BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chodubski Andrzej (Uniwersytet Gdański)
Title
Autorytaryzm w przestrzeni współczesnego życia politycznego
Authoritarianism in the Space of Contemporary Political Life
Source
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2016, T. 17, s. 11-22, bibliogr. 27 poz.
Keyword
Przywództwo, Przywództwo polityczne, Globalizacja, Polityka, Władza wykonawcza, System polityczny, Autorytaryzm
Leadership, Political leadership, Globalization, Politics, Executive authority, Political system, Authoritarianism
Note
summ.
Abstract
Podejmując próby definiowania świata w kontekście dalszego rozwoju ludzkości, zauważa się wielką siłę globalizacji, która radykalnie zmienia całokształt życia kulturowo-cywilizacyjnego. Powoduje ona głębokie przemiany w życiu politycznym, a w tym w jego instytucjonalizacji. Ujawnia się kryzys tradycyjnych podmiotów życia politycznego, a w jego ramach - funkcjonowania parlamentów, rządów, partii politycznych, organizacji politycznych; zmienia się rola mediów w życiu kulturowym. Globalizacja przeobraża ład ustrojowy państw oraz systemów politycznych, przez które zwykło się rozumieć ogół organów państwowych, partii politycznych oraz organizacji i grup społecznych - formalnych i nieformalnych - uczestniczących w działaniach politycznych w ramach danego państwa oraz ogółu generalnych zasad i norm, regulujących wzajemne stosunki między nimi. (fragment tekstu)

The following study shows that authoritarianism is a type of social and political system, in which an authoritarian leader plays a particular role and society is generated into the space of obedience and passivity. The authoritarian leaders are characterized by peculiar personalities: they are domineering, repressive, eager for obedience, recognition and respect in institutionalized forms. Authoritarianism reveals itself in the realities of globalization processes, in which broad social circles are not able to adjust the pace of cultural transitions. Currently authritarianism is oriented towards the criticism of democratic model of wielding power; it reveals the links of procedural weakness and its replacement by authoritarian power. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Anioł W.: Paradoksy globalizacji. Warszawa 2002.
 2. Antoszewski A., R. Herbut R.: Systemy polityczne współczesnego świata. Gdańsk 2001.
 3. Beck U.: Społeczeństwa ryzyka. W drodze do innej rzeczywistości. Warszawa 2002.
 4. Chodubski A.: Globalization - Politics - Education. "Polish Political Science Yearbook" 2013, Vol. 42.
 5. Chodubski A.: Granice demokracji: przeszłość i teraźniejszość. W: Demokracja bezpośrednia w samorządzie terytorialnym. Red. M. Marczewska-Rytko, S. Michałowski. Lublin 2012.
 6. Chodubski A.: Jednostka, naród, państwo. W: Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce. Red. B. Szmulik, M. Żmigrodzki. Lublin 2002.
 7. Chodubski A.: Lokalizm pod ciśnieniem unifikacji świata. "Pieniądze i Więź. Kwartalnik Naukowy" 2002, nr 1.
 8. King B., B. Schneider B.: Pierwsza rewolucja globalna. Warszawa 1992.
 9. Leksykon politologii. Red. A. Antoszewski, R. Herbut. Wrocław 1997.
 10. Mojsiewicz C.: Świat, w którym żyjemy. Poznań 2003.
 11. Naisbitt J.: Megatrendy. Przeł. P. Kwiatkowski. Warszawa 1997.
 12. Nowak W.: Politologie struktur edukacyjnych. Wprowadzenie. Bydgoszcz 2000.
 13. Olszewski H.: Historia doktryn politycznych i prawnych. Poznań 1986.
 14. Podolak M., Żmigrodzki M.: System polityczny i jego klasyfikacje. W: Współczesne systemy polityczne. Red. M. Żmigrodzki, B. Dziemidok-Olszewska. Warszawa 2007.
 15. Polak E.: Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne. Warszawa 2009.
 16. Polak E.: Przemiany cywilizacji współczesnej w sferze kultury materialnej. Gdańsk 1996.
 17. Ryfkin J.: Wiek dostępu. Nowa kultura hiperkapitalizmu, w której płaci się za każdą chwilę życia. Wrocław 2003.
 18. Ryszka F.: Państwo stanu wyjątkowego. Wrocław 1974.
 19. Szmulik B., M. Żmigrodzki M.: Autorytaryzm i totalitaryzm. W: Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce. Red. B. Szmulik, M. Żmigrodzki. Lublin 2007.
 20. Śpiewak P.: Obietnice demokracji. Warszawa 2004.
 21. Toffler A.: Trzecia fala. Przeł. E. Woydyłło. Warszawa 1986.
 22. Turowski J.: Wielkie struktury społeczne. Lublin 1994.
 23. Walewander E.: Postmodernizm a pedagogika katolicka. Toruń 2015.
 24. Wiatr J.J.: Socjologia polityki. Warszawa 1999.
 25. Współczesne oblicza mediów. Red. J. Marszałek-Kawa. Toruń 2011.
 26. Żebrowski W.: Współczesne systemy polityczne. Zarys teorii i praktyka w wybranych państwach świata. Olsztyn 2007.
 27. Żukowski A.: Systemy wyborcze. Wprowadzenie. Olsztyn 1997.
Cited by
Show
ISSN
2353-9747
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu