BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hołub Adam (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie)
Title
Ekstremizm i radykalizm jako środowiska rozwoju terroryzmu
(Extremism and Radicalism as an Environment of the Terrorism Growth/Terrorism Escalation)
Source
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2016, T. 17, s. 23-38, bibliogr. 37 poz.
Keyword
Terroryzm, Komunizm, Antyglobalizm, System polityczny, Doktryny polityczne
Terrorism, Communism, Anti-globalization, Political system, Political doctrine
Note
summ.
Abstract
W analizie zjawiska terroryzmu istotnym elementem jest zdiagnozowanie jego przyczyn, a także pobudek, jakimi kierują się sami wykonawcy aktów terrorystycznych. Ważne wydają się tu zarówno ideologia, jak i religia czy system filozoficzny. Jednakże jako najistotniejsze zastrzeżenie należy przyjąć, iż mowa jest tutaj nie o ideologiach jako takich, ale ich skrajnych interpretacjach. Dlatego też konieczne wydaje się wzięcie pod uwagę kwestii radykalizmu oraz ekstremizmu w badaniach nad terroryzmem. Junctim pomiędzy radykalizacją a terroryzmem zostało dostrzeżone choćby przez Unię Europejską, która w 2005 roku przyjęła strategię zwalczania terroryzmu. Strategia ta objęła cztery płaszczyzny, z których pierwsza dotyczy działań skierowanych ku przekonaniu obywateli UE, by ci nie popierali terroryzmu i ekstremizmu. O konieczności przeciwdziałania radykalizmowi mówi "Strategia UE w sprawie zwalczania radykalizacji postaw i rekrutacji do ugrupowań terrorystycznych". (fragment tekstu)

Political doctrines located on both edges of the line left-right ideological provides a convenient base for supporters of action based on violence. The problem is the use of the concepts of extremism and radicalism that must be considered separately. Extremism is based on violence and radicalism wants to achieve the objectives with respect for the principles of the political system. Past experience shows that both the extreme left and the extreme right touse violence linked to terrorism. Also, religious radicalism allow violence against people whodo not wish to obey the basic principles laid down in the holy books. Countering extremismis a serious element of counter-terrorism strategy, which should serve as the basis for theseactivities. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Antoszewski A.: Partie i systemy partyjne państw Unii Europejskiej na przełomie wieków. Toruń 2008.
 2. Antoszewski A., Herbut R.: Systemy polityczne współczesnej Europy. Warszawa 2006.
 3. Bankowicz B.: Radykalizm. W: Słownik polityki. Red. M. Bankowicz: Warszawa 1996.
 4. Borkowski R.: Terroryzm ponowoczesny. Studium z antropologii polityki. Toruń 2011.
 5. Ciszewski P.: Alterglobalizm się zdewaluował?, http://www.lewica.pl/?dzial=teksty&id=443 (dostęp: 20.10.2005).
 6. Encyklopedia terroryzmu. Red. A. Zasieczny. Warszawa 2004.
 7. Glossar, Was ist der Unterschied zwischen radikal und extremistisch?, http://www.verfassungsschutz.de/de/Glossar_FAQ/FAQ/ (dostęp:10.08.2012).
 8. Hołub A.: Ekstremizm polityczny. Radykalizm. W: Mały słownik politologii. Red. S. Opara. Toruń 2007.
 9. Hołub A.: Komunizm. W: Podstawowe kategorie polityki. Red. S. Opara, D. Radziszewska-Szczepaniak, A. Żukowski. Olsztyn 2005.
 10. Hołub A.: Współczesne partie radykalnej lewicy w Republice Federalnej Niemiec. Nowa rzeczywistość - stare cele? Olsztyn 2013.
 11. Izak K.: Zagrożenie terroryzmem i ekstremizmem w Europie na podstawie wybranych przykładów. Teraźniejszość, prognoza ewolucji i kierunki rozwoju. "Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego" 2011, nr 5.
 12. Jamsheer H.A.: Historia powstania islamu jako doktryny społeczno-politycznej. Warszawa 2009.
 13. Klingemann H.D., Pappi F.U.: Politischer Radikalismus. Theoretische und methodische Probleme der Radikalismusforschung, dargestellt am Beispiel einer Studie anlässlich der Landtagswahl 1970 in Hessen. München-Wien 1972.
 14. Kopaliński W.: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Warszawa 1983.
 15. Kunicki Z.: Fundamentalizm religijny. W: Podstawowe kategorie polityki. Red. S. Opara, D. Radziszewska-Szczepaniak, A. Żukowski. Olsztyn 2005.
 16. Leksykon religii. Zjawiska - dzieje - idee. Red. K. Waldenfels. Warszawa 1997.
 17. Leonowicz R.: Straż Graniczna wobec terroryzmu - Wybrane zagadnienia materialnoprawne. W: Jakość w działaniach na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego państw Grupy Wyszehradzkiej z perspektywy europejskiej. Red. P. Majer, M. Sitek. Józefów 2011.
 18. Myśl społeczna i ruchy polityczne współczesnego świata. Red. M. Marczewska-Rytko. E. Olszewski. Kraków 2000.
 19. National Strategy for Combating Terrorism, https://www.cia.gov/news-information/cia-thewar-on-terrorism/Counter_Terrorism_Strategy.pdf (dostęp: 12.02.2106).
 20. Nauka o polityce. Red. Z. Blok. Poznań 1987.
 21. Neugebauer G.: Extremismus-Rechtsextremismus-Linksextremismus: Einige Anmerkungen zu Begriffen, Forschungskonzepten, Forschungsfragen und Forschungsergebnissen. In: Rechtsextremismus in der Bundesrepublik Deutschland. Eine Bilanz. Hrsg. W. Schubart, R. Stöss. Bonn 2000.
 22. Program der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands. Essen 2000.
 23. Program Komunistycznej Partii Polski, http://www.kompol.type.pl/dokumprog.html (dostęp: 25.10.2005).
 24. Przybylski H.: Politologia. Zarys problematyki. Katowice-Warszawa 2004.
 25. Scruton R. : Słownik myśli politycznej. Przeł. T. Bieroń. Poznań 2002.
 26. Stankiewicz L.: O partii marksistowsko-leninowskiej. Olsztyn 1986.
 27. Stöss R.: Rechtsextremismus im vereinten Deutschland. Berlin 2000.
 28. The European Union Strategy for Combating Radicalisation and Recruitment to Terrorism, http://www.msz.gov.pl/resource/466d2bf9-c927-402d-9310-f0a25eb21d61 (dostęp: 12.02.2016).
 29. Tokarczyk R.: Teoretyczna a praktyczna istota współczesnego ekstremizmu politycznego. W: Doktryny i ruchy współczesnego ekstremizmu politycznego. Red. E. Olszewski. Lublin 2004.
 30. Tokarczyk R.: Współczesne doktryny polityczne. Kraków 2000.
 31. Urbański J.: Koalicja Grup Wolnościowych "Antyszczyt Wa29". Alterglobalizm, antyglobalizm - co to takiego?, http://ibw.com.pl/modules/xfsection/article.php?articleid=126 (dostęp: 28.10.2005).
 32. Ustawa federalna nr 114-FZ z dnia 25 lipca 2002 "O zwalczaniu działalności ekstremistycznej" (Zmieniona w dniu 27 lipca 2006 r., 10 maja i 24 lipca 2007 r. i 29 kwietnia 2008 r.), http://www.rg.ru/2002/07/30/extremizm-dok.html (22.01.2014).
 33. Verfassunsschutzbericht 2004. Bonn 2005.
 34. Verfassunsschutzbericht 2013. Berlin 2014.
 35. Winiarska-Tworóg D.: Ekstremizm. W: Myśl społeczna i ruchy polityczne współczesnego świata. Red. M. Marczewska-Rytko, E. Olszewski. Kraków 2000.
 36. Wirsching A.: "Przemoc przeciw przemocy?" - o ideologicznych założeniach ekstremizmu prawicowego i lewicowego po I wojnie światowej. W: Skrajnie prawicowe ideologie w historii i współczesności. Red. U. Backes. Wałbrzych 2005.
 37. Zaborny P.: Wiedza o polityce. Łuków 2009.
Cited by
Show
ISSN
2353-9747
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu