BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Siostrzonek-Sergiel Adrianna (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
Title
Wolność religii a wymóg obywatelstwa polskiego członków wyznaniowej gminy żydowskiej
Freedom of Religion and the Requirement of Polish Citizenship to Members of the Jewish Community
Source
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2017, T. 19, s. 137-147, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Wolność religijna, Obywatelstwo, Majątek gmin żydowskich
Religious freedom, Citizenship, Property of Jewish community
Note
summ.
Abstract
W prezentowanym opracowaniu przedstawiono zagadnienie zgodności z Konstytucją RP przepisów ustawy z dnia 20 lutego 1997 roku o stosunku państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej, która wprowadza wymóg posiadania obywatelstwa polskiego dla członków gminy żydowskiej. Zdaniem autorki, która powołuje się w tym przedmiocie na stanowisko Trybunału Konstytucyjnego, zapisy omawianej ustawy naruszają przede wszystkim zasadę wolności sumienia i religii, dyskryminując społeczność wyznania mojżeszowego. Krytyce poddano również zapisy ustaw religijnych, które wprowadzają warunek posiadania obywatelstwa polskiego dla osób chcących piastować niektóre stanowiska i urzędy duchowne, jak też korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego w niektórych związkach wyznaniowych(abstrakt oryginalny)

The following paper presents the issue of compliance with the Constitution of the Republic of Poland, the Act of 20 February 1997. Relation of the State to the Jewish communities in the Polish Republic, which introduces a requirement to have Polish citizenship for members of the Jewish community. According to the author, who refers in this regard to the position of the Constitutional Tribunal, the provisions of the law in question violate primarily the principle of freedom of conscience and religion, discriminating against the Jewish faith community. Critique were also records of another acts, which introduce the condition of Polish citizenship for people who want to hold some positions of the clergy, as well as the use of active and passive voting rights in some of the religious association.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borecki P.: Status prawny wyznawców judaizmu w Polsce. "Państwo i Prawo" 2010, nr 9.
 2. Borecki P.: Wolność sumienia i wyznania cudzoziemców w prawie polskim - http://laickie.pl/wolnosc-sumienia-i-wyznania-cudzoziemcow-w-prawie-polskim/ (dostęp: 14.02.2017).
 3. Garlicki L. w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Komentarz. Red. L. Garlicki.
 4. Matwiejuk J.: Pozycja prawna gmin wyznaniowych żydowskich w świetle ustawy z dnia 20 lutego 1997 roku o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej. "Studia z Prawa Wyznaniowego" 2011, T. 5.
 5. Mezglewski A., Misztal H., Stanisz P.: Prawo wyznaniowe. Warszawa 2011.
 6. Olszówka M. w: Konstytucja RP. Komentarz. Red. M. Safjan, L. Bosek. Warszawa 2016 (wydanie online: Systemu Informacji Prawnej "Legalis")
 7. Postanowienie SO w Krakowie z dnia 17 października 2013 r., sygn. I C 319/13. Niepubl.
 8. Postanowienie TK z dnia 18 lutego 2015 r., P 48/13, OTK Seria A 2015 nr 2, poz. 22.
 9. Prawo wewnętrzne wyznaniowej wspólnoty żydowskiej w Rzeczypospolitej Polskiej - http://www.warszawa.jewish.org.pl/images/Dokumenty/prawo_wewnetrzne_2012.pdf (dostęp: 13.02.2017).
 10. T. 5. Warszawa 2007.
 11. Tuleja P., Wróbel W.: Zasada równości w stanowieniu prawa. W: Demokratyczne państwo prawne (aksjologia, struktura, funkcje). Studia i szkice. Red. H. Rot. Wrocław 1994.
 12. Wiśniewski L.: Wolności i prawa osobiste w Konstytucji RP z 1997 r. i prawie międzynarodowym. Poznań 1998.
 13. Wyrok ETPCz z dnia 16 grudnia 2004 r., numer 39023/97 (sprawa Supreme Holy Council of the Muslim Community przeciwko Bułgarii). Opubl. Legalis.
 14. Zieliński T.J.: Prawo wewnętrzne gmin wyznaniowych żydowskich w Polsce a normy ustawowe. "Studia z Prawa Wyznaniowego" 2011, T. 14.
Cited by
Show
ISSN
2353-9747
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu