BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Molendowska Magdalena (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Title
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa jako przykład polityki publicznej Unii Europejskiej
Common Foreign and Security Policy as an Example of Public Policy of the European Union
Source
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2018, T. 20, s. 33-46
Keyword
Polityka, Polityka publiczna, Polityka zagraniczna, Polityka bezpieczeństwa, Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony
Politics, Public policy, Foreign policy, Security policy, Common Security and Defence Policy
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
W tym artykule wykorzystano teoretyczne ramy analizy polityki publicznej w celu zbadania Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. W ramach artykułu polityka publiczna prezentowana jest na podstawie ugruntowanej typologii instrumentów. W polityce publicznej wyróżnia się pewne typy elementów, które muszą wystąpić razem: po pierwsze - brak możliwości rozwiązania danego problemu na poziomie krajowym bądź większa efektywność rozwiązania tego problemu na szczeblu wspólnotowym; po drugie - i to krok następny - ustalenie zasad, celów oraz instrumentów niezbędnych do realizacji danej polityki publicznej. Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa spełnia wszystkie wymienione kryteria polityki publicznej. Ponadto w polityce publicznej bierze się pod uwagę tylko publiczne inicjatywy podjęte przez rząd, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Niemniej jednak instrumenty partnerskie często obejmują podmioty pozarządowe, a niekiedy mają postać wyraźnych partnerstw publiczno-prywatnych.(abstrakt oryginalny)

In this article, theoretical framework provided by the public policy analysis was used in order to examine Common Foreign and Security Policy. Within this article, public policies are presented following a well-established typology of instruments. The Public policy consists of a few distinguished features. These elements must appear together. Firstly, the inability to solve the problem at the national level or the greater effectiveness of solving this problem at the Community level; secondly, the next step is to establish the principles, objectives and instruments necessary to implement a given public policy. Common Foreign and Security Policy definitely has all of the elements of public policy mentioned above. In addition, public policy considers government-launched public initiatives only, both on the national and international level. Nonetheless, partnering instruments often include non-governmental actors and sometimes take the form of explicit public-private partnerships.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Boniecka M.: Cele, zasady i struktura wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej - próba oceny po zmianach w Traktacie lizbońskim. "Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM" 2015, nr 5.
 2. Buda M.: European Public Policies through Instruments, Models and Compartments in the Public Space. "Eurolimes" 2014, Issue 17.
 3. Chruściel M.: Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa. W: Wybrane polityki publiczne Unii Europejskiej. Stan i perspektywy. Red. M. Świstak, J.W. Tkaczyński. Kraków 2015.
 4. Europejska Polityka Obronna. Mały przewodnik po WPBiO 2010. Osoba odpow. P. Fontaine. Oprac. M.C. Célérier. Bruksela 2010.
 5. Fontaine P.: Podróż do serca Europy 1953-2009. Historia Grupy Chrześcijańskich Demokratów i Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim. [Przeł. U. Hrehorowicz, A. Machowska]. Bruxelles 2010.
 6. Milczarek D.: Europejskie procesy integracyjne po II wojnie światowej. W: Europeistyka w zarysie. Red. A.Z. Nowak, D. Milczarek. Warszawa 2006.
 7. Osiński J., Zawiślińska I.: Wprowadzenie. W: Polityka publiczna. Teoria. Jakość. Dobre praktyki. Red. J. Osiński, I. Zawiślińska. Warszawa 2016.
 8. Sakowicz M.: Analiza polityki publicznej z wykorzystaniem modelu cyklu działań publicznych jako narzędzia podnoszenia jakości działań we współczesnym państwie. W: Polityka publiczna. Teoria. Jakość. Dobre praktyki. Red. J. Osiński, I. Zawiślińska. Warszawa 2016.
 9. Selm van J.: Are Asylum and Immigration Eeally a European Union Issue? "Forced Migration Review" 2016, Vol. 1, Issue 51.
 10. Statement by René Pleven on the Establishment of a European Army (24 October 1950). "Journal officiel de la République française. Débats Parlementaires. Assemblée nationale", 10.1950. Paris: Imprimerie nationale. "Déclaration du Gouverneur français René Pleven le 24 octobre 1950" - http://www.cvce.eu/en/education/unit-content/-/unit/803b2430-7d1c-4e7b-9101-47415702fc8e/29a4e81c-c7b6-4622-915e-3b09649747b8/Resources#4a3f4499-daf1-44c1-b313-212b31cad878_en&overlay (dostęp: 4.11.2015).
 11. Szarfenberg R.: Miejsce polityki społecznej w polityce publicznej. Warszawa 2013 - http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/Ekspertyza_PSwPP.pdf (dostęp: 5.11.2017).
 12. Tkaczyński J.W., Świstak M.: Polityki publiczne - zagadnienia teoretyczne. W: Wybrane polityki publiczne Unii Europejskiej. Stan i perspektywy. Red. M. Świstak, J.W. Tkaczyński. Kraków 2015.
 13. Troszczyńska-van Genderen W.: Polityka zagraniczna: cele, instrumenty i osiągnięcia - http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/pl/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.1.1.html (dostęp: 10.10.2017).
 14. Urwin D.W.: Wspólnota europejska - lata 1945-1985. W: Unia Europejska. Organizacja i funkcjonowanie. Red. M. Cini. Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
2353-9747
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu