BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chaczko Krzysztof (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Title
"Przeszłość niedokończona". O imitacji i zaniechaniach w reformowaniu systemu pomocy społecznej
"Past Unfinished" of the Imitation and Non-Action in Reforming the Social Welfare System
Source
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2018, T. 20, s. 79-96, bibliogr. 30 poz.
Keyword
Polityka społeczna państwa, Programy pomocy społecznej, Przemiany polityczne, Polityka społeczna
State social policy, Social assistance programs, Political changes, Societal policy
Note
summ.
Abstract
Po rozpoczęciu transformacji systemowej, zmiany w pomocy (opiece) społecznej nastąpiły bardzo szybko, gdyż już w 1990 roku uchwalono ustawę o pomocy społecznej. W wyniku tych zmian pomoc społeczna przyjęła rolę instytucji łagodzącej społeczne skutki transformacji. Niestety, od tamtego momentu minęły niemal trzy dekady, a pomoc społeczna wciąż tkwi w realiach przemian społeczno-ekonomicznych lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Faktu tego nie zmieniła kolejna ustawa o pomocy społecznej z 2004 roku. Zaniechania w reformowaniu pomocy społecznej są nad wyraz widoczne, dlatego niezbędna jest gruntowna reforma tego obszaru polityki społecznej, a szczególnie reorientacja celów, zadań i instrumentów, by odmienić praktykę pomocy społecznej, a wskutek tego uwolnić tę instytucję od zgubnej przeszłości.(abstrakt oryginalny)

After the transformation of the political system began, changes in social welfare system were introduced very quickly, as already in 1990 the Act on Social Welfare was passed. As a result of these changes, social welfare system played a role in mitigating the social consequences of transformation. Nearly thirty years have passed and social welfare system still functions in the realities of socio-economic changes. This situation was not changed by another Act on Social Welfare (2004). A fundamental reform of social welfare system is necessary, in particular a reorientation of objectives, tasks and instruments to free this institution from a disastrous past.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Beneficjenci pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych w 2014 r. Oprac. Główny Urząd Statystyczny. Kraków 2015.
 2. Błędowski P.: Rola administracji publicznej w funkcjonowaniu pomocy społecznej. W: Polska bieda II. Kryteria. Ocena. Przeciwdziałanie. Red. S. Golinowska. Warszawa 1997.
 3. Brenk M.: Ośrodki Pomocy Społecznej w systemie polityki społecznej państwa. "Praca Socjalna" 2015, nr 5.
 4. Brenk M., Chaczko K., Pląsek R.: Organizacja pomocy społecznej w Polsce 1918- 2018. Podręcznik akademicki. Warszawa 2018 [w druku].
 5. Broda-Wysocki P.: Stare i nowe funkcje pomocy społecznej. W: Praca i polityka społeczna wobec wyzwań integracji. Red. B. Balcerzak-Paradowska. Warszawa 2003.
 6. Chaczko K.: (R)ewolucja wyobrażona. O propozycji zmian w systemie pomocy społecznej przy wykorzystaniu programu "Rodzina 500 Plus". "Praca Socjalna" 2016, nr 3.
 7. Chaczko K.: Ile jest pomocy w pomocy społecznej? Rzecz o marginalizacji działań usamodzielniających. "Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja" 2017, T. 20, nr 1(77).
 8. Golinowska S. et al.: Dekada polskiej polityki społecznej. Od przełomu do końca wieku. Warszawa 2000.
 9. Golinowska S., Topińska I.: Pomoc społeczna - zmiany i warunki skutecznego działania. Warszawa 2002.
 10. Hrynkiewicz J.: Koncepcje polityki społecznej w Polsce 1989-1991. Warszawa 1992.
 11. Hrynkiewicz J.: Zakres i kierunki zmiany w pomocy społecznej. W: Reformy społeczne. Bilans dekady. Red. M. Rymsza. Warszawa 2004.
 12. Kaźmierczak T.: O potrzebie końca pomocy społecznej, jaką znamy. "Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje" 2014, nr 27(4).
 13. Kaźmierczak T.: Ocena rządowego projektu ustawy o pomocy społeczne. "Analizy i Opinie" 2003, nr 17.
 14. Kaźmierczak T.: Pomoc społeczna. W: Encyklopedia socjologii. T. 3. Red. Z. Bokszański. Warszawa 2000.
 15. Kołaczkowski B., Rataj czak M.: Pomoc społeczna. Wybrane instytucje pomocy rodzinie i dziecku. Warszawa 2013.
 16. Krzyszkowski J.: Między państwem opiekuńczym a opiekuńczym społeczeństwem. Determinanty funkcjonowania środowiskowej pomocy społecznej na poziomie lokalnym. Łódź 2010.
 17. Nitecki S.: Prawo do pomocy społecznej w polskim systemie prawnym. Warszawa 2008.
 18. Polityka społeczna w latach 1993-1994 na tle przemian okresu transformacji. Red. S. Golinowska. Warszawa 1995.
 19. Pomoc społeczna wobec zjawiska bezrobocia. Raport z badań. Red. M. Szylko-Skoczny. Warszawa 1993.
 20. Porozumienia Okrągłego Stołu. Oprac. W. Salomonowicz. Olsztyn 1989.
 21. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw. Wariant I. Oprac. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Warszawa 2014.
 22. Sierpowska I.: Zadania, organizacja i kadry pomocy społecznej. W: Meritum. Pomoc społeczna. Wsparcie socjalne. Red. I. Sierpowska. Warszawa 2016.
 23. Staręga -Piasek J., Golinowska S., Morecka Z.: Pomoc społeczna. Ocena działania instytucji. W: Polityka dochodowa, rodzinna i pomocy społecznej w zwalczaniu ubóstwa i wykluczenia społecznego. Tendencje i ocena skuteczności. Red. B. Balcerzak-Paradowska, S. Golinowska. Warszawa 2009.
 24. Szatur-Jaworska B.: Pomoc społeczna w nowym układzie administracyjnym. W: Regionalne aspekty reform społecznych. Red. G. Firlit-Fesnak. Warszawa 2001.
 25. Szurgacz H.: Wstęp do prawa pomocy społecznej. Wrocław 1992.
 26. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2004, nr 64, poz. 593 ze zm.).
 27. Ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 1990, nr 87, poz. 506).
 28. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o przekazaniu Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej z zakresu działania Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej zadań dotyczących pomocy społecznej (Dz.U. 1990, nr 29, poz. 172).
 29. Wiśniewska A.: Pomoc społeczna państwa. W: Polityka społeczna w latach 1994- 1996. Procesy regulacyjne i ich potencjalne skutki. Red. S. Golinowska. Warszawa 1996.
 30. Zalewski D.: Opieka i pomoc społeczna. Dynamika instytucji. Warszawa 2005.
Cited by
Show
ISSN
2353-9747
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu