BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klimek Marek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Filia w Stalowej Woli)
Title
Strategia rozwiązywania problemów społecznych jako narzędzie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
The Strategy of Solving the Social Problems as a Tool to Prevent from the Social Exclusion
Source
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2012, T. 9, s. 196-204
Keyword
Nierówności społeczne, Opieka socjalna, Wykluczenie społeczne, Programy zwalczania ubóstwa, Problemy społeczne, Środki unijne, Polityka społeczna państwa
Social inequality, Social services, Social exclusion, Programs to combat poverty, Social problems, EU funds union, State social policy
Note
summ.
Abstract
Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest jednym z podstawowych narzędzi realizowania polityki społecznej na poziomie lokalnym. Jej istotę stanowi wyznaczenie skoordynowanych działań lokalnych podmiotów ukierunkowanych na ograniczanie zasięgu takich negatywnych zjawisk społecznych, jak: bezrobocie, ubóstwo, bezdomność, niepełnosprawność, uzależnienia, przemoc w rodzinie, sieroctwo, zagrożenie bezpieczeństwa publicznego itp. Wspólną cechą tych wymienionych problemów społecznych jest zagrożenie wykluczeniem społecznym osób lub całych grup społecznych, których te problemy dotyczą. (fragment tekstu)

Both the scale and the diversity of contemporary occurring social problems are necessary to search for the effective methods of reducing them. Act of 12.03.2004 of Social Welfare requires local government to develop local strategies for addressing social problems. The scope of these programs includes the concepts dealing with such social problems as poverty, unemployment, orphanhood, disability, addiction, the threat of public safety, domestic violence, etc. This article aims to analyze the importance of county and municipal strategy for social problems solving, and a provincial strategy for social policy in preventing from the social exclusion. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Programowanie rozwoju regionalnego. Poradnik dla samorządów województwa. Red. J. Hausner z zespołem. Kraków 1999.
  2. Quinn J.B.: Strategies for Change. In: The Strategy Process. Concepts. Contexts. Casus. Red. H. Mintzberg, J.B. Quinn. Upper Saddle River 1966.
  3. Lisiński M.: Metody planowania strategicznego. Warszawa 2004.
  4. Quinn J.B., Mintzberg H., James R.M.: The Strategy Process. Upper Saddle River-New York 1998.
  5. T. Czapla T.: Wewnętrzne wyznaczniki strategicznej sytuacji przedsiębiorstwa. Łódź 1999.
  6. Klimek M.: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w kontekście wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. W: Dokąd zmierza pomoc społeczna? Perspektywy rozwoju po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Red. M. Klimek. Stalowa Wola 2009.
  7. Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski. Warszawa 2003.
  8. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Warszawa 2007.
  9. Zbyrad T.: Strategia strategii rozwiązywania problemów społecznych - czyli o pozornej decentralizacji. W: 10-lecie funkcjonowania samorządu powiatowego (1999-2009). Doświadczenia i perspektywy. Red. M. Klimek, J. Czerw. Stalowa Wola 2010.
  10. Fundacja TUS. Aktywni obywatele, demokratyczny samorząd. Raport podsumowujący badania przeprowadzone w ramach projektu zrealizowanego ze środków Unii Europejskiej - Program Środki Przejściowe PL2005/017-488.01.01.01 oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
2353-9747
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu