BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Januła Eugeniusz (Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu)
Title
Założenia polityki społecznej w pierwszej połowie XXI wieku w świetle metodologii szkoły chicagowskiej oraz w doktrynie "społeczeństwa trzeciej fali"
The Assumptions of Social Policy in the First Half of the 21st Century in the Light of the Chicago School Methodology and the Doctrine of "Third Wave Society"
Source
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2018, T. 20, s. 67-78, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Ludzie starsi, Społeczeństwo demokratyczne, Polityka społeczna państwa, Polityka społeczna
Elderly people, Democratic society, State social policy, Societal policy
Note
summ.
Toffler Alvin
Abstract
Alvin Toffler niezmiennie uważany jest za wizjonera i futurologa o najwyższym światowym autorytecie. Jego Szok przyszłości ku zaskoczeniu niektórych zweryfikował się pozytywnie. Zarysowane w kolejnej wielkiej pracy Trzecia fala koncepcje i przewidywania również zaczynają się sprawdzać. Jednocześnie narasta wielki ogólnoświatowy problem ludzi starszych, ponieważ w państwach demokratycznych średnia długość życia wyraźnie wzrasta. Potencjał intelektualny i doświadczenie tej zbiorowości trzeba po prostu wykorzystać. Właśnie połączenie Tofflerowskiej wizji społeczeństwa z metodologią szkoły chicagowskiej może być pozytywną odpowiedzią na badania i określenie trendów obecnego i przyszłego społeczeństwa.(abstrakt oryginalny)

Alvin Toffler is currently a visionary and futurologist of the world's highest authority. His Future Shock to the surprise of some verified positively. Also outlined in the next great work of Third Wave concepts and prediction, start also verified. Parallel builds big global problem for older people. Because in democratic countries, life expectancy rises significantly. This community you have to just use it. Perhaps because there is hidden in the great intellectual potential and experience. That connection Toffler's vision of society with the methodology of the Chicago School can be a positive response to the test and deter-mine the trends of the current and prospective public.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Auleytner J.: Polityka społeczna. Teoria a praktyka. Warszawa 1997.
 2. Bell D.: Kulturowe sprzeczności kapitalizmu. Przeł. S. Amsterdamski. Warszawa 1994.
 3. Danecki J.: Jedność podzielonego czasu. Czas wolny i czas pracy w społeczeństwach uprzemysłowionych. Warszawa 1974.
 4. Frąckiewicz L.: Sfery niedostatku. Katowice 1979.
 5. Frąckiewicz L.: Starzy robotnicy na Śląsku. Katowice 1974.
 6. Friedman G.: Praca w okruchach. Przeł. I. Tarłowska. Warszawa 1967.
 7. Galbraith J.K.: The New Indiustrial State. New York 1960.
 8. Kotarbiński T.: Traktat o dobrej robocie. W: T. Kotarbiński: Dzieła. T. 3. Warszawa 1976.
 9. Miszewski B.: Postęp społeczny. Warszawa 1977.
 10. Orczyk J.: Polityka społeczna. Uwarunkowania i cele. Poznań 2008.
 11. Społeczny rozwój Polski w pracach prognostycznych. Red. J. Danecki. Warszawa 1974.
 12. Strategia Polityki Społecznej na lata 2007-2013. Oprac. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 13 września 2005 roku. Warszawa 2005.
 13. Toffler A.: Szok przyszłości. Przeł. W. Osiatyński, E. Ryszka, E. Woydyłło-Osiatyńska. Poznań 1998.
 14. Toffler A.: Trzecia fala. Przeł. E. Woydyłło. Warszawa 1986.
Cited by
Show
ISSN
2353-9747
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu