BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jończy Romuald (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Wpływ zagranicznej migracji zarobkowej na poziom życia i kreację popytu regionalnego - przykład obszarów wiejskich województwa opolskiego
The Influence of the Foreign Earning Migration on the Living Standards as Well as on the Creation of Regional Demand - an Example of Rural Areas of the Opole District
Source
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2012, T. 9, s. 57-77
Keyword
Migracja zarobkowa, Poziom życia, Obszary wiejskie, Analiza popytu
Economic migration, Living standard, Rural areas, Demand analysis
Note
summ.
Country
Województwo opolskie
Opolskie Voivodeship
Abstract
Celem opracowania jest wskazanie, w jak istotnym stopniu proces migracji zagranicznych może wpływać na poziom życia i kreację popytu na obszarze odpływu migrantów. Odpowiednie badania na ten temat przeprowadzono na obszarach wiejskich województwa opolskiego, gdzie skala migracji zarobkowej jest wyjątkowo duża. Prezentowane dane pochodzą z dwóch etapów badań. Pierwszy z tych etapów, mający charakter badań ilościowych, polegał na ustaleniach dotyczących skali poszczególnych form migracji. Objął on całą ludność wylosowanych do badań 55 miejscowości województwa, czyli ponad 30 tys. osób. Drugi etap badań stanowiły badania bezpośrednie - wywiady kwestionariuszowe przeprowadzone z wybranymi metodą kwotową 503 osobami podejmującymi w badanym okresie pracę za granicą. Badania te dostarczyły informacji co do warunków płacowych zatrudnienia za granicą oraz co do sposobów lokacji i redystrybucji zarabianych za granicą środków1. Jednocześnie należy nadmienić, że problem opisywany w niniejszym tekście został również przedstawiony w przygotowywanej do druku monografii autora pt. Migracje zagraniczne z obszarów wiejskich województwa opolskiego po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Wybrane aspekty ekonomiczne i demograficzne, w której dokonano między innymi szerszej analizy skutków migracji. (fragment tekstu)

The article presents the results of a research led across the rural areas of the Opole district. The aim of the research was to show how strong does the process of migration influence the living standards as well as the creation of regional demand. The first part of this paper contains particular forms of earning emigration from the rural areas of the Opole district. The crucial role played a definition in which way the examined emigrants allocated their earnings for the expenses in their native land as well as abroad. A different problem were the effects of transferred incomes of examined emigrants on the level of disposing incomes in the examined area. At the end author presented ways of redistribution the part of emigrant's earnings transferred to the Poland and the influence of their expenses gained abroad on the creation of demand in the branch dimension. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Jończy R.: Migracje zagraniczne z obszarów wiejskich województwa opolskiego po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Wybrane aspekty ekonomiczne i demograficzne. Opole-Wrocław 2010.
  2. Jończy R.: Migracje zarobkowe ludności autochtonicznej z województwa opolskiego. Studium ekonomicznych determinant i konsekwencji. Opole 2003.
  3. Jończy R.: Wpływ migracji zagranicznych na dysharmonię rozwoju województwa opolskiego. Opole 2006, podrozdział 5.1.
  4. Diagnoza społeczna 2007. Warunki i jakość życia Polaków. Raport. Red. J. Czapiński, T. Panek. Warszawa 2007.
  5. Jończy R.: Ekonomiczne konsekwencje i determinanty zagranicznych migracji zarobkowych. "Polityka Społeczna" 2000, nr 5-6.
Cited by
Show
ISSN
2353-9747
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu