BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kurek-Bąk Joanna (Uniwersytet Śląski w Katowicach, doktorant)
Title
Transformacja polskiego systemu partyjnego po 1989 roku
Transformation of Polish Party System After 1989 Year
Source
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2013, T. 10, s. 53-82
Keyword
Polityka, System partyjny, System polityczny, Przemiany polityczne, Ustrój polityczny
Politics, Party system, Political system, Political changes, Political organization
Note
summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
Obrady "okrągłego stołu" zapoczątkowały w Polsce proces zmian, mających ogromny wpływ na przyszły kształt całego systemu politycznego w III Rzeczypospolitej Polskiej. Upadek realnego socjalizmu dla systemu partyjnego oznaczał przede wszystkim wprowadzenie mechanizmów rywalizacyjnych, a tym samym jego ewolucję z modelu hegemonicznego do pluralistycznego. Ewolucja ta przejawiała się nie tylko w zwiększeniu liczby aktywnych politycznie podmiotów, ale też i w wykształcaniu reguł wzajemnych relacji pomiędzy tymi podmiotami.(fragment tekstu)

With a collapse of the real socialism in the Polish political life the competitive mechanisms appeared deciding upon the substitution of a hegemonic party system with a pluralist system. The very evolution was reflected not only in an increase in the number of subjects politically active, but also in working out the rules concerning their functioning. The nature of the relations between the subjects creating a party system is conditioned by many factors providing certain dynamics to the processes of its transformation. Incessantly from the first fully free election to the parliament in 1991, the Polish party system belongs to the multiparty system. This multiparty character was changing for the last twenty years. Was it possible? Following the changes that happened within the party system in the Third Republic of Poland the question will be answered. Key words: transformation, political system, pluralist system Publisher
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Skrzydło W. : Podstawowe zasady ustroju politycznego. W: Studia z zakresu konstytucjonalizmu socjalistycznego. Red. A. Burda, M. Rybicki, F. Siemieński, W. Skrzydło, T. Szymczak. Wrocław-Warszawa-Kraków 1969.
 2. Sartori.: Parties and Party Systems: A Fremework for Analysis. Cambridge 1976.
 3. Sokół W. : System partyjny. W: Współczesne partie i systemy partyjne. Zagadnienia teorii i praktyki politycznej. Red. W. Sokół, M. Żmigrodzki. Lublin 2008.
 4. Lijphart A. : Typologies of Democratic Systems. "Comparative Political Studies" 1968, Vol. 1.
 5. Mair P.: The Electoral Universe of Small Parties in Postwar Western Europe. In: Small Parties in Western Europe. Comparative and National Perspecives. Eds. F. Müller-Rommel, G. Pridham. London 1991.
 6. Sokala A. : Wybory parlamentarne 1989-próba rekonstrukcji. "Przegląd Sejmowy" 2009, nr 3.
 7. Jackiewicz Z. : Zmiany prawa wyborczego do Sejmu w okresie transformacji. W: Budowanie instytucji państwa 1989-2001. Red. I. Jackiewicz. Warszawa 2004.
 8. Zoll A.: Moje wybory. W: Demokratyczne prawo wyborcze Rzeczypospolitej Polskiej (1990-2000). Red. F. Rymarz. Warszawa 2000.
 9. Kallas M., Lityński A. : Historia ustroju i prawa Polski Ludowej. Warszawa 2000.
 10. Majchrowski J. : Pierwsza polska ustawa o partiach politycznych a podstawy pluralizmu politycznego u zarania III RP [http://www.wuw.pl/ksiegarnia/tresci/studiaiuridica/43/43_7.pdf (20.11.2010)].
 11. Walecki M. : Geneza finansowania partii politycznych w Polsce. W: Finansowanie polityki. Wybory, pieniądze, partie polityczne. Red. M. Walecki. Warszawa 2000.
 12. Bartoszewicz M. : Nadzór nad partiami politycznymi w polskim porządku konstytucyjnym. Warszawa 2006.
 13. Bidziński M. : Jawność finansowania partii politycznych. Analiza porównawcza. W: Obywatelskie prawo do informacji. Red. T. Gardocka. Warszawa 2008.
 14. Gebethner S. : Sejm rozczłonkowany: wytwór ordynacji wyborczej czy polaryzacji na polskiej scenie politycznej? W: Polska scena polityczna a wybory. Red. S. Gebethner. Warszawa 1993.
 15. Gargas A. , Wojciechowski M. : Partie polityczne w Polsce. Gdańsk 1991.
 16. Grabowska M. , Szawiel T. : Anatomia elit politycznych. Partie polityczne w postkomunistycznej Polsce 1991-1993. Warszawa 1993.
 17. Gebethner S. : Osiemnaście miesięcy rozczłonkowanego parlamentu (listopad 1991-maj 1993). W: Polska scena polityczna a wybory. Red. S. Gebethner. Warszawa 1993.
 18. Knyżewski K.: Partie i system partyjny w Polsce w okresie transformacji ustrojowej. Warszawa 1998.
 19. Żmigrodzki M. : Nowy status partii politycznych (ustawa z 27 czerwca 1997 r.). "Przegląd Sejmowy" 1998, nr 4.
 20. Sobczak J. : Nadzór nad partiami politycznymi sprawowany przez sąd i Trybunał Konstytucyjny w procesie rejestracji. W: Konstytucyjny ustrój państwa. Księga jubileuszowa profesora Wiesława Skrzydły. Kom. red. T. Bojarski, E. Gdulewicz, J. Szreniawski. Lublin 2000.
 21. Migalski M. : Typologie systemów partyjnych-przypadek Polski. W: Polski system partyjny. Red. M. Migalski, W. Wojtasik, M. Mazur. Warszawa 2006.
 22. Chmaj M. , W. Skrzydło: System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej. Zakamycze 2005.
 23. Sokala A. : Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2001 roku. Tekst ustawy, wstęp i krótki komentarz. Toruń 2001.
 24. Deloy C. : Wybory parlamentarne w Polsce. Sytuacja na tydzień przed wyborami [http://www.robert-schuman.eu/doc/lettres/oee_pologne_leg_j-7_2007.pdf (15.12.2010)].
 25. Sieklucki D. : Partie lewicy i centrolewicy w polskim systemie partyjnym. Aktywność SLD, PSL i UP na polskiej scenie politycznej. Kraków 2006.
 26. Kurek J. : Polskie Stronnictwo Ludowe w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku. W: Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce 2009. Red. R. Glajcar, W. Wojtasik. Katowice 2010.
 27. Antoszewski A. : SLD w polskim systemie partyjnym. W: Europejska lewica wobec szans i wyzwań XXI wieku (materiały z Konferencji Naukowej poświęconej przemianom europejskiej i polskiej myśli socjaldemokratycznej, Kraków 27-28 luty 2001 r.). Red. J. Kornaś. Kraków 2001
Cited by
Show
ISSN
2353-9747
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu