BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zabielska Janina M. (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Title
Wykluczenie społeczne - czy pomoc społeczna może mu przeciwdziałać?
Social Exclusion - Whether Social Work Can Help Fight It?
Source
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2012, T. 9, s. 181-195
Keyword
Pomoc społeczna, Nierówności społeczne, Opieka socjalna, Wykluczenie społeczne
Social assistance, Social inequality, Social services, Social exclusion
Note
summ.
Country
Województwo lubelskie
Lubelskie voivodship
Abstract
W tekście zajmę się problemem wykluczenia społecznego, odnosząc się do wyników raportu dotyczącego badań przeprowadzonych wśród pracowników pomocy społecznej w województwie lubelskim. W badaniach chodziło głównie o zapoznanie się z tym, jak pracownicy socjalni postrzegają problematykę wykluczenia i jak widzą osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Dotyczyły więc głównych problemów, z jakimi podopieczni ośrodków pomocy nie są w stanie samodzielnie sobie poradzić, oraz skutków wykluczenia. Oprócz tego badania służyły poznaniu najlepszych metod i narzędzi, którymi posługują się pracownicy socjalni w celu zapobieżenia zjawisku wykluczenia społecznego. Dodatkowo w badaniu próbowano odkryć, czy istnieją jakieś skuteczne metody i dobre praktyki warte polecenia, a także czy funkcjonuje współpraca między poszczególnymi instytucjami oraz jak polityka społeczna ma się do rzeczywistości. Jednym z założeń projektu było też wzbudzenie zainteresowania władz samorządowych - nie tyle może samą problematyką wykluczenia, ile raczej problemami, z jakimi muszą radzić sobie pracownicy socjalni. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. (fragment tekstu)

This article applies to issues of social exclusion and is based on the results of research conducted among social workers of the Lublin province. The study attempted to learn the others: - as far as the objectives of the local government and supporting institutions for social assistance are implemented; - what is the effectiveness of existing support methods; - how social workers define the exclusion, and how classify the different social groups at risk of social exclusion, and what problems present themselves most; - what are suggestions for actions, and to eliminate barriers, - what the social worker know about the various assumptions and official documents of social assistance. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Giddens A.: Socjologia. Przeł. A. Szulżycha. Warszawa 2004.
  2. Foucault M.: Filozofia, historia, polityka. Wybór pism. Przeł. D. Leszczyński, L. Rasiński. Warszawa-Wrocław 2000.
  3. Grotowska-Leder J.: Fenomen wielkomiejskiej biedy. Od epizodu do underclass. Łódź 2002.
  4. http://www.rops.lubelskie.pl [28.05.2010].
  5. Jarosz M.: Władza, przywileje, korupcja. Warszawa 2004.
  6. Beck U.: Społeczeństwo ryzyka. Przeł. S. Cieśla. Warszawa 2002.
  7. Mahler F.: Maldevelopment and Marginality. W: Insights into Maldevelopment. Red. J. Danecki. Warszawa 1996, s. 145-195.
Cited by
Show
ISSN
2353-9747
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu