BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pękala Mirosław (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Pozapłacowe systemy wynagrodzeń głównym komponentem budowania przewagi konkurencyjnej
Non-Wage Remuneration Systems the Main Component of Building a Competitive Advantage
Source
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2021, nr 14, s. 92-109, bibliogr. 38 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Keyword
Motywacje pozapłacowe, Wynagrodzenie za pracę, Konkurencja, Przewaga konkurencyjna, Kluczowi pracownicy
Nonwage motivations, Remuneration for work, Competition, Competitive advantage, Key employees
Note
JEL Classification: M5, J4, E62, E24
streszcz., summ.
Abstract
W obecnym otoczeniu biznesowym zarządzający coraz chętniej stosują rozwiązania zawierające pozapłacowe systemy wynagrodzeń. Niestety popełniają błąd, ponieważ tego typu metodę należy stosować wybiórczo, po przeprowadzonej analizie potrzeb danego pracownika i precyzyjnie dopasowanym programie motywacyjnym. Zamiast skutecznie premiować kluczowych pracowników rozpraszają zasoby finansowe przeznaczone na wynagradzanie personelu. Takie uposażanie załogi jest demotywujące i w związku z tym nie przynosi zakładanych korzyści. Koncentracja funduszy na talentach pozwala efektywnie motywować odpowiednie kadry co przekłada się na wymierne korzyści począwszy od innowacji a skończywszy na lojalności tych osób. To dzięki ich kompetencjom organizacja uzyskuje przewagę konkurencyjną, ponieważ zwykle to kluczowi pracownicy (a nie pracownicy na kluczowych stanowiskach) wypracowują nowe rozwiązania. W profesjonalnie zorganizowanych instytucjach powołuje się "Happy Menagerów" (dyrektorów szczęścia) zadaniem których jest zarządzanie pozapłacowymi systemami motywacyjnymi. Aby uzyskać przewagę konkurencyjną należy stosować narzędzia motywujące i przestrzegać ogólne zasady zarządzania personelem. Dodatkowo, w ten sposób uzyskujemy wymierne korzyści prawno- podatkowe. Celem artykułu jest zaprezentowanie rozwiązania, dzięki któremu istnieje duże prawdopodobieństwo uzyskania przewagi konkurencyjnej organizacji.(abstrakt oryginalny)

In the current business environment, managers are more willing to use solutions which include non-financial incentive systems. Unfortunately, they make a mistake. This method should be applied selectively, after analysing the needs of a given employee and coming up with a precisely adjusted incentive scheme. Success lies in granting bonuses to key employees, but financial resources allocated to rewarding the staff are thinly spread due to managers' actions. Rewarding the personnel in this way is demotivating and does not yield expected results. Focusing on talents makes it possible to effectively motivate appropriate groups of employees, which in turn translates into measurable benefits, starting from innovation and ending with these employees' loyalty. It is thanks to their competencies that the organization gains competitive advantage, because usually it is the key employees (rather than employees in key positions) who come up with new solutions. Professionally organized institutions appoint Happiness Managers, whose task is to manage non-financial incentive systems. To gain competitive advantage, it is necessary to use incentive tools and observe general principles of staff management. Moreover, in this way we can gain measurable legal and tax benefits. The aim of this article is to present a solution thanks to which there is a strong probability that an organisation will gain competitive advantage.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bednarz, J. (2011). Klasyczne a nowe teorie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, 30, 112-122.
 2. Brzeziński, Ł. (2016). Zarządzanie talentami w organizacji. Szkoła - Zawód - Praca, 12, 126-143.
 3. Ciekanowski, Z. (2013). Pozapłacowe instrumenty motywowania w organizacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie, 99, 177-185.
 4. Dzieńdziora, J., Smolarek, M. (2010). Kapitał ludzki w kreowaniu kapitału intelektualnego organizacji. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2, 82-95.
 5. Felis, P. (2017). Daniny publiczne jako źródło dochodów budżetowych w Polsce, w: Finansowanie zadań publicznych w Polsce (red. P. Russel). Studia BAS, 4(52), 9-37.
 6. Godlewska-Majkowska, H., Skrzypek, E., Płonka. M. (2016). Przewaga konkurencyjna w przedsiebiorstwie. Sektor- Wiedza- Przestrzeń. Warszawa: Texter.
 7. Goleman, D. (1999). Inteligencja emocjonalna w praktyce. Poznań: Media Rodzinne.
 8. Góra, M., Sztanderska, U. (2006). Wprowadzenie do analizy lokalnego rynku pracy. Przewodnik. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
 9. Kołodko, G. (2001). Globalizacja a perspektywy rozwoju krajów posocjalistycznych. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania.
 10. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997, nr 78 poz. 483.
 11. Kopertyńska, M. (2008). Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka. Warszawa: Placet.
 12. Kopertyńska, M.W., Kmiotek, K. (2016). Zaangażowanie pracowników a sukces organizacji. Zarządzanie i Finanse, 14(2/1), 183-194.
 13. Krajowa informacja skarbowa - http://kis.gov.pl [dostęp 2020 r.]
 14. Krawczyk-Sokołowska, I. (2018). Kreatywność stymulatorem postaw proinnowacyjnych w przedsiębiorstwie. Studia i Prace KZiF, 162, 55-64.
 15. Kryńska, E., Kwiatkowski, E. (2013). Podstawy wiedzy o rynku pracy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytet Łódzkiego.
 16. Krzętowska, A., Jagodziński, A. (2015). Pozapłacowe elementy motywowania pracowników w świetle badań. Zeszyty Naukowe PWSZ w Płock. Nauki Ekonomiczne, 21, 49-63.
 17. Leśniewski, A.M., Berny, J. (2011). Motywowanie płacowe i pozapłacowe w przedsiębiorstwie - ujecie teoretyczne. Zeszyty Naukowe UPH w Siedlcach. Tom Administracja i Zarządzanie, 17(90), 97-109.
 18. Matejum, M. (2017). Przestrzenie okazji w rozwoju proinnowacyjności pracowniczej. Przegląd Nauk Ekonomicznych, 27, 107-121.
 19. Matejun, M., Motyka, A. (2016). Zasobowe zdolności dynamiczne w zarządzaniu rozwojem firm sektora MSP. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
 20. Moczydłowska, J.M. (2008). Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników. Warszawa: Difin.
 21. Oleksyn, T. (2016). Zarzadzanie zasobami ludzkimi w róznych wyobrażeniach przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarzadzanie, 2(24), 153-171.
 22. Oleksyn, T. (2018). Czynniki wzmacniające i osłabiające współpracę w przedsiębiorstwach. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 30, 213-227.
 23. Opalińska, A. (2018). W poszukiwaniu komunikacji między pracownikami a pracodawcami: analiza porównawcza pokoleń funkcjonujących na współczesnym rynku pracy. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 9, 139-152.
 24. Pękala, M. (2018). Prywatna emerytura jako składnik pozapłacowego systemu wynagrodzeń i jednocześnie tarcza podatkowa. Kwartalnik Studia i Prace KES SGH, 4(36), 129-139.
 25. Pomykalski, A. (2016). Zarządzanie procesem innowacji a sukces organizacji. Zarządzanie i Finanse, 14(2), 285-297.
 26. Rutecka-Góra, J. (red.) (2016). Długoterminowe oszczędzanie, postawy strategie i wyzwania. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 27. Stiglitz, J. E. (2004). Ekonomia sektora publicznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 28. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, Dz.U. 2007, nr 89 poz. 589.
 29. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. 1992, nr 21 poz. 86.
 30. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz.U. 2000, ,r 94 poz. 1037.
 31. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz. U. 1974, nr 24 poz. 141.
 32. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. 1991, nr 80 poz. 350.
 33. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Dz.U. 2018, poz. 800 i inne.
 34. Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, Dz.U. 2018, poz. 2215.
 35. Wachowiak, P., Strużyńska, M. (2008). Podstawy zarządzania. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 36. Waresa, A.M. (2013). Kapitał ludzki i innowacyjność jako czynniki długookresowych przewag konkurencyjnych w handlu międzynarodowym. Wnioski dla Polski. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 37. Werner, A. (2013). Pojęcie planowania i optymalizacji podatkowej. Studia i Prace KZiF SGH, 126, 49-64.
 38. Wiernek, B. (2014). Zarządzanie talentami. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 32, 54-63.
Cited by
Show
ISSN
2391-7830
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.26366/PTE.ZG.2021.194
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu