BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Miernik Rafał (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Title
Reformy Prawa i Sprawiedliwości - nowy kierunek rozwoju państwa czy skuteczna strategia wyborcza
The Law and Justice Party's Reforms - New Direction of Development of the State or Effective Electoral Strategy?
Source
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2018, T. 20, s. 99-116, bibliogr. 26 poz.
Keyword
Polityka, Polityka gospodarcza, Programy wyborcze, Polityka społeczna państwa
Politics, Economic policy, Election programme, State social policy
Note
summ.
Abstract
Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie o to, czy reformy proponowane przez Prawo i Sprawiedliwość stanowią nowy kierunek rozwoju państwa, czy też może są elementem strategii, dzięki której partia polityczna zdobywa bardzo wysokie, jak na polskie warunki, poparcie społeczne, tworząc kapitał przed przyszłymi wyborami samorządowymi i parlamentarnymi. Zwrócono uwagę na programy polityczne i wyborcze PiS oraz na reformy, które partia ta zaproponowała w ciągu dwóch lat sprawowania rządów. Wskazano również na poparcie społeczne dla reform przeprowadzanych przez Prawo i Sprawiedliwość. Ponadto scharakteryzowano strategię wchłaniania, która polega na przejmowaniu założeń pro-gramowych innych partii w celu przejęcia ich elektoratu. Strategia ta związana jest z dążeniem partii do poszerzania rynku i skierowaniem swojej oferty do nowych, atrakcyjnych segmentów wyborców.(abstrakt oryginalny)

The article is an attempt to answer the question whether the reforms proposed by Law and Justice party (PiS) are a new direction of the state development or whether they are an element of the strategy, thanks to which the political party acquires very high (for Polish conditions) social support, creating capital before future local and parliamentary elections. The author paid attention to PiS' political and electoral programs and to the reforms proposed by the party within 2 years of governance. The article also points to public support for reforms carried out by the Law and Justice party. In addition, the strategy of absorption, which consists in taking over frameworks of other parties' programs in order to take over their electorate, is characterised. This strategy is related to the party's pursuit of expanding the market and directing its offer at new and attractive voter segments.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. 500 plus rodziło się bólach. "Pomysł krytykowała nawet Beata Szydło" - https:// businessinsider.com.pl/polityka/kowal-program-500-plus-krytykowala-sama-be ata-szydlo/rfwrhbk (dostęp: 13.11.2017).
 2. Beata Szydło o obniżeniu wieku emerytalnego - http://www.rp.pl/Rzad-PiS/ 171009836-Beata-Szydlo-o-obnizeniu-wieku-emerytalnego.html (dostęp: 12.11. 2017).
 3. Bilans dokonań rządu po dwóch latach jego działalności. Komunikat z badań nr 145. Oprac. Centrum Badania Opinii Społecznej Warszawa 2017.
 4. Cwalina W., Falkowski A.: Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna. Gdańsk 2006.
 5. Deloitte: Property Index. Overview of European Residential Markets. 5th edition. 2016.
 6. Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków. Red. J. Czapiński, T. Panek. Warszawa 2015.
 7. Dobra Szkoła. Reforma edukacji. Najważniejsze zmiany. Pytania i odpowiedzi (Broszura informacyjna). Oprac. Ministerstwo Edukacji Narodowej. Warszawa 2017 - http://reformaedukacji.men.gov.pl/ (dostęp: 9.11.2017).
 8. Dzieci to nie koszt - to najlepsza inwestycja. Program Rodzina 500+. Materiał wyborczy Prawa i Sprawiedliwości 2015.
 9. Elżbieta Kruk: dekoncentracja mediów na razie odłożona, polskojęzyczne gazety niemieckie nie bronią naszego interesu - http://www.wirtualnemedia.pl/arty kul/dekoncentracja-mediow-przez-pis-odlozona-na-pozniej-elzbieta-kruk-pol skojezyczne-gazety-niemieckie-nie-bronia-naszego-interesu (dostęp: 18.11.2017).
 10. Hewlett M.: Designing Public Policies. Principles and Instruments. London 2010.
 11. Kaczyński: Mamy czas dobrej zmiany, wielkiej szansy i odbudowy wartości. "Dziennik Gazeta Prawna", dodatek Gazeta Prawna.pl - http://www.gazetaprawna. pl/artykuly/1084320,kaczynski-mamy-czas-dobrej-zmiany.html (dostęp: 11.11.2017).
 12. Miernik R.: Bezpieczeństwo socjalne w programach wyborczych partii politycznych w kampanii parlamentarnej 2015 roku. W: Innowacje dla bezpiecznego i zintegrowanego rozwoju. T. 1: Aktywna polityka społeczna, ekonomia, bezpieczeństwo społeczne w przestrzeni europejskiej. Red. E. Traf iał ek. Kielce 2016.
 13. Miernik R.: Z nadzieją w przyszłość. Liga Polskich Rodzin w wyborach parlamentarnych 2005 roku. W: Wybory parlamentarne 2005. Analiza marketingowa. Red. M. Jeziński. Toruń 2006.
 14. Narodowy Program Mieszkaniowy. Serwis Informacyjny programu Mieszkanie+ - https://narodowyprogram.pl/narodowy-program-mieszkaniowy/npm/ (dostęp: 13.11.2017).
 15. Polacy o reformie systemu edukacji. Komunikat z badań nr 16. Oprac. Centrum Badania Opinii Społecznej. Warszawa 2017.
 16. Program "Rodzina 500 plus" jako element systemu wspierania rodzin i dzietności. Komunikat z badań nr 25. Oprac. Centrum Badania Opinii Społecznej. Warszawa 2016.
 17. Program M+ - Mieszkanie Plus - https://mieszkanieplus.org.pl/ (dostęp: 13.11.2017).
 18. Przed obniżeniem wieku emerytalnego: jak zatrzymać Polaków na rynku pracy. Komunikat z badań nr 67. Oprac. Centrum Badania Opinii Społecznej. Warszawa 2017.
 19. Rodzina 500 plus: kiedy koordynacja świadczeń? - https://www.mpips.gov.pl/aktu alnosci-wszystkie/rodzina-500-plus/art,9376,rodzina-500-plus-kiedy-koordynacja- swiadczen.html (dostęp: 14.11.2017).
 20. Sakowicz M.: Analiza polityki publicznej z wykorzystaniem modelu cyklu działań publicznych jako narzędzia podnoszenia działań we współczesnym państwie. W: Polityka publiczna. Teoria. Jakość. Dobre praktyki. Red. J. Osiński, I. Zawiśl ińska. Warszawa 2016.
 21. Społeczne oceny wymiaru sprawiedliwości. Komunikat z badań nr 31. Oprac. Centrum Badania Opinii Społecznej. Warszawa 2017.
 22. Tak wysokiego poparcia PiS jeszcze nigdy nie miało. Sondaż - https://www.tvn24. pl/wiadomosci-z-kraju,3/sondaz-partyjny-cbos-poparcie-dla-pis-rosnie,781140. html (dostęp: 9.11.2017).
 23. Wybory parlamentarne 2005 roku - wybory2005.pkw.gov.pl (dostęp: 20.11.2017).
 24. Wybory parlamentarne w 2007 roku - www.wybory2007.pkw.gov.pl (dostęp: 20.11.2017).
 25. Wzrost notowań rządu. Komunikat z badań nr 121. Oprac. Centrum Badania Opinii Społecznej. Warszawa 2017.
 26. Zdrowie - Praca - Rodzina. Program Prawa i Sprawiedliwości 2014. Warszawa 2014 - http://old.pis.org.pl/dokumenty.php (dostęp: 18.11.2017).
Cited by
Show
ISSN
2353-9747
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu