 1994.
 20. Niewiadomski Z. : Samorząd terytorialny w Europie Zachodniej. Warszawa 1990.
 21. Niewiadomski Z. : Samorząd terytorialny w warunkach współczesnego państwa kapitalistycznego. Warszawa 1989.
 22. Dolnicki B. : Nadzór nad samorządem terytorialnym. Katowice 1993.
 23. Smoktunowicz E. : Pojęcie i rodzaje samorządów. W: Z zagadnień prawa cywilnego. Red. L. Ledziński. Białystok 1991.
 24. Millon-Delsol Ch.: Zasada pomocniczości. Przeł. Cz. Porębski. Kraków 1995.
 25. Lasok D. : Bridge: Law and Institutions of Europe an Union. Butterworths 1994.
 26. Ciepaj M. : Demokracja w społeczeństwie obywatelskim. Studia i monografie. Opole 1991.
 27. Kjellberg F. : The Changing Values of Local Government. W: Wartości podstawowe samorządu terytorialnego i demokracji lokalnej. Red. P. Swianiewicz. Warszawa 1997.
 28. Stewart J. , Greenwood R. : The Purposes and Character of Local Government. Birminghan 1985.
 29. AntoszewskiA.: Istota władzy samorządowej. W: Polityka lokalna-właściwości, determinanty, podmioty. Red. E. Ganowicz, L. Rubisz. Toruń 2008
Cited by
Show
ISSN
2353-9747
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu