BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mirczak Damian (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Title
Rządowe programy mieszkaniowe w Polsce w latach 2006-2017
Government Housing Programs in Poland in 2006-2017
Source
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2018, T. 22, s. 59-72, tab., bibliogr. 37 poz.
Keyword
Polityka rządu, Polityka mieszkaniowa, Potrzeby mieszkaniowe
Government policy, Housing policy, Housing needs
Note
summ.
Abstract
Obowiązkiem rządu jest precyzyjne określenie celów polityki mieszkaniowej państwa, ponieważ ich poprawne zdefiniowanie i wykorzystanie dostępnych instrumentów umożliwi oddziaływanie na pozostałe obszary polityki społecznej. Po upadku komunizmu kolejne rządy pozostawiły sferę mieszkaniową w kompetencjach wolnego rynku, ograniczając swoją aktywność i uznając zbędność państwa na tej płaszczyźnie. Zaledwie w roku 2006 zainaugurowano pierwszy rządowy program mieszkaniowy, który ograniczył się do grupy społecznej posiadającej zdolność kredytową i zamieszkującej duże ośrodki miejskie. Także kolejny program objął swoim zasięgiem ograniczone warstwy społeczne. W roku 2016 rozpoczęto realizację programu "Mieszkanie+", który w założeniach pomysłodawców obejmie swoim zasięgiem wszystkie dotychczas dyskryminowane grupy społeczne, bez względu na posiadaną zdolność kredytową lub miejsce zamieszkania. Uchwalenie Narodowego Programu Mieszkaniowego umożliwi określenie celów polityki mieszkaniowej państwa oraz pozwoli na sprawniejszą koordynację i synchronizację działań instytucji państwowych w sferze mieszkaniowej. (abstrakt oryginalny)

It is the government's duty to precisely define the objectives of the state's housing policy, because their correct definition and use of the available instruments will enable mutual influence on other areas of social policy. After the fall of communism, successive governments left the housing sphere in the free market competences, limiting their activity, recognizing the unnecessary state in this area. Only in 2006, the first government housing program was inaugurated, which was limited to a social group with credit standing and living in large urban centres. Another program also covered limited social strata. In 2016, the "Mieszkanie+" program was launched, which in the assumptions of the originators will cover all hitherto discriminated social groups, irrespective of their creditworthiness or place of residence. The adoption of the National Housing Program will allow defining the objectives of the state's housing policy and will allow for more efficient coordination and synchronization of the activities of state institutions in the housing sphere. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Andrzejewski A.: Polityka mieszkaniowa. Warszawa 1979.
 2. Better Life Index - http://www.oecdbetterlifeindex.org/topics/housing/ (dostęp: 12.11.2017).
 3. Cesarski M.: Budżet a mieszkalnictwo i budownictwo społeczne w Polsce. Transformacja i perspektywy. "Problemy Polityki Społecznej. Studia i dyskusje" 2011, nr 15.
 4. Dane liczbowe programu Rodzina na swoim - https://www.bgk.pl/files/public/Pliki/Osoby_fizyczne/rodzina_na_swoim/Dane_liczbowe_do_31_grudnia_2013.pdf (dostęp: 12.11.2017).
 5. Dane liczbowe programu Rodzina na swoim (Prezentacja multimedialna BGK). Warszawa 2014.
 6. 21 postulatów z 17 sierpnia 1980 roku - http://www.solidarnosc.org.pl/21-postulatow (dostęp:12.11.2017).
 7. Friszke A.: Polska. Losy Państwa i Narodu 1939-1989. Warszawa 2003.
 8. Fundusz Mieszkań na Wynajem na półmetku swojej misji. Czy zdał swój egzamin? -http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/fundusz-mieszkan-na-wynajem-na-polmetku-swojej-misji-czy-zdal-swój-egzamin/4fj9y6 (dostęp:12.11.2017 r.).
 9. Informacja o wynikach kontroli NIK: Realizacja zadań w zakresie Gospodarki Mieszkaniowej przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego. Warszawa 2012.
 10. Informacja o realizacji rządowego programu preferencyjnych kredytów mieszkaniowych "Rodzina na Swoim" oraz zamierzenia w sprawie wprowadzenia po dniu 31 grudnia 2013 roku systemów wspierania rodzin w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 29 marca 2013 roku. Warszawa 2013.
 11. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2016 roku. Warszawa 2017.
 12. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
 13. Lis P.: Cele i instrumenty społecznej polityki mieszkaniowej. "Space - Society - Economy" 2011, No 10.
 14. MIB: Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnego czynszu normowanego oraz maksymalnej wysokości comiesięcznej raty za cenę mieszkania i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania na wynajem. Warszawa 2017.
 15. Mieszkalnictwo w Polsce. Analiza wybranych obszarów polityki mieszkaniowej. Red. A. Muzioł-Więcławowicz, M. Salamon. Warszawa 2015.
 16. Miler-Zawodniak A.: Teorie potrzeb jako współczesne teorie motywacji. "Obronność - Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej" 2012, nr 4.
 17. Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa na interpelację poselską nr 15599/2017.
 18. Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa na zapytanie poselskie nr 4427/2017.
 19. Opinie o problemach mieszkaniowych w Polsce (skrót). Raport z badań CBOS. Warszawa 2013.
 20. Paczkowski A.: Pół wieku dziejów Polski. Warszawa 2007.
 21. Program Mieszkanie Plus: szansa na rozwiązanie problemów mieszkaniowych Polaków - https://www.polskieradio.pl/42/277/Artykul/1628489,Program-Mieszkanie-Plus-szansa-na-rozwiazanie-problemow-mieszkaniowych-Polakow (dostęp: 12.11.2017).
 22. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. (Dz.U. 2016, poz. 1456).
 23. Rusza Fundusz Mieszkań na Wynajem, ale mieszkań jeszcze nie ma - http://biznes.onet.pl/wiadomosci/nieruchomosci/rusza-fundusz-mieszkan-na-wynajem-alemieszkan-jeszcze-nie-ma/ntegy (dostęp:12.11.2017).
 24. Rusza Mieszkanie Plus: Premier Szydło: chcemy szybko budować mieszkania dla polskich rodzin - https://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/1679179,Rusza-Mieszkanie-Plus-Premier-Beata-Szydlo-chcemy-szybko-budowac-mieszkaniadla-polskich-rodzin (dostęp:12.11.2017).
 25. Rusza program "Mieszkania dla młodych" - http://www.nowiny24.pl/wiadomosci/podkarpacie/art/6196001,rusza-program-mieszkania-dla-mlodych,id,t.html (dostęp:12.11.2017).
 26. Tanie mieszkania na wynajem od państwa okazują się drogie. Kto zyskuje: ludzie czy deweloperzy? - http://natemat.pl/186747,tanie-mieszkania-na-wynajem-od-panstwa-okazuja-sie-drogie-to-komu-pomaga-panstwowy-bgk-ludziom-czy-deweloperom (dostęp:12.11.2017).
 27. Uchwała Nr 115/2016 Rady Ministrów z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Narodowego Programu Mieszkaniowego (M.P. 2016, poz. 1250).
 28. Witakowski P.: Uwagi dotyczące projektowanej uchwały Sejmu "w sprawie przyjęcia Narodowego Programu Mieszkaniowego" oraz dokumentu o nazwie "NARODOWY PROGRAM MIESZKANIOWY" stanowiącego załącznik do tego projektu. Warszawa 2016.
 29. Zapytanie poselskie nr 4427/2017 do ministra infrastruktury i budownictwa w sprawie programu "Mieszkanie+".
 30. http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797991.
 31. htm (dostęp:12.11.2017).
 32. http://mib.gov.pl/2-NPM.
 33. htm (dostęp:12.11.2017).
 34. http://tvn24bis.pl/nieruchomosci,83/bgk-wstrzymuje-przyjmowanie-wnioskow-o-doplaty-mdm,730012.html (dostęp:12.11.2017).
 35. http://www.infor.pl/prawo/gmina/nieruchomosci/319090,Rodzina-na-swoim-podsumowanie-programu.html (dostęp:12.11.2017).
 36. https://www.bankier.pl/wiadomosc/Premier-Szydlo-zapowiada-ambitny-programmieszkaniowy-7356698.html (dostęp:12.11.2017).
 37. https://www.bankier.pl/wiadomosc/Zmiany-w-kredytach-hipotecznych-od-1-stycznia-2017-r-7491543.html (dostęp:12.11.2017).
Cited by
Show
ISSN
2353-9747
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu