BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kubas Sebastian (University of Silesia in Katowice, Poland)
Title
Similarities and Differences of Main Left-wing Parties in Poland and Hungary: The Case of SLD and MSzP in Comparative Perspective (1989-2014)
Source
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2014, T. 13, s. 83-101, tab.
Keyword
Partie polityczne, Politologia, Ustrój polityczny, Przekształcenia ustrojowo-systemowe
Political parties, Political science, Political organization, Political and systemic transformations
Note
summ.
Country
Węgry, Polska
Hungary, Poland
Abstract
The article presents Polish and Hungarian main left-wing parties in the period of political transformation. There are a few sections in the article that develop the research problem: the genesis and development of the parties from 1989 to 2014, a comparative analysis of the two parties based on quantitative indices. One can say there are some similarities between SLD and MSzP. The parties were transformed from communist hegemon formations, then participated in free parliamentary elections with some successes, created several governments and both have recently faced considerable loss of support. SLD and MSzP belong to the parties that influenced Polish and Hungarian transformation greatly. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ágh A.: The Early Freezing of the East Central European Parties: the Case of the Hungarian Socialist Party. "Budapest Papers on Democratic Transition" 1995, no. 129.
 2. Antoszewski A.: Partie polityczne Europy Środkowej i Wschodniej. Poznań 2005.
 3. Benda L.: System partyjny Węgier. In: Partie i systemy partyjne Europy Środkowej. Red. A. Antoszewski, P. Fiala, R. Herbut, J. Sroka. Wrocław 2003.
 4. Bozóki A., Ishiyama J.T.: Introduction and Theoretical Framework. In: The Communist Successor Parties of Central and Eastern Europe. Eds. A. Bozóki, J. T. Ishiyama. New York 2002.
 5. Czyż A., Kubas S.: Doświadczenia węgierskiej transformacji ustrojowej-od Jánosa Kádára do Viktora Orbána. Katowice 2011.
 6. Darski J.: Węgry. Europa Środkowo-Wschodnia 2001/2002, nos. XI-XII, http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=57be2817-bef4-4cff-8516-40e7b9cefad5&articleId=9d983ef6-3f28-41ce-9057-47eea9de9d9b, (accessed 8.4.2014).
 7. Ersson S., Lane J.-K.: Democratic Party Systems in Europe. Dimensions, Change and Stability. "Scandinavian Political Studies" 1982, Vol. 5 (2).
 8. Gati C.: From Liberation to Revolution (1945-1956). In: History of Hungary. Eds. P. Sugar, P. Hanák, T. Frank. Indiana 1995.
 9. Góralczyk B.: Węgierski pakiet. Warszawa 2000.
 10. Herbut R.: Systemy partyjne. In: Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza. Eds. A. Antoszewski, R. Herbut. Wrocław 1997.
 11. Kitschelt H.: Constraints and Opportunities in the Strategic Conduct of Post-Communist Successor Parties. Regime Legacies as Casual Argument. In: The Communist Successor Parties of Central and Eastern Europe. Eds. A. Bozóki, J. T. Ishiyama. New York 2002.
 12. Kitschelt H.: Party Systems in East Central Europe. Consolidation or Fluidity? Glasow. "Working Paper" 1995, No. 241.
 13. Körösényi A.: Government and Politics in Hungary. Budapest 1998.
 14. Lewis P.G.: Political Parties in Post-Communist Eastern Europe. Routledge 2002.
 15. Markowski R.: The Polish SLD in the 1990s. From Opposition to Incumbents and Back. The Communist Successor Parties of Central and Eastern Europe. Eds. A. Bozóki, J. T. Ishiyama. New York 2002.
 16. Materska-Sosnowska A.: Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej-dostosowanie syndykatu władzy do zasad demokracji parlamentarnej. Warszawa 2006.
 17. Patkowski K.: Pozycja i znaczenie partii wywodzących się z systemu niedemokratycznego na scenie partyjnej w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech po 1989 r. "Środkowoeuropejskie studia polityczne" 2001, No. 1.
 18. Report to the Second Congress of the Hungarian Working People's Party from 25 February 1951, http://www.revolutionarydemocracy.org/archive/rakosi51.htm (accessed 20.8.2014).
 19. Sobolewska-Myślik K.: Partie i systemy partyjne Europy Środkowej po 1989 roku. Kraków 1999.
 20. Sobolewska-Myślik K.: Przekształcenia systemu partyjnego RP. "Athenaeum-Polskie Studia Politologiczne" 2009, No. 22.
 21. Staar R.F.: Communist Regimes in Eastern Europe. Stanford 1984.
 22. Szelényi I., Ladányi J.: Prospects and Limits in New Social Democracy in the Transitional Societies of Central Europe. In: The Communist Successor Parties of Central and Eastern Europe. Eds. A. Bozóki, J. T. Ishiyama. New York 2002.
 23. Tökés R.L.: Hungary's Negotiated Revolution. Economic Reform, Social Change, Political Succession. Cambridge 1998.
 24. Tomczyk Ł.: Sojusz Lewicy Demokratycznej-od koalicji do partii, od rządu do opozycji. In: Partie i ugrupowania parlamentarne III Rzeczypospolitej. Eds. K. Kowalczyk, J. Sielski. Toruń 2006.
 25. Wiatr J.J.: Europa pokomunistyczna. Przemiany państw i społeczeństw po 1989 roku. Warszawa 2006.
 26. Wojnicki J.: Kształtowanie się systemów wielopartyjnych Europy Środkowowschodniej. Pułtusk 2004.
 27. Wojtasik W.: Stamtąd do wieczności. Ewolucja programowa SLD. 1991-2006. In: Polska lewica u progu XXI wieku. Ed. Ł. Tomczyk. Wrocław 2008.
Cited by
Show
ISSN
2353-9747
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu