BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rajczyk Robert (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Title
Prawno instytucjonalny wymiar podmiotowości politycznej mniejszości etnicznych w Republice Kosowa
Legal and Institutional Dimension of Ethnic Minorities' Political Subjectivity in Republic of Kosovo
Source
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2017, T. 18, s. 61-73, bibliogr. 16 poz.
Keyword
Mniejszości narodowe, Podmiotowość polityczna, Instytucje państwa, Suwerenność, Niepodległość
Ethnic minority, Political subjectivity, State institutions, Sovereignty, Independence
Note
streszcz., summ.
Country
Kosowo
Kosovo
Abstract
Celem podjętym w artykule jest prezentacja prawno-instytucjonalnego obrazu roli mniejszości etnicznych w ustroju konstytucyjnym Republiki Kosowa. Analizie poddane zostaną instytucjonalne formy partycypacji politycznej w kontekście uwarunkowań formalno-prawnych, a na podstawie oceny ich efektywności, podjęta zostanie próba określenia potencjalnych kierunków modyfikacji systemu politycznego. (abstrakt oryginalny)

The working paper concerns the role of the ethnic minorities in the constitutional system in the Republic of Kosovo. There is an analysis of their political participation and based on these conclusions shall be made on potentiality of changing the political system upon them. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bichta T., Wichmanowski M.: Od przekształceń komunistycznych w regionie do uczestnictwa we współpracy europejskiej. W: Wprowadzenie do studiów wschodnioeuropejskich. T. 1: Bałkany. Przyszłość - teraźniejszość - przyszłość. Red. M. Podolak. Lublin 2013.
 2. Czubik P.: Niepodległość Kosowa - niebezpieczeństwo dla zjednoczonej Europy? Krótki zarys problemu, http://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/84b381a4 5a69 430f a66d 8e107a349859 (dostęp: 18.11.2016).
 3. Konstytucja Republiki Kosowa (z poprawkami I XXIII), Dziennik Urzędowy Republiki Kosowa nr 25 z dnia 7.07.2012 oraz Dziennik Urzędowy Republiki Kosowa z dnia 26.03.2013
 4. Kosovo Becomes the International Monetary Fund's 186th Member, http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2009/pr09240.htm (dostęp: 20.12.2016).
 5. Kosovo Legislative Elections. Final Report, European Union Election Observation Mission, http://www.eods.eu/library/Eu-eom kosovo 2014 final report_en.pdf (dostęp: 20.12.2016).
 6. Mikołajczyk B.: Mniejszości w prawie międzynarodowym. Katowice 1996.
 7. Nowak K.: Konstytucja Republiki Kosowa. Rzeszów 2010.
 8. Rajczyk R.: Polska mniejszość narodowa w rumuńskim systemie politycznym. Katowice 2010.
 9. Rajczyk R.: Ustrój konstytucyjny Republiki Kosowa. Katowice 2016.
 10. Strona internetowa Rządu Republiki Serbii, http://www.srbija.gov.rs/pages/article.php?id=45630 (dostęp: 18.11.2016).
 11. Strona internetowa UNDP, http://www.ks.undp.org/content/kosovo/en/home/countryinfo/ (dostęp: 18.11.2016).
 12. Strona internetowa Zgromadzenia Republiki Kosowa, http://www.kuvendikosoves.org/?cid=2,107,58 (dostęp: 20.12.2016).
 13. Styrczula M.: Konflikt serbsko albański w tzw. Dolinie Preszewa i Miedwiedzi. W: My już jesteśmy zjedzeni... Rola i znaczenie prawosławia w konflikcie etnicznym w Dolinie Preszewa. Red. R. Zenderowski. Warszawa 2012.
 14. Ustawa nr 03/L 195 o Rzeczniku Ludu.
 15. Ustawa nr 04/L 199 o ratyfikacji pierwszego międzynarodowego porozumienia w sprawie zasad rządzenia i normalizacji stosunków pomiędzy Republiką Kosowa a Republiką Serbii.
 16. Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, Dz.U. 2005, Nr 17, poz. 141 z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
2353-9747
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu