BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wojcieszak Łukasz (Politechnika Świętokrzyska w Kielcach)
Title
Ewolucja Szanghajskiej Organizacji Współpracy - od militarnego do gospodarczego wymiaru kooperacji
Evolution of the Shanghai Cooperation Organisation - from the Military to the Economic Cooperation
Source
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2016, T. 16, s. 95-117
Keyword
Współpraca gospodarcza, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Międzynarodowe stosunki polityczne, Współpraca wojskowa
Economic cooperation, International economic relations, International political relations, Military Co-operation
Note
summ.
Company
Szanghajska Organizacja Współpracy
Shanghai Cooperation Organisation
Country
Chiny, Rosja
China, Russia
Abstract
Szanghajska Organizacja Współpracy jednoczy nie tylko dwa regionalne mocarstwa, lecz także państwa środkowoazjatyckie, będące swoistym buforem pomiędzy tymi potęgami. Z uwagi na fakt, iż decydujące znaczenie w dyskusji o kształcie SOW mają Chiny i Rosja, to od ich zgodności zależy w dużej mierze silniejsze zaakcentowanie militarnych bądź ekonomicznych płaszczyzn aktywności. Dowodem na wzrost znaczenia gospodarczego wymiaru SOW są, co zostanie wykazane: powstanie instytucji służących wzmocnieniu kooperacji, jak również inne przejawy ekonomicznego zbliżenia. Przedmiot analiz stanowi zatem ewolucja Szanghajskiej Organizacji Współpracy w kontekście zdominowania współpracy jej państw członkowskich przez aspekt gospodarczy. Na tak zarysowanym tle można także postawić kilka pytań problemowych. W szczególności należy zapytać: Czy obserwowana ewolucja Szanghajskiej Organizacji Współpracy świadczy o tym, że kwestie gospodarcze mogą okazać się w przyszłości nie mniej istotne niż problemy związane z kooperacją w sferze bezpieczeństwa militarnego, prowadząc nawet do zdominowania tej ostatniej aktywności? Z jakiego rodzaju ekonomicznym oddziaływaniem Chin mamy do czynienia w przypadku państw Azji Środkowej? W jaki sposób podejmowana aktywność wpływa na republiki środkowoazjatyckie? Podczas analizowania przedstawionych problemów konieczne okazało się zastosowanie kilku metod badawczych. Poza opisem wprowadzona została metoda systemowa oraz metoda prognostyczno. Wykorzystano także analizę treści wybranych dokumentów.(fragment tekstu)

The paper shows the evolution of the Shanghai Cooperation Organization (SCO), going from the military to the economic form of interaction. It describes how the Russian-Chinese cooperation has developed over the years that have passed since the collapse of the Soviet Union as well as how the relations have gradually been tightened. The author deals with the genesis of the SCO and the multidimensional nature of its activity. Further he describes the Republics of Central Asia as an important region for Chinese economic initiatives. Due to the specific nature of the SCO, as a forum for cooperation of the two regional powers, the author presents various aspects and effects of the Russian-Chinese cooperation. He investigates the development of the economic co-operation as well as economic integration of the associated states. The author shows future prospects for the SCO and foreseeable trends for the development of this organization. He presents a vision of a more and more close cooperation between the post-Soviet area with the fast growing China. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bailes A.J.K., Dunay P., Guang P., Troitskiy M.: The Shanghai Cooperation Organization. "SIPRI Policy Paper" 2007, No 17.
 2. Bodio M.: Polityka energetyczna w stosunkach między Unią Europejską a Federacją Rosyjską w latach 2000-2008. Warszawa 2009.
 3. Boland J.: Ten Years of the Shanghai Cooperation Organisation: A Lost Decade? A Partner for the U.S., http://www.brookings.edu/~/media/research/files/papers/2011/6/shanghai%20cooperation%20orga nization%20boland/06_shanghai_cooperation_organization_boland (dostęp: 25.03.2014).
 4. Bonusiak W.: Rosja - koniec imperium czy "nowy początek". W: Rosja. Kontynuacja czy punkt zwrotny? Red. W. Bonusiak, K.Z. Sowa. Rzeszów 1994.
 5. Bryc A.: Cele polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej. Toruń 2004.
 6. Bryc A.: Rosja w XXI wieku. Gracz światowy czy koniec gry? Warszawa 2008.
 7. Counter Terrorism and Human Rights: The Impact of the Shanghai Cooperation Organization, March 2011.
 8. Cаммит ШОС '13. Официальный сайт в рамках председательства Кыргызской Республики в Шанхайской организации сотрудничества (2012-2013), http://www.scosummit2013.org/en/shos/delovoy-covet (dostęp: 7.02.2014).
 9. Falkowski K.: Polityka Rosji na Kaukazie Południowym i w Azji Centralnej. "Prace OSW" 2006, nr 23.
 10. Forostenko A., Aristow M.: Struktura działań Szanghajskiej Organizacji Współpracy, http://polish.ruvr.ru/2013_09_14/Struktura-dzialanSzanghajskiejOrganizacjiWspolpracy (dostęp: 22.01.2014).
 11. Fuller G.E.: Central Asia. The New Geopolitics. Santa Monica 1992.
 12. Grochmalski P.: Kazachstan wobec chińskiego wyzwania. W: Klęska demokracji? Obszar byłego ZSRR. Red. P. Grochmalski. Toruń 2012.
 13. Jarosiewicz A., Strachota K., Wołowska A. Matusiak M.: Chiny a Azja Centralna. Dorobek dwudziestolecia. "Prace OSW" 2013, nr 10.
 14. Jaroszewicz A.: Chińskie tour de force w Azji Centralnej, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/tydziennawschodzie/20130918/chinskietourdeforcew-azji-centralnej (dostęp: 14.11.2013).
 15. Katz M.N.: Russia's Security Challenges. In: Eager Eyes Fixed on Eurasia. Russia and its Neighbors in Crisis. Ed. I. Akihiro. Sapporo 2007.
 16. Kuszewska A.: Indie i Pakistan w stosunkach międzynarodowych. Konflikty, strategie, bezpieczeństwo. Warszawa 2013.
 17. Kwieciński R.M.: Stosunki Chin z byłymi republikami radzieckimi Azji Środkowej na początku XXI w. Geopolityka czy geoekonomia? W: Polityka Federacji Rosyjskiej wobec państw członkowskich WNP. Red. E. Cziomer, M. Czajkowski. Kraków 2006.
 18. Liao X.: Central Asia and China's Energy Security. "China and Eurasia Forum Quarterly" 2006, Vol. 4, No 4.
 19. Lukin A.: The Shanghai Cooperation Organization: What Next? "Russia in Global Affairs" 2007, Vol. 5, No 3.
 20. M. Kaczmarski: Szczyt Szanghajskiej Organizacji Współpracy. "Tydzień na Wschodzie. Biuletyn Analityczny OSW" 2007, nr 19.
 21. Menkiszak M.: Wielka Europa. Putinowska wizja (dez)integracji europejskiej. "Prace OSW" 2013, nr 46.
 22. Mierzejewski D.: Szanghajska Organizacja Współpracy, http://www.mierzejewski.org.pl/teksty/sow.pdf (dostęp: 10.10.2013).
 23. Mikołajczyk S.: "Dziki Zachód" Państwa Środka - bezpieczeństwo i gospodarka w chińskiej polityce wobec prowincji Xinjiang. "Refleksje" 2012, nr 5.
 24. Młynarski T.: Bezpieczeństwo energetyczne w pierwszej dekadzie XX wieku. Mozaika interesów geostrategii. Kraków 2011.
 25. Muchin W.: Wojennaja pomoszcz w obmien za Lojalnost'. "Niezawisimaja gazieta", 23.09.2005.
 26. Niewiński S.: Szanghajska Organizacja Współpracy - nowe NATO?, http://www.polska-azja.pl/2010/09/06/szanghajskaorganizacjawspolpracy%E2%80%93-nowenato (dostęp: 2.12.2013).
 27. Olędzki J.A.: Szanghajska Organizacja Współpracy - chińskorosyjskie interesy na rozdrożu, http://www.polska-azja.pl/2013/12/16/jaoledzkiszanghajska-organizacja-wspolpracychinskorosyjskieinteresynarozdrozu/ (dostęp: 4.02.2014).
 28. Perkowska A.: Szanghajska Organizacja Współpracy - geopolityka. "Ekonomia i Zarządzanie" 2010, nr 3.
 29. Petersen A., Barysch K.: Russia, China and the Geopolitics of Energy in Central Asia. London 2011.
 30. Sajnog M.: Odbudowa rosyjskiej pozycji w Uzbekistanie. W: Polityka Federacji Rosyjskiej wobec państw członkowskich WNP. Red. E. Cziomer, M. Czajkowski. Kraków 2006.
 31. Shanghai Cooperation Organisation Charter, http://www.soi.org.br/upload/34b4f65564132e7702726ee2521839c790b895453b6de5509cf1f997e9e50405.pdf, (dostęp:19.03.2014).
 32. Smyrgała D.: Masakra w Andidżanie: Studium autorytaryzmu w Uzbekistanie. W: Klęska demokracji? Obszar byłego ZSRR. Red. P. Grochmalski. Toruń 2012.
 33. StępieńKuczyńska A.: Rosja - wybór drogi. W: Dialog europejski Zachód - Wschód. Red. A. Stępień-Kuczyńska, T. Jałmużna. Toruń 2006.
 34. Strachota K.: Szczyt Szanghajskiej Organizacji Współpracy, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/20120613/szczytszanghajskiejorganizacji-wspolpracy (dostęp: 18.12.2013).
 35. Strachota K.: Tadżykistan. W: Konflikty zbrojne na obszarze postradzieckim. Stan obecny, perspektywy uregulowania. Konsekwencje. Red. A. Łabuszewska. "Prace OSW" 2003, nr 9.
 36. Surendra Kumar S.Y.: India and the Shanghai Cooperation Organization: Issues and Concerns. "International Journal of China Studiem" 2013, Vol. 4, No 3.
 37. Sznajder A.P.: China's Shanghai Cooperation Organization Strategy. "Journal of International Policy Solutions" 2006, Vol. 5.
 38. The Interbank Consortium of the Shanghai Cooperation Organisation, http://www.sectsco.org/EN123/show.asp?id=51 (dostęp: 23.03.2014).
 39. Topolski I.: Region Wspólnoty Niepodległych Państw. W: Międzynarodowe stosunki polityczne. Red. M. Pietraś. Lublin 2007.
 40. Wańczyk K.: Polityka Federacji Rosyjskiej wobec Kazachstanu. W: Polityka Federacji Rosyjskiej wobec państw członkowskich WNP. Red. E. Cziomer, M. Czajkowski. Kraków 2006.
 41. Wańczyk K.: Szanghajska Organizacja Współpracy, http://www.psz.pl/tekst3059/Szanghajska-Organizacja-Wspolpracy/Str4 (dostęp: 23.10.2013).
 42. Witecki P.: Wschodnia wersja NATO, http://www.e-polityka.pl/a.1062.d.drukuj.html (dostęp: 9.11.2013).
 43. Yiğit S.: Energy Security, Shanghai Cooperation Organisation and Central Asia. Ankara 2012.
 44. Zasztowt K.: Polityka Chin wobec środkowoazjatyckich państw Szanghajskiej Organizacji Współpracy. "Biuletyn PISM" 2012, nr 69.
 45. Ильинский М.: Уйгуры в Китае: меньшинство на своей земле. "Hовая Eвропа" 2009, № 9.
 46. Секретариат Делового Совета Шанхайской Организации Сотру-дничества, http://bc-sco.org/?level=9&lng=en (dostęp: 7.02.2014).
Cited by
Show
ISSN
2353-9747
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu