BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wasiluk Anna (Politechnika Białostocka), Bańkowska Monika (Iglotex Dystrybucja Polska Sp. z o.o.)
Title
Przesłanki dotyczące wyboru miejsca pracy przez pracowników pokolenia X, Y i Z
Reasons for Choosing a Workplace by Employees of the X, Y and Z Generations
Source
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2021, nr 14, s. 138-159, tab., bibliogr. 54 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Keyword
Pokolenie Y, Pokolenie X, Pokolenie Z, Pracodawcy, Kultura organizacyjna, Przedsiębiorstwo, Wyniki badań
Generation Y, Generation X, Generation Z, Employers, Organisational culture, Enterprises, Research results
Note
JEL Classification: J23, J24, J62
streszcz., summ.
Abstract
Dzisiejsza różnorodność pokoleniowa na rynku pracy jest znacznie skomplikowana. W przedsiębiorstwach spotykają się obecnie przedstawiciele czterech pokoleń reprezentujących różne sposoby myślenia i zachowania będące wynikiem dojrzewania w odmiennych warunkach społecznych i gospodarczych. Głównym celem artykułu jest identyfikacja przesłanek oraz ocena ich wpływu na decyzje o wyborze miejsca pracy przez pracowników pokolenia X, Y, Z. Badanie przeprowadzono w pierwszym półroczu 2020 roku wśród 97 respondentów. Narzędziem wykorzystanym podczas zbierania danych był kwestionariusz ankiety. Posłużono się metodą CAPI i CAWI. Uzyskane wyniki zostały zakodowane, a następnie przy użyciu programu Statistica 13.1. dokonano ich analizy. Do weryfikacji hipotez H1 - H4 wykorzystano średnią arytmetyczną (X), medianę (Me), dominantę (D) oraz współczynnik zmienności (V). Do weryfikacji H5 zastosowano test Kruskal'a-Wallis'a. Zdaniem respondentów do najistotniejszych przesłanek dotyczących wyboru miejsca pracy należą przede wszystkim elastyczność czasu pracy, wizerunek rzetelnego pracodawcy, przyjaznego rodzinie, kultura organizacyjna pracodawcy oparta na otwartości zarówno na ludzi jak i na pomysły, postawa i zachowanie potencjalnych współpracowników, zadowalające wynagrodzenie oraz dodatki, dostęp do szkoleń, możliwość tworzenia własnej ścieżki kariery, a w przypadku pokolenia Z możliwość awansu i zdobycia wiedzy od zatrudnionych pracowników. Z przeprowadzonych analiz wynika, że jedynie w ocenie możliwości pogodzenia pracy z nauką występują statystycznie istotne różnice pomiędzy respondentami z generacji X i Z. We wszystkich pozostałych przypadkach różnice w ocenach są statystycznie nieistotne.(abstrakt oryginalny)

Today's generational diversity in the labor market is significantly complicated. Currently, enterprises meet representatives of four generations representing different ways of thinking and behaving as a result of maturing in different social and economic conditions. The main purpose of the article was to identify the premises and assess their impact on decisions about choosing a workplace by employees of the X, Y, Z generation. The study was conducted in the first half of 2020 among 97 respondents. The tool used during data collection was a questionnaire. The CAPI and CAWI methods were used. The obtained results were coded and then using the Statistica 13.1 program. they were analyzed. To verify the H1 - H4 hypotheses, the arithmetic mean (X), median (Me), mode (D) and the coefficient of variation (V) were used. Kruskal-Wallis test was used for H5 verification. According to the respondents, the most important reasons for choosing a workplace include, above all, flexibility of working time, the image of a reliable employer, family-friendly, the employer's organizational culture based on openness to both people and ideas, the attitude and behavior of potential colleagues, satisfactory remuneration and benefits, access to training, the possibility of creating your own career path, and in the case of the Z generation, the possibility of promotion and acquiring knowledge from employees. The conducted analyzes show that only in the assessment of the possibility of reconciling work and study there are statistically significant differences between the respondents from the X and Z generations. In all other cases, the differences in the ratings are statistically insignificant.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baran, M. i Kłos, M. (2014), Pokolenie Y - prawdy i mity w kontekście zarządzania pokoleniami, Marketing i Rynek, 5, s. 923-928.
 2. Baruk, A. (2006), Marketing personalny jako instrument kreowania wizerunku pracodawcy, Difin Warszawa.
 3. Baruk, A. (2005), Rola marketingu personalnego we współczesnym przedsiębiorstwie, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 39, s. 211-218.
 4. Berłowski, P. i Gruse, L. (2021), Blaski i cienie współpracy X, Y i Z, czyli zarządzanie wielopokoleniowością na przykładzie Goodyear w Polsce, https://www.prawo.pl/kadry/blaski-i-cienie-wspolpracy-x-y-i-z-czyli-zarzadzanie-wielopokoleniowoscia-na-przykladzie-goodyear-w-polsce,271877.html (data dostępu 07.02.2021).
 5. Blikle, A. J. (2017), Doktryna jakości. Rzecz o turkusowej samoorganizacji, One Press Gliwice.
 6. Boruta-Gojny, B. i Popiołek, K. (2014), Intermentoring pokoleniowy w organizacji, W: M. Sidor-Rządkowska (red.), Mentoring. Teoria, praktyka, studia przypadków (s. 91-105), a Wolters Kluwer Warszawa.
 7. Brdulak, J. i Banasik, P. (2015), Organisational culture and change management in courts, based on the examples of the Gdańsk area courts, Contemporary Management Quarterly, 14(2), s. 34-49.
 8. Caputa, W., Łuczak, M. i Szwajca D. (2017), Budowanie kapitału marki, Texter Warszawa.
 9. Dolińska-Weryńska, D. (2016), Motywacje i potrzeby pracowników pokolenia Y w gospodarce opartej na wiedzy, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, 92, s. 31-47.
 10. Fazlagić, J., Szulczewska-Remi, A. i Dybioch, A. (2019), Gen-Y Urban entrepreneurship: a strategic perspective from the post-economic transition-the example of Poland, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie, 79, s. 47-65.
 11. Fazlagić, J. (2014), Zarządzanie różnorodnością a zarządzanie wiedzą, e-Mentor, 1(53), s. 54-61.
 12. Fryczyńska, M. i Jabłońska-Wołoszyn, M. (2008), Praktyczny przewodnik rozwoju zawodowego pracowników, PLACET Warszawa.
 13. Gadomska-Lila, K. (2017), Zarządzanie różnorodnością w kontekście tożsamości organizacyjnej - wyniki badań kultury organizacyjnej wśród kadry kierowniczej i nie kierowniczej, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów: problemy, innowacje, projekty, 3(45), s. 57-68.
 14. Górski, P. i Ryłko, E. (2018), Przygotowanie menedżerów do problemów rynku pracownika. Programy kształcenia menedżerów wobec problemów różnorodności i równowagi praca-życie, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 512, s. 48-56.
 15. Grzebieluch, J., Kiedik, D. i Strączek, Ł. (2011), Rozwój potencjału pracownika w oparciu o współfinansowanie Unii Europejskiej, Studia i Materiały, 38, s. 45-56.
 16. Gwarek, A., Samitowska, W. i Smoguła, M. (2014), Zderzenie pokoleń a rynek pracy, Ekonomiczne Problemy Usług, 114, s. 127-142.
 17. https://blog.depositphotos.com/pl/baby-boomers-pokolenie-x-y-z-i-alfa-wyjasniamy-roznice-miedzy-pokoleniami.html (stan dostępu 03.02.2021).
 18. http://www.gms. edu.pl /images/pdf/Generacja_Y_-_podsumowanie_konferencji _GMS.pdf (stan dostępu 03.01.2020.
 19. https://mccrindle.com.au/insights/blogarchive/gen-z-and-gen-alpha-infographic-update/ (stan dostępu 03.02.2021).
 20. https://sandervanlingen.files.wordpress.com/2012/09/the-impact-of-social-computing-on-human-resource-management-erasmus-university-rotterdam-sander-van-lingen.pdf (stan dostępu 03.02.2021).
 21. https://www.prawo.pl/kadry/blaski-i-cienie-wspolpracy-x-y-i-z-czyli-zarzadzanie-wielopokoleniowoscia-na-przykladzie-goodyear-w-polsce,271877.html (stan dostępu 03.02.2021).
 22. Hysa, B. (2016), Zarządzanie różnorodnością pokoleniową, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie, 1964(97), s. 385-398.
 23. Juchnowicz, M. (2014), Istota i struktura kapitału ludzkiego. W: M. Juchnowicz (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim (s. 29-37), PWE Warszawa.
 24. Jurzysta, D. (2020), W obronie pokolenia X, Personel i Zarządzanie, 5, s.78-82.
 25. Kamińska-Radomska, I. (2012), Kultura biznesu: normy i formy, PWN Warszawa.
 26. Kocoń, P. (2009), Tożsamość organizacji i kultura organizacyjna - definicje i relacje, Ekonomia i Zarządzanie, 1(1), s. 143-152.
 27. Komor, M. (2000), Euromarketing. Strategie marketingowe przedsiębiorstwa na eurorynku, PWN Warszawa.
 28. Kopertyńska, M.W. i Kmiotek, K. (2014), Budowanie zaangażowania pracowników pokolenia Y, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 358, s. 39-48.
 29. Koszembar-Wiklik, M. (2017), Organisational culture and the dominant form of communication at the University, Zeszyty Naukowe. Organizacji i Zarządzanie/Politechnika Śląska, 110, s. 102-109.
 30. Kozłowski, M. (2016), Employer branding: budowanie wizerunku pracodawcy krok po kroku, a Wolters Kluwer Warszawa.
 31. Krzyworzeka, P. (2012), Kultura organizacyjna - ślepa uliczka teorii organizacji, Management and Business Administration. Central Europe, 1, s. 72-81.
 32. Liker, J. K. i Hoseus, M. (2016), Kultura Toyoty, Wydawnictwo MT Biznes Warszawa.
 33. Majewski, T. (2013), Pozyskiwanie i rozwój karier pracowników, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej Warszawa.
 34. Mazur-Wierzbicka, E. (2015), Kompetencje pokolenia Y-wybrane aspekty, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 39, s. 307-320.
 35. Muszyńska, W. (2020), Stosunek przedstawicieli Pokolenia Y wobec praktyk budowania marki pracodawcy, Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 7(13), s. 108-122.
 36. Nayak, S. i Suhan, M. (2017), Antecedents to employer branding: a strategic focus on the information technology (IT) sector in India, Polish Journal of Management Studies, 15(2), s. 143-151.
 37. Noe, R.A. (2019), Employee Training and Development, dostępne na: http://dl.icdst.org/pdfs/files/ 03c0e7 1a553afb8c7c5f67b39234c87d.pdf (data dostępu 03.12.2019).
 38. Prokopowicz, P. (2017), Zarządzaj ludźmi, a nie pokoleniami, Personel i Zarządzanie, 11, s. 38-42.
 39. Ratajczak, J. (2018), Rekrutacja pokolenia Z w kontekście zmian demograficznych, Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 5(8), 125-140.
 40. Rusak, P. (2013/2014), X, Y, Z. Pokoleniowa bitwa biurowa. Raport rynek pracy. Przewodnik pracodawcy, s. 11-12.
 41. Shep, H. (2011), Kult klienta. Doskonała obsługa kluczem do sukcesu firmy, a Wolters Kluwer Warszawa.
 42. Sitko-Lutek, A. (2018), Aspekty złożoności kultury organizacyjnej, Wydawnictwo UMCS Lublin.
 43. Smolbik-Jęczmień, A. (2016), Akumulacja kapitału kariery jako istotny czynnik warunkujący osiągnięcie sukcesu w kształtowaniu własnej kariery zawodowej, Journal of Management and Finance, 14(2), s. 342-343
 44. Smolbik-Jęczmień, A. (2013a), Rozwój kariery zawodowej przedstawicieli pokolenia X i Y w warunkach gospodarki opartej na wiedzy, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 36, s. 228-238.
 45. Smolbik-Jęczmień, A. (2013b), Rozwój kariery zawodowej wśród przedstawicieli pokolenia X i Y- nowe wyzwania, Modern Management Review, 20(4), s. 191-202.
 46. Smolbik-Jęczmień, A. i Żarczyńska-Dobiesz, A. (2017), Zróżnicowane podejście do rozwoju zawodowego wśród przedstawicieli pokoleń koegzystujących na rynku pracy, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 3-4, s. 169-184.
 47. Springer, A. i Basińska-Zych, A. (2018), Kształtowanie dobrostanu pracownika jako odpowiedź na wymogi współczesnego rynku pracy. W: K. Kulig-Moskwa (red.), Wellbeing w organizacji. Co? Jak? Dlaczego? (s. 45-66), Infor Warszawa.
 48. Spychała, M., Bartecki, T. i Brzóska, M. (2019), Employer branding - nowoczesne rozwiązanie problemu rotacji pracowników, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie, 79, s. 163-179.
 49. Sysak, J. i Pastuła, D. (2018), Strategiczne podejście do wellbeingu w firmie Aon. W: K. Kulig-Moskwa (red.), Wellbeing w organizacji. Co? Jak? Dlaczego? (s. 207-216). Infor Warszawa.
 50. Weroniczak, L. (2010), Człowiek w obliczu szybko dokonujących się zmian. W: J. Majerska (red.), Bo życie to nieustanny rozwój. Poradnik (s. 39-47), Wydawnictwo Edustacja.pl Sp. z o.o. Poznań.
 51. Wiktorowicz, J., Warwas, J. (2016), Pokolenia na rynku pracy. W: J. Wiktorowicz, J. Warwas, M. Kuba, E. Staszewska, P. Woszczyk, A. Stankiewicz i J. Kliombka-Jarzyna (red.), Pokolenia - co się zmienia? Kompedium zarządzania multigeneracyjnego (s. 19-37), a Wolters Kluwer Warszawa.
 52. Wojewoda, K. (2019), Elastyczność pracy zamiast wzrostu płacy, Harvard Business Review Polska, listopad, s. R9-R10.
 53. Wojtaszczyk, K. (2012), Employer branding czyli zarządzanie marką pracodawcy: uwarunkowania, procesy, pomiar, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 54. Zieliński, M. (2018), Zmiany strategii personalnych organizacji pod wpływem ,,rynku pracownika, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, 124, s. 91-102.
Cited by
Show
ISSN
2391-7830
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.26366/PTE.ZG.2021.197
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu