BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czopko Sabina (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Title
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób starszych
Counteraction Against the Digital Exclusion of the Elderly
Source
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2012, T. 9, s. 274-283, tab.
Keyword
Wykluczenie społeczne, Wykluczenie cyfrowe, Ludzie starsi, Starzenie się społeczeństw, Technologie cyfrowe
Social exclusion, Digital divide, Elderly people, Ageing of the population, Digital technologies
Note
summ.
Abstract
Największym zagrożeniem, jakie niesie z sobą transformacja do społeczeństwa informacyjnego, jest problem wykluczenia ze społeczeństwa. Prawdziwą przyczynę wykluczenia społecznego stanowi nienadążanie za rozwojem. Problem dotyczy zarówno pojedynczych osób czy mniejszych społeczności, jak i całych krajów. Mechanizm tego wykluczenia polega na tym, że pewna społeczność, która nie nadąża za rozwojem, przestaje rozumieć reguły otaczającego ją świata. Ze względu na brak rozumienia grupa ta zaczyna się sama izolować - uznawać się za ludzi gorszej kategorii, rządzić swoimi prawami i żyć własnym życiem. Ta izolacja jest równoznaczna z wykluczeniem z aktywnej, rozwijającej się części społeczeństwa, która szybko ucieka do przodu, powiększając dystans. Jedną z grup narażonych na wykluczenie cyfrowe są ludzie starsi, co wynika z faktu, że mają utrudniony dostęp do technologii informatycznych, które w coraz większym stopniu upowszechniają się w wielu obszarach życia codziennego (urzędy, banki, zakupy, przekazywanie informacji). (fragment tekstu)

The contemporary reality has been changing in many different fields, which require skilful adaptation to the transformations. A special attention should be paid to an intensive technological progress, which has resulted in getting access to a wide range of information. Undoubtedly, a person living in such a society has to possess the skill of computer and internet literacy. A negative consequence of the revolution in the information technology is the phenomenon of the digital exclusion. The elderly, because of their inability to use effectively the latest technological achievements, which become increasingly common in the everyday life, are considered to be a group especially threatened with the digital exclusion. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. ePolska - Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2001-2006. Ministerstwo Gospodarki [http://kbn.icm.edu.pl/cele/epolska.html].
 2. Nowak J.S.: Bangemann nie był pierwszy - społeczeństwo informacyjne w Polsce. W: Technologie i systemy informatyczne w organizacjach gospodarki opartej na wiedzy. Red. E. Ziemba. Poznań 2008.
 3. Tomczyk Ł.: Technologia informacyjna w procesie kształcenia ustawicznego osób w wieku poprodukcyjnym. W: Technologie i systemy informatyczne w organizacjach gospodarki opartej na wiedzy. Red. E. Ziemba. Poznań 2008.
 4. Morbitzer J.: Edukacja wspierana komputerowo a humanistyczne wartości pedagogiki. Kraków 2007.
 5. Castells M.: Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem. Przeł. T. Hornowski. Poznań 2003.
 6. http://www.ukie.gov.pl, maj 2010.
 7. Machol-Zajda L.: www.wykluczeni.com, czyli rzecz o wykluczeniu informacyjnym. W: Wykluczenie społeczne. Red. L. Frąckiewicz. Katowice 2005.
 8. Zrałek M.: Lifelong learning jako czynnik poprawy jakości życia ludzi starszych. W: Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk o pracy i polityce społecznej. Red. J. T. Kowaleski, P. Szukalski. Łódź 2008.
 9. Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego. Raport o rozwoju społecznym. Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju. Warszawa 2002.
 10. Gogołek W.: Technologie informacyjne mediów. Warszawa 2006.
 11. Rudowski P., Rudowski R., Grabowski M.: Multimedia i e-nauczanie medycyny. W: Informatyka medyczna. Red. R. Rudowski. Warszawa 2003.
 12. Rudowski R.: Internet a populacja osób starszych. W: Polska w obliczu starzenia się społeczeństwa. Diagnoza i program działania. Opracowania eksperckie. Warszawa 2008.
 13. Batorski D.: Uwarunkowania i konsekwencje korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych. W: Diagnoza społeczna 2007. Warunki i jakość życia Polaków. Red. J. Czapiński, T. Panek. Warszawa 2007.
 14. Musiał E.: Ludzie "trzeciego wieku" w Sieci [http://www.up.krakow.pl/ktime/ref2008/musial.pdf (07.05.2010)].
 15. Tomczyk Ł.: E-edukacja seniorów jako element budowy społeczeństwa informacyjnego [http://www.e -mentor.edu.pl/30,659,E-edukacja_seniorow_jako_element_budowy_spoleczenstwa_informacyjnego.html (14.05.2010)].
 16. Rudowski R., Rzepka R.: Możliwości zastosowania technologii ICT w celu rozwiązywania problemów medycznych osób starszych. W: Uwarunkowania realizacji programu badawczo-rozwojowego Ambient Assisted Living (AAL) w Polsce - komfortowe funkcjonowanie osób starszych w społeczeństwie informacyjnym. Red. R. Rudowski. Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
2353-9747
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu