BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pilarczyk Błażej (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Finansowe skutki zmiany mechanizmu wsparcia inwestycji w generację wiatrową
Source
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2021, nr 14, s. 110-121, tab., bibliogr. 23 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Keyword
Mechanizmy rynkowe, Inwestycje, Finanse, Przepływy pieniężne
Market mechanism, Investment, Finance, Cash flows
Note
JEL Classification: G11, G32, H23
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest ustalenie opłacalności inwestycji w generację wiatrową przy uwzględnieniu wariantów cenowych wynikających z funkcjonujących mechanizmów wsparcia. Wdrażanie subwencjonowania oraz zachęt finansowych dla generacji wiatrowej wynika z zobowiązań podjętych przez Polskę w ramach przepisów Unii Europejskiej. Rezultatem przeprowadzonej analizy było oszacowanie wpływu zmiany systemu wsparcia na dochodowość projektu przy wykorzystaniu metody wartości zaktualizowanej netto (NPV). Artykuł składa się z trzech części: w pierwszej zarysowano zasady funkcjonowania aukcyjnego systemu wsparcia, w drugiej wyznaczono parametry finansowe wykorzystane do przeprowadzenia analizy, następnie oszacowano rentowność inwestycji przy pomocy wskaźnika NPV.

The aim of the article is to determine the profitability of investments in wind energy, taking into account the price variants resulting from the support mechanisms. The implementation of subsidies and financial incentives for wind energy results from the obligations undertaken by Poland under the provisions of the European Union. The result of the analysis was to estimate the impact of changing the supportsystem on the project profitability using the net present value (NPV) method. The article consists of three parts: the first specifies the principles of operation of the auction support system, the second specifies the financial parameters used to conduct the analysis, then the profitability of the investment was estimated based on the NPV value.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brealey R.A., Myers S.C. (2000), Theory and practice of corporate finance, Viktoria publishing, Prague, Czech Republic.
 2. Duliniec A. (2012), Koszt kapitału w teorii i praktyce przedsiębiorstw, Gospodarka Narodowa, 254 (3), 1-18.
 3. Energetyka wiatrowa w Polsce (2016), TPA Horwath, BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sp. K. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, dostępny na: https://www.paih.gov.pl (data dostępu: 11.12.2020).
 4. Gnatowska R., Wąs A. (2015), Analiza opłacalności inwestycji w produkcję energii ze źródeł odnawialnych na przykładzie farmy wiatrowej przy założeniu wsparcia rządu dla "zielonej energii", Inżynieria i Ochrona Środowiska, 18 (1), 23-33.
 5. Grupa Kapitałowa Polenergia S.A. (2019), Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, dostępne na: https://www.polenergia.pl (data dostępu: 20.12.2020).
 6. GUS (2019), Analizy statystyczne, Energia ze źródeł odnawialnych w 2018 r., Warszawa, dostępny na: http://stat.gov.pl (data dostępu: 26.11.2020).
 7. Kochalski C. (red.) (2016), Zielony controlling i finanse. Podstawy teoretyczne, C.H. Beck, Warszawa.
 8. Komisja Europejska (2019), Zalecenie Komisji z dnia 18.6.2019 r. w sprawie projektu zintegrowanego krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu w Polsce obejmującego lata 2021-2030, dostępny na: https://ec.europa.eu (data dostępu: 26.11.2020).
 9. Kopiński A., Grzegorzewski M. (2017), Analiza konkurencyjności ekonomiczno-finansowej wielkoskalowych i rozproszonych źródeł energii, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 89 (1), 205-216.
 10. Mielcarek J. (2014), Analiza projektu farmy wiatrowej za pomocą rachunku kosztów docelowych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 365, 155-172.
 11. Pająk K., Mazurkiewicz J. (2014), Mechanizmy wspierania rozwoju energetyki odnawialnej, Studia Ekonomiczne/ Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 166, 249-260.
 12. PSEW (2019a), Stanowisko Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej w sprawie "Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030" z dnia 30 grudnia 2019 r., dostępny na: http://psew.pl (data dostępu: 29.11.2020).
 13. PSEW (2019b), Lądowe turbiny wyrastają na prawdziwe giganty, Szczecin, dostępny na: http://psew.pl (data dostępu: 29.11.2020).
 14. PSEW (2019c), Niskie ceny w aukcji dla farm wiatrowych w 2019 r., Szczecin, dostępny na: http://psew.pl (data dostępu: 29.11.2020).
 15. TGE (2019), Notowania energii elektrycznej, dostępny na: tge.pl (data dostępu: 30.11.2020).
 16. URE (2018a), Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 91/2018 w sprawie ogłoszenia wyników Aukcji Zwykłej Nr AZ/6/2018, dostępny na: https://www.ure.gov.pl (data dostępu: 30.11.2020).
 17. URE (2019b), Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 95/2019 w sprawie ogłoszenia wyników Aukcji Zwykłej Nr AZ/6/2019, dostępny na: https://www.ure.gov.pl (data dostępu: 30.11.2020).
 18. WindEurope (2019), Financing and investment trends. The European wind industry in 2018, Brussels, dostępny na: https://windeurope.org (data dostępu: 29.11.2020).
 19. Windpower Monthly (2019), Head-to-head: Vestas EnVentus vs GE Cypress, Londyn, dostępny na: https://www.windpowermonthly.com (data dostępu: 28.11.2020).
 20. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającą i w następstwie uchylającą dyrektywę 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (2009), Dz.Urz. UE L 140 z 05.06.2009, z późniejszymi zmianami.
 21. Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (2016), Dz.U. 2016 poz. 961.
 22. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (2015), Dz.U. 2015 poz. 478.
 23. Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2019 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2019 r. (2019), Dz.U. 2019 poz. 1001.
Cited by
Show
ISSN
2391-7830
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.26366/PTE.ZG.2021.195
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu