BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Turska-Kawa Agnieszka (Uniwersytet Śląski)
Title
Media jako źródło zaspokajania fundamentalnych potrzeb. Rozważania w kontekście teorii "użytkowania i gratyfikacji"
The Role of Media in Fulfilling the Basic Needs. Considerations in the Context of the "Uses and Gratifications" Theory
Source
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2013, T. 10, s. 147-170
Keyword
Media, Społeczeństwo, Postawy społeczne
Media, Society, Social attitudes
Note
summ.
Abstract
Temat wpływu mediów na życie jednostek i społeczeństw niemalże od zawsze był podejmowany w pracach uczonych, zajmujących się nauką o komunikowaniu. Twórcy współczesnych hipotez odbioru mediów odrzucają tezę o ich wszechpotężnym wpływie na jednostki1. W  świetle badań nie znalazło uzasadnienia przypuszczenie, że media mogą dowolnie manipulować odbiorcami. Trudno jednak zaprzeczyć, że środki masowego komunikowania mają znaczący wpływ na życie społeczeństw. W świetle teorii wyznaczania porządku dziennego spraw (Agenda-Setting) media mogą być wykorzystywane do tworzenia lub narzucania tematów do dyskusji. W tym kontekście nie przypisuje im się odpowiedzialności za zmianę postaw odbiorców, ale za modyfikację zaangażowania uwagi poświęcanej określonym sprawom.(fragment tekstu)

The impact of media on both individuals and societies has always attracted much attention in the work of scholars engaged in communicational sciences. The paper is a reflection on the relationship between media and the needs of individuals. The author presents a number of studies that have contributed to the consolidation of the "uses and gratifications" theory and in the same time have designated the stages of its development. By examining the relationship between psychological classifications of needs (in particular Saymour Epstein's Cognitive Self Theory - CEST) and the benefits of individual's contact with media (in the classification of Denis McQuail), the author shows the role of media in the fulfilling the basic needs, indicating their high impact on the lives of individuals. Key words: uses and gratifications theory, media, communicational sciences, fulfilling the basic needs.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Mrozowski M. : Media masowe. Władza rozrywka i biznes. Warszawa 2001.
 2. Lasswell H. D. : The Structure and Function of Communication in Society. In: The Communication of Ideas. Ed. L. Bryson. New York 1948.
 3. Mrozowski M. : Media masowe. Władza rozrywka i biznes. Warszawa 2001.
 4. Lazarsfeld P. F. , Stanton F. N. : Radio Research 1942-1943. New York 1944.
 5. Herzog H. : 'What Do We Really Know About Daytime Serial Listeners'. In: Radio Research 1942-1943. New York 1944.
 6. Warner W. L. , W. E. Henry: The Radio Day Time Serial: A Symbolic Analysis. "Genetic Psychology Monographs" 1948, No. 37.
 7. Fiske M. , Wolf K.M. : Why They Read Comics? In: Communication Research. Eds. P.F. Lazarfeld, F. Stanton. New York 1949.
 8. McQuail D. : Patrząc wstecz: refleksje nad badaniami "użytkowania i korzyści". "Przekazy i Opinie" 1987, nr 3-4.
 9. Siraj S. A. : Synthesis of the Structure and Functions of the Uses and Gratification Model. "European Journal of Scientific Research" 2007, No. 17/3.
 10. McQuail D.: McQuail's Mass Communication Theory. London 2005.
 11. Sandman P. M. , Rubin D. M. , Sachsman D.B. : Media. An Introductory Analysis of American Mass Communications. New Jersey 1976.
 12. McQuail D. , Blumler J. G., Brown J. R. : The Television Audience: A Revised Perspective. In: Sociology of Mass Communication. Ed. D. McQuail. Harmondsworth 1972.
 13. Fiske J. : Introduction to Communication Studies. London 1982.
 14. Katz E. , Blumler J.G. , Gurevitch M. : Uses and Gratifications Research. "Public Opinion Quarterly" 1973, No. 37/4.
 15. Katz E. , Blumler J.G. , Gurevitch M. : Utilization of Mass Communication by the Individual. In: The Uses of Mass Communications: Current Perspectives on Gratifications Research. Eds. J. Blumler, E. Katz. Beverly Hills 1974.
 16. Grossberg L., Wartella E. , Whitney D. Ch. , Wise J. M. : Mediamaking: Mass Media in a Popular Culture. London-New Delhi 1996.
 17. Katz E., Gurevitch M., Haas H.: On the Use of the Mass Media for Important Things. "American Sociological Review" 1973, No. 38.
 18. Greenberg B. S. : Gratifications of Television Viewing and Their Correlates for British Children. In: The Uses of Mass Communications: Current Perspectives on Gratifications Research. Eds. J. Blumler, E. Katz. Beverly Hills 1974.
 19. Palmgreen Ph., Rayburn J.D. : Uses and Gratifications and Exposure to Public Television: A Discrepancy Approach. "Communication Research" 1979, No. 6.
 20. Abelman R. : Why do People Watch Religious TV?: A Uses and Gratifications Approach. "Review of Religious Research" 1987, No. 29/2.
 21. Osadalor K., Sanyadu S. , Opoko V. : Media Use Among Urban Youths. Praca niepublikowana. Nsukka 1985.
 22. Ozoh H. C. : An Analysis of the Pattern of Media Use by Teachers in a Nigerian Education District. "Africa Media Review" 1991, No. 5/3.
 23. Uche L. U. : Functional Uses of Mass Media Messages in Periods of Critical Events. "African Communication Review" 1984, No. 1-2.
 24. Condry J. : The Psychology of Television. New York 1989.
 25. Finn S., GorrM. B.: Social Isolation and Social Support as Correlates of Television Viewing Motivations. "Communication Research" 1988, No. 15.
 26. Lull J.: Inside Family Viewing: Ethnographic Research on Television's Audiences. London 1990.
 27. Raacke J. , Bonds-Raacke J.: MySpace and Facebook: Applying the Uses and Gratifications Theory to Exploring Friend-Networking Sites. "CyberPsychology and Behavior" 2008, No. 11/2.
 28. Ward L. M., Friedman K. : Using TV as a Guide: Associations Between Television Viewing and Adolescents` Sexual Attitudes and Behavior. "Journal on Research on Adole-scence" 2006, No. 16(1).
 29. Kilborn R. W. : Television Soaps. London 1992.
 30. Michalczyk S. : Społeczeństwo medialne. Studia z teorii komunikowania masowego. Katowice 2008.
 31. McQuail D. : Mass Communication Theory. London 1983.
 32. Kozielecki J. : Potrzeba hubrystyczna a działanie transgresyjne. "Przegląd Psychologiczny" 1984, nr 27/2.
 33. Epstein S. : Conscious and Unconscious Self-esteem From the Perspective of Cognitive-Experiental Self-Theory. In: Self-Esteem: Issues and Answers. Ed. M. H. Kernis. New York 2006.
 34. Strelau J., Doliński D.: Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańsk 2008.
 35. Epstein S.: Cognitive Experiential Self-Theory of Personality. In: Comprehensive Handbook of Psychology, Personality and Social Psychology. Eds. T. Millon, M. J. Lerner. New York 2003.
 36. Pietraszko J., Rychlik J. : Emocjonalno-poznawcze predyspozycje młodych polityków do zdrowego uprawiania polityki. W: Wyzwania i zagrożenia demokracji w Polsce w obliczu wyborów 2005. Red. A. Bronowicka. Opole 2006.
 37. Waters E. : Cognitive Self Theory: Class Notes [http://www.psychology.sunysb.edu/ewaters/345/2007_self/self_class_notes.pdf (2.03.2009)].
 38. Mattelart A., Mattelart M. : Teorie komunikacji: krótkie wprowadzenie. Przekł. J. Mikułowski Pomorski. Warszawa-Kraków 2001.
 39. Klapper J.: The Effects of Mass Communication. New York 1960.
 40. McQuail D.: Teoria komunikowania masowego. Przeł. M. Bucholc, A. Szulżycka. Warszawa 2008.
 41. Lang G. E., Lang K.: Mass Communications and Public Opinion: Strategies for Research. In: Social Psychology: Sociological Perspectives. Eds. M. Rosenberg, R. H. Turner. New York 1981.
 42. Mikułowski Pomorski J. : Zmieniający się świat mediów. Kraków 2008.
 43. Michalczyk S. : Stare i nowe idee w teorii Uses and Gratifications. "Zeszyty Prasoznawcze" 2008, nr 3/4.
 44. Mrozowski M. : Media masowe. Władza rozrywka i biznes. Warszawa 2001.
Cited by
Show
ISSN
2353-9747
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu