BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krawczyk Dariusz (Naczelnik Wydziału Kontaktów Społecznych UM Zabrze)
Title
Organizacja i zakres działań media relations oficerów prasowych jednostek policji
Organization and Scope of Media Relations Activity of Police Press Officers
Source
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2018, T. 22, s. 75-94, wykr., bibliogr. 26 poz.
Keyword
Policja, Media informacyjne, Strategia komunikowania, Dziennikarstwo, Prasa, Polityka informacyjna
Police, Information media, Communication strategy, Journalism, Press, Information policy
Note
summ.
Abstract
Urzędnicy ds. prasy w miejskich i powiatowych komisariatach policji są dla dziennikarzy jednym z głównych źródeł informacji o wydarzeniach kryminalnych, drogowych lub prewencyjnych, które są znaczące na poziomie lokalnym lub regionalnym. Dane o m.in. preferowanych narzędziach komunikacji w kontakcie z mediami uzyskano w wyniku badania, którym objęto 94% wszystkich policjantów policji w województwie śląskim. Określono także stosunek rzeczników do form reakcji na zniekształcenia występujące w przekazach medialnych. Stwierdzono też, że opinia funkcjonariuszy prasowych na temat o profesjonalizmu dziennikarzy i społecznego zasięgu mediów również podlega weryfikacji. (abstrakt oryginalny)

Press officers in municipal and district police stations are for the journalists one of the main sources of information about criminal, road or preventive events that are significant locally or regionally. Data on, among others, preferred communication tools in contact with media, were obtained in a result of the survey that covered 94% of all police press officers in the Silesian Voivodeship. An attitude of spokespersons towards the forms of reaction to distortions appearing in media messages was also determined. Opinion of press officers about professionalism of journalists and social coverage of media was also subject to verification. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barańska M.: Dylematy współczesnego dziennikarza/dziennikarstwa - wybrane zagadnienia. "Przegląd Politologiczny" 2011, nr 4.
 2. Biel D.: Służby prasowe w śląskim garnizonie policji a przedstawiciele mediów. Oczekiwania względem wzajemnej współpracy. W: Media a środowisko społeczne. Dylematy teorii i praktyki. T. 2. Red. S. Michalczyk, D. Krawczyk. Gliwice-Katowice 2011.
 3. Brzozowska-Pasieka M., Olszyński M., Pasieka J.: Prawo prasowe. Komentarz. Warszawa 2013.
 4. Chyliński M.: Prawo do repliki prasowej. Instytucja sprostowania w prawie polskim na tle rozwiązań francuskich i niemieckich. "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska" 2013, nr 2.
 5. Cyprian T. : Prawo prasowe. Komentarz. Poznań 1939.
 6. Decyzja nr 59 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie współpracy z mediami. (Dz.U. KGP z 14 marca 2016 r., poz. 7).
 7. Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo prasowe z dnia 21 listopada 1938 r. (Dz.U. R.P., z 22 listopada 1938 r., nr 89, poz. 608).
 8. Gawroński S.: Organizacja służb prasowych w polskich formacjach mundurowych. Wybrane aspekty. Kwartalnik Internetowy "Komunikacja Społeczna" 2012, nr 2.
 9. Głogowski T.: Transformacja czy kryzys dziennikarstwa? Zjawisko konwergencji mediów. W: Oblicza mediów lokalnych i regionalnych. Szkice medioznawcze. Red. S. Michalczyk, D. Krawczyk. Mikołów 2016.
 10. Kosmaty P.: Odpowiedzialność prawna dziennikarza. "Studia Iuridica Lublinensia" 2017, nr 2.
 11. Kowalski S.: Metody pozyskiwania i weryfikacji informacji. Szczecin 2016.
 12. Krawczyk D.: Działania komunikacyjne wobec przekształceń rynku mediów. Zakres obowiązków rzecznika prasowego i zmiany zachodzące w relacjach z dziennikarzami. "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie" 2016, z. 98.
 13. Krawczyk D.: Zmiany w społecznym postrzeganiu prestiżu zawodu dziennikarza wobec przekształceń rynku medialnego. W: Teorie komunikacji i mediów. Red. M. Graszewicz, M. Wszołek. Wrocław 2016.
 14. Migaczewska E.: Dziennikarz - zawód zaufania publicznego? Analiza społecznych oczekiwań i spostrzeżeń. W: Media lokalne i dziennikarstwo. Aspekty współczesne i historyczne. Red. K. Pokorna-Ignatowicz, S. Michalczyk. Kraków 2010.
 15. Mrozek J.J.: Odpowiedzialność karna za przekroczenie granic wolności wypowiedzi. "Civitas et Lex" 2017, nr 1 (13).
 16. Nowakowski K: Zagrożenia etyczne i korupcyjne w mediach. "Studia Medioznawcze" 2017, nr 2 (69).
 17. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji i zadań rzeczników prasowych w urzędach organów administracji rządowej (Dz.U. 2002, nr 4, poz. 36).
 18. Stępińska A., Ossowski S.: Dziennikarze w Polsce: wartości, priorytety i standardy zawodowe. "Studia Medioznawcze" 2011, nr 1 (44).
 19. Święcka K.: Polityka informacyjna organów publicznych w Polsce. "Roczniki Nauk Prawnych" 2006, T. 16, nr 1.
 20. Tereszkiewicz A.: Komunikacja z klientem na Twitterze - analiza wybranych aktów mowy w interakcji handlowej online. "Studia Medioznawcze" 2017, nr 1 (68).
 21. Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz.U. 1984, nr 5, poz. 24).
 22. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. 1997, nr 88, poz. 553).
 23. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. 1990, nr 30, poz. 179).
 24. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 1 grudnia 2010 r., sygn. akt K 41/07 (Dz.U. 2010, nr 235, poz. 1551).
 25. Zarządzenie nr 12 Komendanta Głównego Policji z dnia z dnia 27 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie form i metod działalności prasowo-informacyjnej w Policji (Dz.U. KGP z 27 stycznia 2018 r., poz. 14).
 26. Zarządzenie nr 1204 z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie form i metod działalności prasowo-informacyjnej w Policji (Dz.U. KGP z 26 listopada 2007 r., poz. 155).
Cited by
Show
ISSN
2353-9747
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu