BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Domagała Małgorzata (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Title
Czy Hiszpania jest państwem federalnym?
Is Spain a Federal State?
Source
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2016, T. 17, s. 82-97, bibliogr. 33 poz.
Keyword
System polityczny, Przemiany polityczne, Federalizm, Przemiany instytucjonalne, Ustrój polityczny
Political system, Political changes, Federalism, Institutional transformation, Political organization
Note
summ.
Country
Hiszpania
Spain
Abstract
Analiza formy ustrojowej zastosowanej we współczesnej Hiszpanii wymyka się powszechnej klasyfikacji. Kontrowersje zawierają się w elementach składowych ustroju hiszpańskiego, czerpiącego z formy zarówno federalnej, jak i unitarnej. Dylematy klasyfikacyjne związane są już z wielością samych definicji form podstawowych, tj. federacji i unitaryzmu. Przekształcenia struktur współczesnych państw wyraźnie pokazują zróżnicowanie zastosowanych mechanizmów, relacji międzyinstytucjonalnych, podziału kompetencji itp. w obrębie jednej grupy państw tego samego ustroju terytorialnego. Pojawienie się i ukształtowanie, w kilku ostatnich dekadach, zupełnie innego jakościowo państwa o zdecentralizowanej strukturze unitarnej rozsadziło do tej pory funkcjonujący dychotomiczny podział na państwa unitarne i złożone, czyli federalne. (fragment tekstu)

During the last few decades, a new state with a decentralized unitary structure was implemented and it destroyed so far functioning dichotomy between unitary states and complex states called very often as federal. Consequently, there is a huge controversy in the classification of the political system of countries like Spain or Italy. The article contains of a brief reference to the form of federal and unitary, which constitutes the background to the debate on the Spanish regime. Currently, 17 Spanish regions has a strong, stable political system and a political position, which does not mean the end of the decentralization process. The shape of the modern territorial structure of the Spanish State is based on several principles that are important from the point of view of the classification of the political system, the analysis included in the article. Spain based on the constitutional principle of unity, created a new form of the state, which in this case can be called a regional system of unitary decentralized. In conclusion it is not possible to call Spanish regime as federal. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alvarez Conde E.: Curso de derecho constitucional. Vol. 2. Madrid 2005.
 2. Bankowicz M., Tkaczyński J.W.: Federalizm versus unitaryzm. Toruń 2003.
 3. Bokajło W.: Federalizm - rozwój idei i niektóre teorie. W: Federalizm. Teorie i koncepcje. Red. W. Bokajło. Wrocław 1998.
 4. Czajowski J.: Dwuizbowa struktura parlamentu w państwie jednolitym. W: Parlamenty państw europejskich. Red. J. Czajowski, M. Grzybowski. Kraków 2005.
 5. Domagała M., Iwanek J.: Regionalne i lokalne ustroje polityczne. W: "Studia Politicae Universitatis Silesiensis" T. 10. Red. J. Iwanek, M. Stolarczyk, współpr. R. Glajcar. Katowice 2013.
 6. Domagała M.: Z zagadnień decentralizacji w państwie współczesnym. W: Oblicza decentralizmu. Red. J. Iwanek. Katowice 1996.
 7. Domagała M.: Rozwiązania autonomii terytorialnej w Wielkiej Brytanii. W: Autonomia terytorialna w perspektywie europejskiej. T. 2: W europejskiej praktyce ustrojowej. Red. J. Iwanek, R. Radek. Toruń 2014.
 8. Erk J. : Austria: A Federation without Federalism? "Publius" 2004, Vol. 34 (1).
 9. Głowacki A.: Belgia (od państwa unitarnego do federacji). Szczecin 1987.
 10. Iwanek J.: Autonomia terytorialna w Hiszpanii. W: Autonomia terytorialna w perspektywie europejskiej. T. 1: W europejskiej praktyce ustrojowej. Red. J. Iwanek, R. Radek. Toruń 2014.
 11. Iwanek J.: Pojęcie autonomii terytorialnej we współczesnej europejskiej przestrzeni demokratycznej. W: Autonomia terytorialna w perspektywie europejskiej. T. 1. Red. M. Domagała, J. Iwanek. Toruń 2014.
 12. Iwanek J.: Postępowanie ustawodawcze w Hiszpanii. W: Postępowanie ustawodawcze. Red. E. Zwierzchowski. Warszawa 1993.
 13. Iwanek J.: Prawnokonstytucyjne położenie regionów autonomicznych w Hiszpanii. W: Oblicza decentralizmu. Red. J. Iwanek. Katowice 1996.
 14. Iwanek J.: Pojęcie autonomii terytorialnej we współczesnej europejskiej przestrzeni demokratycznej. W: Autonomia terytorialna w perspektywie europejskiej. Teoria - historia. Red. M. Domagała, J. Iwanek. T. 1. Toruń 2014.
 15. Jaskiernia J.: Zasada równości w prawie wyborczym USA. Warszawa 1992.
 16. Jaskiernia J.: Model prawno-ustrojowy a model behawiorystyczny a teorie rozwoju federalizmu w USA. "Zeszyty Naukowe UJ - Prace z Nauk Politycznych" 1979, nr 12.
 17. Jaskiernia J.: Wprowadzenie do systemu państw federalnych. W: Problemy rozwoju federalizmu we współczesnym świecie. Red. J. Jaskiernia. Kielce 2009.
 18. Kinsky F.: Federalizm. Model ogólnoeuropejski. Przeł. B., M. Harasimowiczowie. Kraków 1999.
 19. Konstytucja Hiszpanii z 27 grudnia 1978 r. Tekst wraz z ostatnią zmianą z 27 sierpnia 1992 r. przeł. T. Mołdawa. Warszawa 1993.
 20. Kuciński J.: Podstawy wiedzy o państwie. Warszawa 2003.
 21. Leksykon politologii. Red. A. Antoszewski, R. Herbut. Wrocław 1995.
 22. Lenaerts K.: Constitutionalism and The Many Faces of Federalism. "American Journal of Comparative Law" 1990, Vol. 38.
 23. Linder W.: Demokracja szwajcarska. Rozwiązywanie konfliktów w społeczeństwie wielokulturowych. Przeł. Z Pucek. Rzeszów 1996.
 24. Multinational Federation. Ed. M. Burgess, J. Pinder. London 2007.
 25. Nathan R.P.: The 'Devolution Revolution' An Overview. "Bulletin" 1996.
 26. Nowak K.: NRF. Zagadnienia polityczno-ustrojowe. Warszawa 1967.
 27. Riker W.H.: Federalism. In: Handbook of Political Science. Eds. F.J. Greenstein, N. Polsby Nelson. Vol. 5. Reading, Mass. 1975.
 28. Sroka A.: Hiszpańska droga do federalizmu. Wrocław 2008.
 29. Suchecki W.: Teoria federalizmu. Warszawa 1968.
 30. Whear: K.C.: Federal Government. Oxford 1963.
 31. Wojtaszczyk K.A.: Państwo współczesne. W: Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych. Red. K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski. Warszawa 2002.
 32. Wrońska I.: Kanadyjski system federalny. Determinanty i tendencje. Kielce 2011.
 33. Zwierzchowski E.: Wprowadzenie do nauki prawa konstytucyjnego państw demokratycznych. Katowice 1992.
Cited by
Show
ISSN
2353-9747
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu