BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jarosiński Bartosz (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Title
Małe firmy w województwie świętokrzyskim jako przykład aktywności obywatelskiej w sferze zatrudnienia
Small Companies in the Świętokrzyskie Province as an Example of Civil Initiative in Employment
Source
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2012, T. 9, s. 227-240, tab.
Keyword
Rozwój gospodarczy a małe i średnie przedsiębiorstwa, Promocja małego biznesu, Przedsiębiorstwo rodzinne, Mikroprzedsiębiorstwo, Zaangażowanie obywateli, Zatrudnienie, Bezrobocie
Economic development and small business, Promotion of small business, Family-owned business, Micro-enterprise, Citizen involvement, Employment, Unemployment
Note
summ.
Country
Województwo świętokrzyskie
Świętokrzyskie Voivodship
Abstract
Początek przedsiębiorczości w byłym województwie kieleckim dały firmy rodzinne, które powstawały w ważniejszych ośrodkach przemysłowych, a przed wszystkim w takich miastach jak: Kielce, Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko-Kamienna, Starachowice czy Końskie, w których to ośrodkach miały miejsce zwolnienia masowe z przyczyn zakładów pracy. Według opublikowanych przez J. Jarosińskiego szacunków w warunkach byłego województwa kieleckiego w następstwie zwolnień grupowych straciło pracę w zakładach przemysłu ciężkiego - głównie zbrojeniowego - około 120 tys. osób, a po powstaniu województwa świętokrzyskiego w latach 1999-2008 dalszych 80 tys. osób. Ponadto w różnej formie zwolnień pozagrupowych pracę straciło dalsze 50 tys., co oznaczało, że na rynek pracy trafiło w latach transformacji co najmniej 250 tys. zwolnionych z pracy. W tej sytuacji ratunkiem dla osób, których znaczna część powróciła na wieś, było rozwijanie własnej małej i średniej przedsiębiorczości. Szanse na rozwój dostrzeżono w przemyśle materiałów budowlanych, w który zainwestował kapitał zagraniczny i wiele przedsiębiorstw tej branży stało się własnością znanych światowych producentów, na przykład Dyckerhof, Lafarge, Lhoist itp. Dostrzeżono również szanse dla przemysłu spożywczego. Do najważniejszych jego elementów zaliczono zakłady przetwórcze mięsa, mleka, drobiu oraz zakłady cukrownicze i piekarnie4. Wszystkie wymienione podmioty gospodarcze swoją działalność opierały na regionalnych zasobach naturalnych i żywnościowych, a te ostatnie dawały również szanse tutejszemu rolnictwu. (fragment tekstu)

This paper presents the development of small and medium sized businesses in the Świętokrzyskie Province. Their development was a response to the rapidly deteriorating situation on the labour market and economic in the Świętokrzyskie Province, particularly in its northern part. As a result of the restructuring of heavy industry, which dominated the northern part of the province, many factories were forced to lay off. Then, many people have decided to open their own business. Only in the south, ie. "agricultural" part of the province, there was no significant variation in the structure and the scale of unemployment. This resulted from the settled agricultural character of these areas, and the fact that the economic base of this area has always been small companies. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Jarosiński J.: Region świętokrzyski - przyczyny braku zmian w strukturze społecznej. W: Współczesne problemy polityki społecznej i gospodarczej. Red. A. Kozera. T. 1. Pińczów 2008.
 2. Gębski M.: Polityka zatrudnienia i bezrobocia w województwie kieleckim w latach transformacji społeczno-gospodarczej 1989-1998. Kielce 2007.
 3. Pastuszka S.: Europejska polityka regionalna w województwie świętokrzyskim. Kielce 2008.
 4. Analiza i ocena sytuacji na rynku pracy w województwie świętokrzyskim w 2006 roku. Kielce 2007.
 5. Raport o stanie sektora MSP w latach 2005-2006. Warszawa 2007.
 6. Zmiany strukturalne grup podmiotów w gospodarce narodowej w woj. świętokrzyskim za lata 2005 i 2007. Kielce 2005 i 2007.
 7. Roczniki statystyczne woj. świętokrzyskiego za lata 1999-2006.
 8. Nowak E., Kiniorska I.: Przestrzenne zróżnicowanie potencjału demograficznego i przedsiębiorczości gmin województwa świętokrzyskiego w latach 2000 i 2006 - podejście klasyfikacyjne. W: Rynek pracy w woj. świętokrzyskim. Red. I. Ciosek [maszynopis z materiałów pokonferencyjnych].
 9. Roczniki statystyczne woj. świętokrzyskiego za lata 2003-2006.
 10. Raport o stanie sektora MASP za lata 2005-2006. Warszawa 2007.
 11. Gębski M.: Polityka zatrudnienia i problematyka bezrobocia w woj. kieleckim w warunkach transformacji społeczno-gospodarczej w latach 1989-1998. Kielce 2007 [Praca doktorska].
 12. Raport o stanie sektora MSP w latach 2004-2005. Warszawa 2006.
 13. Gralak A.: Ograniczenia zdolności konkurencyjnej regionu świętokrzyskiego. "Prace Instytutu Geografii Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach" 2003, nr 10.
 14. Rocznik statystyczny woj. świętokrzyskiego 2006. Kielce 2007.
 15. Jarosiński B.: Dylematy socjalne mieszkańców wsi na przykładzie regionu świętokrzyskiego, W: Profesjonalna praca socjalna. Regulacje prawne. Doświadczenia. Kierunki zmian. Kielce 2008.
 16. Frenkiel I.: Ludność, bezrobocie i zatrudnienie na wsi. Red. E. Trafiałek. Warszawa 2003, tab. 4.
 17. Sztandera M.: Jak się żyje w województwie świętokrzyskim. "Gazeta Wyborcza", dodatek Kielce, 25.09.2008.
 18. Kabaj M.: Ekonomia tworzenia i likwidacji miejsc pracy. Dezaktywizacja Polski? Warszawa 2005.
 19. Współczesne problemy polityki społecznej i gospodarczej. Red. A. Kozera. T. 2. Pińczów 2010.
 20. Kozera Ł.: Życie w ubóstwie. Pińczów 2010.
 21. Trafiałek E.: O nowy model pracy socjalnej. "Praca Socjalna" 2007, nr 3.
Cited by
Show
ISSN
2353-9747
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu