BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Turoń-Kowalska Agnieszka (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Title
"Człowiek" w postnowożytnym świecie Koncepcja humanizmu w myśli Tomasza Manna
A "Human Being" in the Postmodern Word. The Concept of Humanism in the Thought of Thomas Mann
Source
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2017, T. 19, s. 69-97, bibliogr. 31 poz.
Keyword
Kultura, Cywilizacja europejska
Culture, European civilization
Note
summ.
Abstract
Zjawisko odizolowania wiedzy naukowej od problemów realnego życia, zwłaszcza w naukach społecznych, jest czymś co skłania do pytania o sens badań i poszukiwań naukowych. Zarówno 'czysta' akademickość i abstrakcyjność, jak i wąski pragmatyzm nastawiony na techniczne sposoby zdobywania i sprawowania władzy, negatywnie wpływają na poszukiwanie prawdy. W obu wariantach konsekwencją jest oderwanie się od realnych problemów społecznych, brak zainteresowania rozwojem realnych mechanizmów demokracji i związanych z nią podstawowych ideałów: wolności, równości i sprawiedliwości. Dominacja badań zorientowanych na teorię (theory-driven research) lub metodologię (metod-driven research) nad badaniami nastawionymi na rozwiązywanie rzeczywistych problemów (problem-driven research) powoduje, że naukowe badania społeczne są zbyt oderwane od realnego świata.(abstrakt oryginalny)

The disconnect between scientific knowledge and real-life issues, especially in social sciences, encourages one to reflect on the question of purposefulness of research and scientific investigation. Both "pure" academicism and abstract thinking, as well as narrow pragmatism oriented towards technical ways of gaining and exercising power, adversely affect the endeavour to unveil the truth. In both of the aforesaid scenarios the major ramification is detachment from real social issues, being uninterested in actual workings of democracy and basic ideals associated with it, such as: freedom, equality, and justice. The dominance of theory- driven or method- driven research over problem- driven research causes that scientific social research is too detached from the real world.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Arystoteles: Analityki wtóre. Przeł. K. Leśniak. Warszawa 2013.
 2. Arystoteles: Polityka. Przeł. L. Piotrowicz. Warszawa 2002.
 3. Aster E. von: Historia filozofii. [Przeł. J. Szewczyk]. Warszawa 1969.
 4. Barańczak S.: Zmieniony głos Settembriniego. W: R. Dziergwa: Tomasz Mann w krytyce i literaturze polskiej. Poznań 2003.
 5. Berlin I.: Dwie koncepcje wolności. W: Idem: Cztery eseje o wolności. Przeł. H. Bartoszewicz [et al.]. Poznań 2000.
 6. Gadacz T.: Historia filozofii XX wieku. Nurty. T. 1. Kraków 2009.
 7. Heidegger M.: List o "humanizmie". W: Idem: Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane. Przeł. K. Michalski et al. Warszawa 1977.
 8. http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_16912.htm.
 9. https://www.theguardian.com/world/2010/apr/25/freedom-party-austria-poll-hope.
 10. Jakuszko H.: Idea człowieczeństwa w kulturze niemieckiej na przełomie XVIII i XIX wieku. W: Humanizm. Tradycje i przyszłość. Red. T. Szkołut. Lublin 2003.
 11. Kant I.: Uzasadnienie metafizyki moralności. Przeł. M. Wartenberg. Warszawa 1984.
 12. Karasek K.: Wątpliwości dotyczące Settembriniego. W: R. Dziergwa: Tomasz Mann w krytyce i literaturze polskiej. Poznań 2003.
 13. Kaute W.: W poszukiwaniu dobrego życia. U filozoficznych podstaw głównych orientacji politycznego myślenia. Katowice 2011.
 14. Kołakowski L.: Bałwochwalstwo polityki. W: Idem: Moje słuszne poglądy na wszystko. Kraków 1999.
 15. Kołakowski L.: Epistemologia strip-tease'u. W: Idem: Pochwała niekonsekwencji: pisma rozproszone sprzed 1968 roku. T. 3. London 2002.
 16. Kołakowski L.: Samozatrucie otwartego społeczeństwa. W: Idem: Cywilizacja na ławie oskarżonych. Warszawa 1990.
 17. Kołakowski L.: Szukanie barbarzyńcy. W: Idem: Cywilizacja na ławie oskarżonych. Warszawa 1990.
 18. Mann T.: Czarodziejska góra. [Przeł. J. Kramsztyk]. Warszawa 1953.
 19. Mann T.: Czarodziejska góra. T. 2. Przeł. J. Kramsztyk. Wrocław 2004.
 20. Mann T.: Listy 1889-1936. Przeł. W. Jedlicka. Warszawa 1966.
 21. Nietzsche F.: Antychryst. Próba krytyki chrześcijaństwa. Przeł. L. Staff . Kraków 2003.
 22. Nietzsche F.: Ecce homo. Przeł. L. Staff . Kraków 2003.
 23. Nietzsche F.: Wiedza radosna. Przeł. L. Staff . Kraków 2003.
 24. Platon: Fedon. Przeł. W. Witwicki. Kęty 2002.
 25. Platon: Państwo. Przeł. W. Witwicki. Kęty 1998.
 26. Reale G.: Historia filozofii starożytnej. T. 2: Platon i Arystoteles. Przeł. E.I. Zieliński, [cytaty gr. przeł. M. Podbielski]. Lublin 2001
 27. Rowiński C.: Spór Naphty z Settembrinim. W: R. Dziergwa: Tomasz Mann w krytyce i literaturze polskiej. Poznań 2003.
 28. Tatarkiewicz W.: Historia filozofii. T. 2. Warszawa 2002.
 29. Ullman W.: Średniowieczne korzenie renesansowego humanizmu. Przeł. J. Mach. Łódź 1985 Łódź 1985.
 30. Walicki A.: Marksizm i skok do królestwa wolności. Dzieje komunistycznej utopii. Warszawa 1996.
 31. Wolter: Mikromegas, historia filozoficzna. W: Idem: Tak toczy się światek... . Przeł. Boy. Warszawa 1952.
Cited by
Show
ISSN
2353-9747
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu