BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kwieciński Leszek (Uniwersytet Wrocławski)
Title
Strategiczne programy badawczo-rozwojowe (B+R) jako instrumenty publicznej polityki proinnowacyjnej
Research and Development (R&D) Strategic Programs as Instruments of the Public Proinnovation Policy
Source
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2018, T. 20, s. 9-32
Keyword
Polityka, Innowacyjność, Państwo
Politics, Innovative character, State
Note
summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
W artykule przedstawiono jedno z głównych narzędzi publicznej polityki proinnowacyjnej w Polsce, jakim są programy strategiczne w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego (B+R). Wskazano także na relacje zachodzące między państwem a rynkiem w obszarze innowacyjności. W tym kontekście opisano rolę jednego z głównych aktorów narodowego systemu innowacji w Polsce, jakim jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Instytucja ta wdraża obecnie pięć strategicznych programów badawczo-rozwojowych: BIOSTRATEG, STRATEGMED, TECHMATSTRATEG, GOSPOSTRATEG oraz INFOSTRATEG. W konkluzjach przedstawiono dylematy dotyczące efektywności i skuteczności programów strategicznych państwa.(abstrakt oryginalny)

In this article presents one of the main tools of public proinnovation policy in Poland, which are research and technological development strategic programs (R&D). Relationship between the state and the market are one of the most important aspect in the area of this kind of public policy. The key actor of the national innovation system in Poland is the National Centre for Research and Development (NCRD). In this context author has been described the role and aims of this institution in the Polish NIS. The NCRD is currently implementing five strategic R&D programs: BIOSTRATEG, STRATEGMED, TECHMATSTRATEG, GOSPOSTRATEG and INFOSTRATEG. The conclusions show the dilemmas regarding the efficiency and effectiveness of the state strategic programs.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Banke J.: Technology Readiness Levels Demystified - https://www.nasa.gov/topics/aeronautics/features/trl_demystified.html (dostęp: 8.11.2017).
 2. Beyme von K.: Współczesne teorie polityczne. Przeł. J. Łoziński. Warszawa 2007.
 3. Block F.: The Roles of the State in the Economy. In: Handbook of Economic Sociology. Eds. N.J. Smelser, R. Swedberg. Princeton 1994.
 4. Chodubski A.: Wstęp do badań politologicznych. Gdańsk 2005.
 5. Dahl R.A., Stinebricker B.: Współczesna analiza polityczna. Przeł. P.M. Kazimierczak. Warszawa 2007.
 6. Geels F.W.: Technological Transitions as Evolutionary Reconfiguration Processes. A Multi-level Perspective and a Case-study. "Research Policy" 2002, Vol. 31, Issue 8-9.
 7. Geodecki T., et al.: Kurs na innowacje. Jak wyprowadzi Polskę z rozwojowego dryfu? Kraków 2012.
 8. Górniak J., Mazur S.: Analiza polityk publicznych i programowanie w obszarze strategii rozwoju. W: Strategicznie dla rozwoju. Zarządzanie strategiczne rozwojem. Red. J. Górniak, S. Mazur. Warszawa 2012.
 9. INNPOLAND - http://beatatylman.innpoland.pl/117781,badania-przemyslowe-a-prace-rozwojowe-praktyczny-przewodnik-o-tym-jak-je-rozroznic (dostęp: 8.11.2017).
 10. Jak wzmacnia organizacyjne uczenie się w administracji rządowej. Red. B. Ledzion, K. Olejniczak, J. Rok. Warszawa 2014.
 11. Kwieciński L.: Polityka proinnowacyjna jako przykład polityki publicznej - ujęcie modelowe. W: Współczesna teoria i praktyka badań społecznych i humanistycznych. T. 1. Red. J. Juchnowski, R. Wiszniowski. Toruń 2013.
 12. Kwieciński L.: Proinnovative Policy and the National Innovation System a Case Study from Poland. "Central and Eastern European Review" 2014, Vol. 8, Issue 1 - http://www.degruyter.com/view/j/caeer.2014.8.issue-1/caeer-2014-0006/caeer-2014-0006.xml (dostęp: 8.11.2017).
 13. Lember V., Kattel R., Kalvet T.: Public Procurement and Innovation: Theory and Practice. In: Public Procurement, Innovation and Policy. Eds. V. Lember,R. Kattel, T. Kalvet. Berlin-Heidelberg 2014.
 14. Luhmann N.: Systemy społeczne. Zarys ogólnej teorii. Przeł. M. Kaczmarczyk. Warszawa 2007.
 15. Marsh D., Stoker G.: Teorie i metody w naukach politycznych. Przeł. J. Tegnerowicz. Kraków 2006.
 16. Mazzucato M.: The Entrepreneurial State. London 2011.
 17. Meier I., et al.: Perceived Uncertainties Regarding Socio-technological Transformation. Towards a Framework. "The International Journal of Foresight and Innovation Policy" 2006, Vol. 2, No 2.
 18. Ministerstwo Rozwoju: Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.). Warszawa 2016.
 19. Morawski W.: Wprowadzenie. O pojęciu i teorii modernizacji, a także o zawartości książki. W: Modernizacja Polski. Struktury, agencje, instytucje. Red. W. Morawski. Warszawa 2010.
 20. Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce. T. 2. Red. J. Hausner. Kraków 2014.
 21. Nurek S.: Teorie zmian społecznych. Wybrane zagadnienia. Cz. 2: Idea ewolucji społecznej. Katowice 1987.
 22. Państwo i my. Osiem grzechów głównych Rzeczypospolitej. Red. J. Hausner, S. Mazur. Kraków 2015.
 23. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie sposobu zarządzania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. Dz.U. Nr 18, poz. 91.
 24. Smits R., Kuhlmann S.: The Rise of Systemic Instruments in Innovation Policy. "The International Journal of Foresight and Innovation Policy" 2004, Vol. 4, No 4.
 25. Tylec T.: Rola sektora publicznego we wspieraniu i koordynowaniu procesu powstawania innowacji. W: Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Red. K. Przybylska. Warszawa 2014.
 26. Weresa M.A.: Polityka innowacyjna. Warszawa 2014.
 27. Wilkin J.: Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania. Humanistyczna perspektywa ekonomii. Warszawa 2016.
 28. The World Bank: Innovation Policy. A Guide for Developing Countries. Washington D.C. 2010.
 29. Zybała A.: Polityki publiczne. Doświadczenia w tworzeniu i wykonywaniu programów publicznych w Polsce i w innych krajach. Jak działa państwo gdy zamierza/chce/musi rozwiązać zbiorowe problemy swoich obywateli? Warszawa 2012.
Cited by
Show
ISSN
2353-9747
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu