BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zasępa Bożena (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Title
Skala i dynamika zagrożenia ubóstwem ekonomicznym rodzin wielodzietnych w Polsce w latach 2006-2015 w świetle badań GUS
The Scale and Dynamics of the Economic Risk of Poverty of Large Families in Poland in the Years 2006-2015 in the Light of Research the Central Statistical Office
Source
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2016, T. 17, s. 185-206, tab., bibliogr. 26 poz.
Keyword
Ubóstwo, Sytuacja finansowa, Rodzina wielodzietna, System pomocy rodzinnej, Poziom życia
Poverty, Financial situation, Large family, Family assistance system, Living standard
Note
summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
Celem postawionym w artykule jest ukazanie skali i dynamiki zagrożenia ubóstwem ekonomicznym rodzin wielodzietnych w Polsce na podstawie wyników badań warunków życia i poziomu dochodów rodzin prowadzonych w latach 2006-2015. Podjęcie wątku wiąże się przede wszystkim ze szczególnie niekorzystną sytuacją rodzin wielodzietnych na tle innych typów rodzin. Mimo że w ostatnich latach maleje skala zagrożenia ubóstwem materialnym zarówno ogółem, jak i w poszczególnych typach rodzin, nadal duża liczba dzieci na utrzymaniu jest istotnym jego korelatem. (fragment tekstu)

One of the objectives of family policy should be to support families in a difficult material and life situation, including large families. In Poland function the system (mainly family policies), which should these objectives of achieve. The effect of actions should be improvement of the situation of families, which have problems the satisfying of basic needs. But the fact remains, that large families are more likely to be poverty than other types families Irrespective of methodological framework, their situation is better, but possession a large number of children remains is an important correlate of poverty. The article concerns the diagnosis of selected aspects of the material situation of large families in Poland, based on the category of economic poverty. The basis of the analysis are results of research concerning the living standards of the Poland population covering the years 2006-2015.
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Eurostat: At-risk-of-poverty Rate by Poverty Threshold and Household Type - EU-SILC Survey, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_li03〈=en (dostęp: 10.07.2016).
 2. Eurostat: Expenditure on Social Protection % of GDP, http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00098&plugin=1 (dostęp: 10.07.2016).
 3. Eurostat: People at Risk of Poverty or Social Exclusion by Income Quintile and Household Type, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_peps03〈=en (dostęp: 10.07.2016).
 4. Eurostat: People Living in Households with Very Low Work Intensity by Income Quintile and Household Type (Population Aged 0 to 59 Years), http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_lvhl13〈=en (dostęp: 10.07.2016).
 5. Eurostat: Severe Material Deprivation Rate by Income Quintile and Household Type, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_mddd13〈=en (dostęp: 10.07.2016).
 6. Eurostat: Social Benefits by Function % of Total Benefits, http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tps00106&language=en (dostęp: 10.07.2016).
 7. GUS: Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2014). Warszawa 2015.
 8. GUS: Gospodarstwa domowe i rodziny. Charakterystyka demograficzna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Warszawa 2014.
 9. GUS: Gospodarstwa domowe i rodziny. Charakterystyka demograficzna. NSP 2011. Aneks tabelaryczny tablica 16. Warszawa 2014, http://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2011/nsp-2011-wyniki/gospodarstwa-domowe-i-rodziny-charakterystyka-demograficznansp-2011,5,1.html (dostęp: 18.07.2016 r.).
 10. GUS: Gospodarstwa domowe i rodziny. NSP 2002. Aneks tabelaryczny, tablica 13. Warszawa 2003, http://stat.gov.pl/spisy-powszechne/narodowe-spisy-powszechne/narodowyspis-powszechny-2002/gospodarstwa-domowe-i-rodziny,5,1.html (dostęp: 18.07.2016 r.).
 11. GUS: Jakość życia w Polsce. Warszawa 2014.
 12. GUS: Jakość życia, kapitał społeczny, ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce. Warszawa 2013.
 13. GUS: Prezentacja pierwszych wyników II edycji badania spójności społecznej. Warszawa 2015, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunkizycia-ludnosci/prezentacja-pierwszych-wynikow-ii-edycji-badania-spojnosci-spolecznej,22,1.html?pdf (dostęp: 15.07.2016).
 14. GUS: Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2013 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych). Warszawa 2014.
 15. GUS: Ubóstwo w Polsce w 2010 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych). Warszawa 2011.
 16. GUS: Ubóstwo w Polsce w latach 2013 i 2014. Warszawa 2015.
 17. GUS: Warunki życia rodzin w Polsce. Warszawa 2014.
 18. GUS: Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2015 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych). Warszawa 2016.
 19. GUS: Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2015 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych). Warszawa 2016.
 20. GUS: Zróżnicowanie regionalne poziomu życia ludności w świetle wybranych wskaźników z badań statystyki publicznej, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/lodz/ASSETS_referat_zroznicowanie_regionalne_poziomu_zycia.pdf (dostęp: 18.07.2016).
 21. Kurowska A.: Konceptualizacja i operacjonalizacja ubóstwa. W: Ubóstwo i wykluczenie społeczne - perspektywa poznawcza. Red. R. Szarfenberg, C. Żołędowski, M. Theiss. Warszawa 2010.
 22. Kurowska A.: Wskaźniki społeczne w polityce społecznej. Historia, teoria i zastosowanie w praktyce. Warszawa 2011.
 23. Niska dzietność w Polsce w kontekście percepcji Polaków. Diagnoza społeczna 2013. Raport tematyczny. Red. I.E. Kotowska. Warszawa 2014.
 24. Szarfenberg R., Szewczyk L.: Badania ubóstwa - perspektywa ilościowa i jakościowa. W: Ubóstwo i wykluczenie społeczne - perspektywa poznawcza. Red. R. Szarfenberg, C. Żołędowski, M. Theiss. Warszawa 2010.
 25. Urząd Statystyczny w Łodzi: Różne oblicza ubóstwa w Polsce na podstawie Badania Spójności Społecznej. Łódź 2016, http://stat.gov.pl/infografiki-widzety/infografiki/rozneoblicza-ubostwa-w-polsce-na-podstawie-badania-spojnosci-spolecznej,29,1.html (dostęp: 15.07.2016).
 26. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
2353-9747
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu