BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jarosiński Janusz (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Title
Ruch zawodowy wobec problemów wykluczenia i marginalizacji w środowisku kolejarskim
Trade Union Movement with Regard to the Problems of Exclusion and Marginalization in the Railwaymen Circle
Source
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2012, T. 9, s. 144-154
Keyword
Wykluczenie społeczne, Poziom życia, Związki zawodowe, Bezpieczeństwo socjalne, Zakładowa działalność socjalna
Social exclusion, Living standard, Trade unions, Social security, Company social activities
Note
summ.
Abstract
Działalność ZZK przeciw wykluczeniu społecznemu jakiejkolwiek części własnego środowiska pracowniczego była pracą pozytywistyczną, typową dla masowych organizacji społecznych, w której opieka nad członkami organizacji i ich rodzinami od kołyski aż po grób była podstawową zasadą realizowaną przez Polską Partię Socjalistyczną i znajdujące się pod jej wpływem organizacje zawodowe, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska kolejarskiego. (fragment tekstu)

In the immediately postwar period, the former railway workers, who did not receive their due welfare, found themselves in a very difficult financial and social situation. In such circumstances The Railway Workers's Union undertook many initiatives aiming at the improvement of material situation of senior citizens and railway pensioners, both in their own worker's circle as well as on the road of parliamentary and public initiatives. At the same time, accomplishing the ideas for the unity of worker's circle, The Railway Workers's Union, by doing every effort to improve the standard of living, embraced all those in need regardless of their union membership in the past. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Jarosiński J.: Region świętokrzyski-przyczyny braku zmian w strukturze społecznej. W: Współczesne problemy polityki społecznej i gospodarczej. Red. A. Kozera. T. 1. Pińczów 2008.
 2. Gębski M.: Polityka zatrudnienia i bezrobocia w województwie kieleckim w latach transformacji społeczno-gospodarczej 1989-1998. Kielce 2007.
 3. Pastuszka S.: Europejska polityka regionalna w województwie świętokrzyskim. Kielce 2008.
 4. Analiza i ocena sytuacji na rynku pracy w województwie świętokrzyskim w 2006 roku. Kielce 2007.
 5. Raport o stanie sektora MSP w latach 2005-2006. Warszawa 2007.
 6. Zmiany strukturalne grup podmiotów w gospodarce narodowej w woj. świętokrzyskim za lata 2005 i 2007. Kielce 2005 i 2007.
 7. Roczniki statystyczne woj. świętokrzyskiego za lata 1999-2006.
 8. Nowak E., Kiniorska I.: Przestrzenne zróżnicowanie potencjału demograficznego i przedsiębiorczości gmin województwa świętokrzyskiego w latach 2000 i 2006-podejście klasyfikacyjne. W: Rynek pracy w woj. świętokrzyskim. Red. I. Ciosek [maszynopis z materiałów pokonferencyjnych].
 9. Roczniki statystyczne woj. świętokrzyskiego za lata 2003-2006.
 10. Raport o stanie sektora MASP za lata 2005-2006. Warszawa 2007.
 11. Gębski M.: Polityka zatrudnienia i problematyka bezrobocia w woj. kieleckim w warunkach transformacji społeczno-gospodarczej w latach 1989-1998. Kielce 2007 [Praca doktorska].
 12. Raport o stanie sektora MSP w latach 2004-2005. Warszawa 2006.
 13. A. Gralak A.: Ograniczenia zdolności konkurencyjnej regionu świętokrzyskiego. "Prace Instytutu Geografii Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach" 2003, nr 10.
 14. Rocznik statystyczny woj. świętokrzyskiego 2006. Kielce 2007.
 15. Jarosiński B.: Dylematy socjalne mieszkańców wsi na przykładzie regionu świętokrzyskiego, W: Profesjonalna praca socjalna. Regulacje prawne. Doświadczenia. Kierunki zmian. Kielce 2008.
 16. Frenkiel I.: Ludność, bezrobocie i zatrudnienie na wsi. Red. E. Trafiałek. Warszawa 2003, tab. 4.
 17. Sztandera M.: Jak się żyje w województwie świętokrzyskim. ,,Gazeta Wyborcza", dodatek Kielce, 25.09.2008.
 18. Kabaj M.: Ekonomia tworzenia i likwidacji miejsc pracy. Dezaktywizacja Polski? Warszawa 2005.
 19. Współczesne problemy polityki społecznej i gospodarczej. Red. A. Kozera. T. 2. Pińczów 2010.
 20. Kozera Ł.: Życie w ubóstwie. Pińczów 2010.
 21. Trafiałek E.: O nowy model pracy socjalnej. "Praca Socjalna" 2007, nr 3.
Cited by
Show
ISSN
2353-9747
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu