BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Maciejewska Renata (Uniwersytet Zielonogórski), Maciejewska Barbara (Uniwersytet Zielonogórski), Maciejewska Natalia, Maria (Uniwersytet Zielonogórski)
Title
Mobbing w stosunkach pracy - wybrane aspekty
Mobbing in Labor Relations - Selected Aspects
Source
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2021, nr 14, s. 76-91, rys., tab., bibliogr. 40 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Keyword
Mobbing, Stosunek pracy, Roszczenia pracownicze, Postępowanie dowodowe
Mobbing, Legal employment relation, Workers' claims, Evidence proceeding
Note
JEL Classification: M00, M1, M12
streszcz., summ.
Abstract
Pracownik funkcjonując w środowisku pracy jest narażony na różne formy przemocy. W ostatnich latach coraz większą uwagę zwraca się na zjawisko mobbingu, które ze względu na dość niedookreśloną definicję ustawową oraz wciąż niską świadomość społeczną jest z jednej strony bagatelizowane zarówno przez pracodawców jak i pracowników, a z drugiej wręcz przeciwnie nadużywane przez pracowników niebędących w rzeczywistości jego ofiarami. Pierwszymi państwami, w których podjęto próby prawnej regulacji mobbingu były Szwecja, Francja i Belgia. W Polsce mobbing jest, w porównaniu od innych państw europejskich, stosunkowo nową, bo obowiązującą dopiero od 1 stycznia 2004 roku, instytucją prawa pracy. Celem ogólnym artykułu jest analiza rozwiązań prawnych w zakresie mobbingu funkcjonujących w polskim prawie pracy, a także przybliżenie najnowszych zmian, jakie nastąpiły w stosownych regulacjach.(abstrakt oryginalny)

The employee functioning in the work environment is exposed to various forms of violence. In recent years, more and more attention has been paid to the phenomenon of mobbing, which, due to a rather vague statutory definition and still low social awareness, is on the one hand downplayed by both employers and employees, and on the other, on the contrary, abused by employees who are not actually its victims. Sweden, France and Belgium were the first countries to attempt to legally regulate mobbing. Compared to other European countries, mobbing in Poland is a relatively new institution of labor law, in force only from January 1, 2004. The general purpose of the manuscript is to analyze the legal solutions in the field of mobbing functioning in Polish labor law, as well as to present the latest changes that have occurred in the relevant regulations.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bechtowska-Gebhardt A., Stalewski T. (2004), Mobbing - patologia zarządzania personelem, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 2. Bury B., Nawrocki M. (2019), Postępowanie sądowe w sprawach z zakresu prawa pracy, Wydawnictwo Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Kraków.
 3. Chakowski M. (2011), Mobbing, aspekty prawno-organizacyjne, Oficyna Wydawnicza Branta Bydgoszcz.
 4. Gamian-Wilk M., Grzesiuk L. (2016), Mobbing w miejscu pracy: przegląd wyników badań związanych z przejawami mobbingu, genezą i konsekwencjami, Psychologia Społeczna, 11 (3), 244-254.
 5. Gredka-Ligarska I. (2020), Mobbing a odpowiedzialność cywilnoprawna, Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej/Uniwersytet Śląski Katowice, 1 (18), 89-104.
 6. Informacja statystyczna na temat wybranych form dyskryminacji w zatrudnieniu, dostępny na: https://dane.gov.pl/pl/dataset/1210,dyskryminacja-mobbing-molestowanie-seksualne-w-pracy-w-latach-2011-2017 (data dostępu: 12.12.2020).
 7. Jachnis A. (2008), Psychologia organizacji: kluczowe zagadnienia, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 8. Jędrejek G. (2011), Mobbing. Środki ochrony prawnej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 9. Kędziora K., Śmiszek K. (2010), Dyskryminacja i mobbing w zatrudnieniu, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 10. Koalicja Bezpieczni w Pracy (2019), Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2019. Mobbing, depresja, stres w miejscu pracy, dostępny na: http//bezpieczniwpracy.pl (data dostępu: 05.01.2020).
 11. Kozak S. (2009), Patologie w środowisku pracy, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 12. Marciniak J. (2015), Mobbing, dyskryminacja, molestowanie: przeciwdziałanie w praktyce, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 13. Roguska-Kikoła A., Piwowarska-Reszka A. (2014), Mobbing i dyskryminacja w stosunkach pracy: zagadnienia praktyczne, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 14. Romer M.T., Najda M. (2010), Mobbing w ujęciu psychologiczno-prawnym, LexisNexis Polska, Warszawa.
 15. Sobczyk A. (2020), Kodeks pracy. Komentarz. Wydanie 5, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 16. Szewczyk H. (2012), Mobbing w stosunkach pracy, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 17. Szaban M.J. (2007), Zachowania organizacyjne: aspekt międzykulturowy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 18. Tomczak M., Krawczyk-Bryłka B. (2017), Zarządzanie zasobami ludzkimi: wybrane aspekty, Wydawnictwo Difin Warszawa.
 19. Turska E., Pilch I. (2016), Makiawelizm i kultura organizacji jako predyktory mobbingu w miejscu pracy, Psychologia Społeczna, 11 (3), 284-296.
 20. Wyka T., Szmidt Cz. (2014), Wieloaspektowość mobbingu w stosunkach pracy, Wydawnictw POLTEXT, Warszawa.
 21. Zych M. (2007), Mobbing w polskim prawie pracy. Biblioteka Monitora Prawa Pracy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 22. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, 2320 z późniejszymi zmianami.
 23. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z późniejszymi zmianami. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 2005 r., V CK 646/04.
 24. ^Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 grudnia 2005 r., III PK 91/05.
 25. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2006 r., II PK 112/06, LEX nr 1444594.
 26. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 października 2007 r., II PK 31/07, LEX nr 1457688.
 27. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 marca 2010 r., I PK 203/09, LEX nr 1467754. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 sierpnia 2011 r., sygn. akt: I PK 35/11.
 28. Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy z dnia 10 grudnia 2012 r., sygn. akt: I PK 147/12.
 29. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 lutego 2014 r., I PK 165/13, LEX nr 1444594.
 30. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 kwietnia 2015 r., II PK 149/14.
 31. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 kwietnia 2015 r., II PK 166/14, LEX nr 1712815.
 32. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 kwietnia 2016 r., III KK 265/15.
 33. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 sierpnia 2017 r., I PK 206/16.
 34. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2018 r., II PK 333/16.
 35. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 sierpnia 2019 r., I PK 103/18.
 36. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 21 stycznia 2013 r., III APa 29/12.
 37. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 5 lipca 2013 r., III APa 10/13.
 38. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 lutego 2014 r., III APa 43/12, LEX nr 1477373.
 39. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 8 lutego 2018 r., III APa 74/17.
 40. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 7 czerwca 2018 r., XXI Pa 36/18.
Cited by
Show
ISSN
2391-7830
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.26366/PTE.ZG.2021.193
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu