BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Majewska Anna (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Title
Inicjatywy podejmowane na rzecz osób długotrwale bezrobotnych i wykluczonych społecznie - w Bytomiu i Zabrzu w ramach ekonomii społecznej i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie
Initiatives Taken for the Long-Term Unemployed and Socially Excluded in Bytom, Zabrze and the Social Economy and the Urban Family Welfare Centers
Source
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2012, T. 9, s. 326-337, tab.
Keyword
Wykluczenie społeczne, Bezrobocie długotrwałe, Ekonomia społeczna, System pomocy rodzinnej, Aktywizacja bezrobotnych
Social exclusion, Long-term unemployment, Social economy, Family assistance system, Unemployed activation
Note
summ.
Country
Bytom, Zabrze
Bytom, Zabrze
Abstract
Celem przeprowadzonych przeze mnie badań był opis i porównanie inicjatyw podejmowanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej i podmioty ekonomii społecznej wobec osób bezrobotnych, wykluczonych społecznie i zagrożonych ekskluzją społeczną z Bytomia i Zabrza. Badania prowadzone zostały w tych miastach, ponieważ charakteryzują się one wysokim poziomem rejestrowanego bezrobocia. Niegdyś podstawową gałęzią gospodarki narodowej w miastach tych był przemysł - w szczególności górnictwo i hutnictwo. Przeprowadzona restrukturyzacja górnictwa i hutnictwa przyczyniła się do likwidacji i redukcji działalności gospodarczej, szczególnie w górnictwie oraz branżach powiązanych z tym sektorem gospodarki. Likwidacja wielu miejsc pracy negatywnie wpłynęła na poziom bezrobocia. Bytom jest miastem o najwyższej stopie bezrobocia w województwie śląskim - 17%, tuż za nim są Świętochłowice - 16%, Piekary Śląskie - 14% oraz Zabrze - 12,9%. Najważniejsze problemy społeczne w Bytomiu i Zabrzu to: ubóstwo mieszkańców, wysoki poziom rejestrowanego bezrobocia, upadłość wielu zakładów pracy, niski poziom wykształcenia mieszkańców, który w znacznym stopniu utrudnia znalezienie zatrudnienia. (fragment tekstu)

The social economy appears in the context of the issues of unemployment and social exclusion. For some time in Poland, we talk about the new trend in social sciences called the social economy, whose main goal is the professional and social reintegration of long-term unemployed and socially excluded. This article is devoted to initiatives undertaken for the benefit of persons who are long-term unemployed and socially excluded in Bytom, Zabrze with in the social economy and the Urban Family Support Centers. There have been here the exact characteristics of social economy entities operating in Zabrze and Bytom. In addition, attention was paid to system projects and Local Activity Programs, whose executors are Family Support Centers in Zabrze and Bytom. The aim of all these activities is the professional and social reintegration of long-term unemployed, socially excluded or threatened with them. In the article there have been devoted the place of definitional issue of the social economy concept and obstacles in the formation and development of social enterprises. Many respondents had problems with the explanation of what they under stand as the concept of social economy. It was also noted numerous barriers in the formation and development of social enterprises. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Austen-Tynda A.: Wstęp. W: Ekonomia społeczna. Wybrane problemy i metody ich rozwiązywania. Red. A. Austen-Tynda. Dąbrowa Górnicza 2009.
  2. Kowalczyk B.: Ekonomia społeczna w pomocy społecznej w Polsce w walce z wykluczeniem społecznym. W: Praca socjalna wobec nowych obszarów wykluczenia społecznego. Modele teoretyczne, potrzeby praktyki. Red. K. Wódz, S. Pawlas-Czyż. Toruń 2008.
  3. http://www.pupbytom.com.pl/index.php?id=604, 03.04.2010.
  4. Program Rewitalizacji Bytomia na lata 2007-2020, Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich dla Zabrza na lata 2007-2015 oraz Strategia rozwoju Miasta Zabrze na lata 2005-2015.
  5. Wypowiedź udzielona przez prezes Bytomskiej Spółdzielni Socjalnej Laurę Klekocką podczas wywiadu w dniu 12.03.2010
  6. Wypowiedź udzielona przez kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej Zbigniewa Nowakowskiego podczas wywiadu w dniu 09.02.2010
  7. Wypowiedź udzielona przez kierownika Klubu Integracji Społecznej Barbarę Ender podczas wywiadu w dniu 23.03.2010.
  8. Wypowiedź udzielona przez kierownika Działu Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu Iwonę Miechowian podczas wywiadu w dniu 11.03.2010
  9. http://zabrze.naszemiasto.pl/wydarzenia/975198.html, 18.04.2010
  10. Majewska A.: Ekonomia społeczna i Ośrodki Pomocy Społecznej wobec problemu bezrobocia i wykluczenia społecznego na przykładzie Bytomia i Zabrza [praca magisterska przygotowana pod kierunkiem prof. dr hab. K. Wódz, UŚ, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii, Katowice 2010].
Cited by
Show
ISSN
2353-9747
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu