BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ganiek Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Partycypacja społeczna - przypadek podregionu tyskiego
Social Participation - the Case of the Tychy Subregion
Source
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2021, nr 14, s. 40-49, bibliogr. 21 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Keyword
Partycypacja społeczna, Budżet obywatelski, Samorząd terytorialny, Organizacje pozarządowe
Social participation, Participatory budgeting, Local government, Non-governmental organisation
Note
JEL Classification: J18
streszcz., summ.
Abstract
Samorządy i organizacje pozarządowe dążą do tworzenia i realizacji lokalnych polityk poprzez co stają się naturalnymi partnerami. Partycypacja społeczna ulega ciągłej ewolucji nie tylko praktycznej, ale również legislacyjnej. Przebieg procesu wdrażania mechanizmów partycypacji społecznej w gminach w głównej mierze zależy od wiedzy i woli decydentów oraz determinacji lokalnych grup społecznych. Celem artykułu jest określenie jakie narzędzia partycypacji społecznej wykorzystywane są przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru podregionu tyskiego, a także próba identyfikacji barier współpracy z perspektywy organizacji pozarządowych oraz samorządu terytorialnego. Podczas przygotowywania niniejszego artykułu dokonano krytycznej analizy literatury przedmiotu i innych źródeł wtórnych oraz przeprowadzono osobiste wywiady telefoniczne. Artykuł ma charakter teoretycznoempiryczny i składa się ze wstępu, dwóch części merytorycznych i podsumowania, w którym sformułowano wnioski poznawcze i aplikacyjne.(abstrakt oryginalny)

Local governments and non-governmental organizations strive to create and implement local policies, which makes them natural partners. Social participation is constantly evolving, not only in practice, but also in legislation. The course of the process of implementing social participation mechanisms in communes largely depends on the knowledge and will of decisionmakers and the determination of local social groups. The goal of the article is to determine what tools of social participation are used by local government units from the Tychy subregion, as well as an attempt to identify barriers to cooperation from the perspective of non-governmental organizations and local government. During the preparation of this article, a critical analysis of the literature on the subject and other secondary sources as well as personal telephone interviews was performed. The article is theoretical and empirical in nature and consists of an introduction, two substantive parts and a summary in which cognitive and application conclusions were formulated.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Arnstein S.R. (1969), A Ladder Of Citizen Participation, Journal of the American Institute of Planners, 35 (4), 216-224, DOI: 10.1080/01944366908977225.
 2. Bogacz-Wojtanowska A., Wrona S. (2016), Zarządzanie organizacjami pozarządowymi, Wydawnictwo Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 3. Gliński P., Palska H. (1997), Cztery wymiary społecznej aktywności obywatelskiej, w: Domański, H., Rychard, A. (red.), Elementy nowego ładu, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.
 4. Gliński P. (2002), Podstawowe słabości - niektóre sukcesy trzeciego sektora, w: Gliński, P., Lewenstein, B., Siciński, A. (red.), Samoorganizacja społeczeństwa polskiego - trzeci sektor, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.
 5. Gurdek, M. (2016), Partycypacja społeczna we współczesnym samorządzie terytorialnym, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanitas, Sosnowiec.
 6. Hausner J. (2008), Zarządzanie publiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 7. Jessop B. (2007), Promowanie "dobrego rządzenia" i ukrywanie jego słabości: refleksja nad politycznymi paradygmatami i politycznymi narracjami w sferze zarządzania, Zarządzanie Publiczne/Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2 (2), 5-25.
 8. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (1997), Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483, z późniejszymi zmianami.
 9. Korenik S., Rynio D. (2018), Partycypacja społeczna a kształtowanie kierunków rozwoju miasta, Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, 272, 127-136.
 10. Kotus, J. (2013), Position of the Polish city on the ladder of public participation: Are you going the right way? The case of Poznań, Cities, 35, 226-236, DOI: 10.1016/j.cities.2013.08.001.
 11. Kotus J., Sowada T., Rzeszewski M. (2019), Ponad górne szczeble "drabiny partycypacji": koncepcja Sherry Arnstein po pięciu dekadach, Studia Socjologiczne, 3 (234), 31-54
 12. Mendel, T. (2002), Partycypacja w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 13. Olech A., Kotnarowski M. (2012), Gotowość mieszkańców do partycypacji w: Olech, A. (red.), Dyktat czy uczestnictwo? Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce, t. I, Wydawnictwo Instytutu Spraw Publicznych, Warszawa.
 14. Schmidt J. (2012), Rozwój organizacji pozarządowych. Teoria i praktyka, SEDNO Wydawnictwo Akademickie, Warszawa.
 15. Stowarzyszenie Klon/Jawor (2019), 2018 Kondycja organizacji pozarządowych, Warszawa.
 16. Świątkiewicz W. (2004), Więzi sąsiedzkie i życie publiczne w: Szczepański, M.S. Śliz A. (red.), Obywatel w lokalnej społeczności. Studia i szkice socjologiczne, Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych, Tychy, Uniwersytet Opolski, Opole.
 17. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873, z późniejszymi zmianami.
 18. Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, Dz.U. z 2018 poz. 130, z późniejszymi zmianami.
 19. Waszak Ł., Masłowski P. (red.) (2012), Poradnik modelowej współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych, Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, Warszawa.
 20. Wojnicki J. (2008), Samorząd lokalny w Polsce i Europie, Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.
 21. Zybała A., Wojdat M., (2012), Współpraca jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie tworzenia polityk publicznych, w: Waszak, Ł., Masłowski, P. (red.), Poradnik modelowej współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych, Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2391-7830
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.26366/PTE.ZG.2021.190
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu