BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kołaczek Bożena (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych; Uniwersytet Warszawski)
Title
Rola świadczeń społecznych w zapobieganiu ubóstwu dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych
The Role of Social Benefits into Beat Children Poverty, Particularly Disabled Children
Source
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2012, T. 9, s. 118-136, tab.
Keyword
Świadczenia socjalne, Pomoc społeczna, Zwalczanie ubóstwa, Dzieci, Osoby niepełnosprawne, Zasiłki rodzinne, Minimum socjalne
Social benefits, Social assistance, Poverty reduction, Children, Disabled people, Family benefits, Social minimum
Note
summ.
Abstract
W prezentowanej analizie roli świadczeń społecznych w zapobieganiu ubóstwu dzieci ograniczono się do problematyki świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z systemu pomocy społecznej. Przyjęto założenie, że wszystkie dzieci wychowują się w rodzinach (niecały 1% pozostaje pod opieką instytucji i rodzin zastępczych), a podstawowe dane dotyczące zasięgu ubóstwa ludności (niezależnie od przyjmowanej linii ubóstwa) i jego zróżnicowania według cech demospołecznych odnoszą się do gospodarstw domowych (i rodzin), tym samym biedę dzieci pokazano w kontekście sytuacji rodzin z dziećmi. (fragment tekstu)

Children consists socio-demographic group which is probably in most risking of poverty. More children in family and the disability of child increase risk of poverty. Economic activity of parents i.e. employment status on the labour market is the basic circumstance impacting the range of poverty in families with children. Social transfers have played the essential role in reduction of children poverty range, particularly in reduction poverty of disabled children. Both transfers: family benefits and social assistance benefits can do able to output from biological (extreme) and legal poverty. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Stan zdrowia ludności Polski w 2004 roku. W: Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa 2006.
 2. Ubóstwo w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej w świetle Europejskiego Badania Dochodów i Warunków Życia-EU-SILC 2008. Informacja sygnalna. Materiał na konferencję prasową w dniu 28 stycznia 2010 r., Warszawa 2010.
 3. Sytuacja gospodarstw domowych w 2008 roku w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych. Informacja sygnalna. Materiał na konferencję prasową w dniu 26 maja 2009 r. Warszawa 2009.
 4. Aktywność ekonomiczna ludności Polski. I V kwartał 2009. Warszawa 2010, tab. 15 (wskaźniki strukturalne).
 5. Migracje zagraniczne a polityka rodzinna. "Biuletyn RPO-Materiały", czerwiec 2009, nr 66.
 6. Sytuacja gospodarstw domowych w 2007 roku świetle wyników badań budżetów gospodarstw domowych. Notatka informacyjna z 28 maja 2008 r. Warszawa 2008.
 7. Aktywność ekonomiczna ludności Polski. III kwartał 2001. Warszawa 2002.
 8. Aktywność ekonomiczna ludności Polski. III kwartał 2005. Warszawa 2006.
 9. Aktywność ekonomiczna ludności Polski. III kwartał 2008. Warszawa 2009.
 10. Aktywność ekonomiczna ludności Polski. IV kwartał 2009. Warszawa 2010.
 11. Daszyńska M.: Warunki życia wybranych typów rodzin. W: Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w Polsce. Uwarunkowania demograficzne i społeczne. Red. D. Graniewska. Rządowa Rada Ludnościowa-Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2004.
 12. Sytuacja gospodarstw domowych w 2007 roku w świetle wyników badań budżetów gospodarstw domowych. Notatka informacyjna (Materiał na konferencję prasową w dniu 28 maja 2008 r.). Warszawa 2008.
 13. Sytuacja gospodarstw domowych w 2008 roku w świetle wyników badań budżetów gospodarstw domowych. Notatka informacyjna (Materiał na konferencję prasową w dniu 26 maja 2009 r.). Warszawa 2009; Zasięg ubóstwa materialnego w 2005 r., [http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1968_PLK_PRINT.htm, 20.05.2010].
 14. Minimum socjalne i minimum egzystencji-obliczenia Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych-dane średnioroczne za 2008 r. http://www.ipiss/com.pl (maj 2010).
 15. Ubóstwo w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej w świetle Europejskiego Badania Dochodów i Warunków Życia-EU-SILC 2008. Informacja Sygnalna. Materiał na konferencję prasową w dniu 28 stycznia 2010 r. Warszawa 2010.
 16. Szumlicz J.: Czy różnicować zasiłki rodzinne i dodatki do nich według rodzaju schorzenia/stopnia niepełnosprawności dziecka? Referat wygłoszony w czasie debaty pt. Świadczenia społeczne na rzecz rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa, 22 kwietnia 2010 r.
 17. Beneficjenci pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych w 2008 roku. Kraków 2009.
 18. Budżety gospodarstw domowych w 2008 r. Warszawa 2009, tab. 13.
 19. Kołaczek B.: Aneks tabelaryczny. W: Sytuacja rodzin i polityka rodzinna wymiarze lokalnym. Red. B. Balcerzak-Paradowska. Warszawa 2009.
 20. Beneficjenci pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych w 2008 r. GUS, Kraków 2009.
 21. Beneficjenci pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych w 2008 roku. Kraków 2009.
Cited by
Show
ISSN
2353-9747
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu