BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jusko Peter (Matej Bel University, Banská Bystrica, Slovakia)
Title
A Company Social Policy in the Slovak Republic - Current State and Prospects
Source
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2012, T. 9, s. 137-143
Keyword
Działalność socjalna przedsiębiorstwa, Pracownicy w przedsiębiorstwie, Socjalna funkcja przedsiębiorstwa, Świadczenia pracownicze, Zakładowa działalność socjalna, Polityka społeczna
Social enterprise activity, Employees in enterprise, Social function of the enterprise, Employee benefits, Company social activities, Societal policy
Note
summ.
Country
Słowacja
Slovak Republic
Abstract
In this contribution we analyse the current state and prospects of company social policy in the Slovak Republic. We specify the notion of company social policy, its main objective, realms and functions in the introduction. The characteristics of the company social policy possibilities in connection with the disabled employees' care and achieving harmony with working and family life of the employees constitute the heart of the present paper. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Stanek V. et al.: Sociálna politika. Bratislava 2008.
  2. Hála J.: Vnitropodniková sociální politika. Praha 2000.
  3. Žilová A.: Podniková sociálna politika. In: Sociálna politika pre sociálnych a misijných pracovníkov. Ed. P. Jusko. Banská Bystrica 2004.
  4. Žilová A.: Základné druhy sociálnej práce. In: Sociálna práca. Eds. 1. A. Tokárová et.al. Prešov 2003.
  5. Tomeš I.: Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. Praha 2010.
  6. Barošová M.: Ako reálne a prakticky zaviesť zosúladenie pracovného a rodinného života do fungovania organizácie. In: Práca verzus Rodina-dilema alebo súlad? Bratislava 2005.
Cited by
Show
ISSN
2353-9747
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu