BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Herbut Maciej (Uniwersytet Wrocławski), Kunert-Milcarz Renata (Uniwersytet Wrocławski)
Title
Neutralność Mołdawii: uwarunkowania wewnętrzne i międzynarodowe
Neutrality of Moldova: Its Internal and International Determinants
Source
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2020, T. 28, s. 77-101, bibliogr. 111 poz.
Keyword
Neutralność polityczno-militarna, Międzynarodowe stosunki polityczne, Stosunki międzynarodowe, Polityka zagraniczna
Military-political neutrality, International political relations, International relations, Foreign policy
Note
streszcz., summ.
Country
Mołdawia
Republic of Moldova
Abstract
Neutralność w Mołdawii traktowana jest przez władze państwa jako strategia, która mogłaby zagwarantować przetrwanie w środowisku międzynarodowym. Niemniej, mimo osadzenia w prawie państwowym (w ustawie zasadniczej), Mołdawia nie posiada gwarancji międzynarodowych dla swojego statusu neutralności, co wynika przede wszystkim z niekonsekwentnej polityki zagranicznej. Mołdawia stoi przed wyborem dwóch strategii: pierwszej, polegające na zacieśnieniu relacji z Zachodem; drugiej, na polepszeniu relacji z Rosją i mimo, że wybór każdej ze ścieżek wiązałby się z wysokim ryzykiem, wydają się one lepsze od polityki pozorowanej neutralności, jaką państwo to dotychczas prowadziło. (abstrakt oryginalny)

Neutrality in Moldova is treated by the state authorities as a strategy that could guarantee survival in the international environment. Despite being referred to even in the country's constitution, Moldova's neutrality is a state not recognized by the international community, which is mostly due to an inconsistent foreign policy. Under such circumstances, Moldova is torn between two strategies: the betterment of the relationship with Russia, or tightening the cooperation with the West. Both strategies are problematic, yet they seem more adequate than the strategy of inconsistent neutrality pursued thus far. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Agius C., Devine, K. (2011). Neutrality: A Really Dead Concept? A Reprise. Cooperation and Conflict, vol. 46 (3), s. 265-284.
 2. Andrey, M. (2010). Security Implications of Neutrality: Switzerland in the Partnership for Peace. Framework, vol. 9 (4), s. 83-96.
 3. Argyle, M. (1952). The Concepts of Role and Status. The Sociological Review, a44 (1), s. 39-52.
 4. Arter, D. (1998). Kekkonen and the ,Dark Age' of Finlandised Politics? Irish Studies in International Affairs, vol. 9, s. 39-49.
 5. Asiryan, A. (2019). New Faces, Old Patterns in Uzbekistan's Foreign Policy. Pobrano z: https://thediplomat.com/2019/08/new-faces-old-patterns-in-uzbekistans-foreign-policy/ (data dostępu: 14.01.2020).
 6. Barcik, J. (2009). Neutralność i polityka neutralności a współpraca w ramach Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony: casus Austrii, Finlandii, Irlandii, Malty i Szwecji. W: B. Mikołajczyk, J. Nowakowska-Małusecka (red.), Prawo międzynarodowe, europejskie i krajowe - granice i wspólne obszary. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Genowefie Grabowskiej (s. 33-53). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 7. Barston, R.P. (1973). Introduction. In: R.P. Barston, The Other Powers: Studies in the Foreign Policies of Small States (s. 13-28). London: George Allen & Unwin Ltd.
 8. Beyer J.L., Hoffman S.C. (2011). Varieties of Neutrality: Norm Revision and Decline. Cooperation and Conflict, vol. 46 (3), s. 285-311.
 9. Bieleń, S. (2010). Polityki bezpieczeństwa państw. Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych PAN, T. 5, s. 64-92.
 10. Brix, E. (2016). The State of Austrian Foreign and Security Policy in Times of Geopolitical Change. In: G. Bischof, F. Karlhofer (eds.), Austrian Studies Today, (s. 239-247). New Orleans: University of New Orleans Press.
 11. Browning, Ch.S. (2002). Coming Home or Moving Home? 'Westernizing' Narratives in Finnish Foreign Policy and the Reinterpretation of Past Identities. Cooperation and Conflict: Journal of the Nordic International Studies Association, vol. 37 (1), s. 47-72.
 12. Browning, Ch.S. (2007). Branding Nordicity: Models Identity and the Decline of Exceptionalism. Cooperation and Conflict: Journal of the Nordic International Studies Association, vol. 42 (1), s. 27-51.
 13. Całus, K. (2016). Państwo niedokończone. 25 lat mołdawskiej niepodległości. PRACE OSW, 12, Pobrano z: https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/prace_59_pl_25_lat_moldaw skiej_net.pdf (data dostępu: 7.0.2020).
 14. Całus, K. (2019). Mołdawia: rząd prorosyjskich socjalistów. Analizy OSW. Pobrano z: https:// www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/201 9-1 1-14/moldawia-rzad-prorosyjskich-socja listow (data dostępu: 7.02.2020).
 15. Cebotari, S. (2010). The Republic of Moldova between Neutrality and NATO Memebership Status. Postmodern Openings, vol. 3, s. 83-91.
 16. Cenusa, D. (2019). InternationalRecognition of Moldova'sNeutrality-Lessons to be Learned from Austria and Ukraine, Institute for the Prevention of Hybrid Threats. Pobrano z: https:// h1 .md/en/international-recognition-of-moldovas-neutrality-lessons-from-austria-and- ukraine/ (data dostępu: 14.01.2020).
 17. Chang, F.K. (2017). Sweden's Foreign Policy: Nonaligned, But Not Entirely Neutral. Geopoliticus, Foreign Policy Research Institutute. Pobrano z: https://www.fpri.org/2017/1 1/ swedens-foreign-policy-nonaligned-not-entirely-neutral/ (data dostępu: 14.01.2020).
 18. CIA, Inteligence Report. Finlandization in Action: Helsinki's Experience with Moscow. Directorate of Intelligence. Sierpień 1972 RSS. No. 0059/72. Pobrano z: http://www.theblackvault.com/documents/esau-55.pdf (data dostępu: 14.01.2020).
 19. Ciobanu, V. (2013). ,Zgubione' państwo pomiędzy Wschodem i Zachodem. W: M. Kosienkowski (red.), Spotkania polsko-mołdawskie. Księga poświęcona pamięci Profesora Janusza Solaka, (s. 169-176). Lublin: Episteme.
 20. Czarny, R.M (2018). Sweden: From Neutrality to International Solidarity. New York: Springer International Publishing.
 21. Defence 24, 2017. Uzbecka neutralność wystawiona na probe. Pobrano z: https://www.defence24.pl/uzbecka-neutralnosc-wystawiona-na-probe (data dostępu: 14.01.2020).
 22. East, M.A. (1973). Size and Foreign Policy Behavior: A Test of Two Models. World Politics, vol. 25 (4), s. 556-576.
 23. Elman, M.F. (1995). The Foreign Policies of Small States: Challenging Neorealism in its own Backyard. British Journal of Political Science, vol. 25 (2), s. 171-217.
 24. Faloon, V.S. (1982). Aspects of Finnish Neutrality. Irish Studies in International Affairs, vol. 1, no. 3, s. 3-12.
 25. Freedom House (2020). Nations in Transit 2018. Pobrano z: https://freedomhouse.org/sites/ default/files/2020-02/FH_NationsInTransit_Web_PDF_FINAL_2018_03_16.pdf (data do stępu: 14.01.2020).
 26. Gil, A. (2014). Cztery odsłony imperium: Rosja - Syberia Zachodnia - Azja Centralna - Mołdawia. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 27. Gotisan, V. (2020). West Has Lost Patience With Moldova's Pro-Russian Govt, February 11, 2020. Pobrano z: https://balkaninsight.com/2020/02/11/west-has-lost-patience-with-moldovas-pro-russian-govt/ (data dostępu: 22.02.2020).
 28. Grudziński, P. (2008). Państwo inteligentne: Polska w poszukiwaniu międzynarodowej roli. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 29. Hakovirta, H. (1988). East-West Conflict andEuropean Neutrality. Oxford: Clarendon Press.
 30. Handel, M. (1990). Weak States in the International System. London: Frank Cass.
 31. Herbut, M. (2017a). Decoding Russian Foreign Policy Objectives and their Implications for Georgia and Moldova. W: A. Czajowski, R. Kunert-Milcarz, M. Herbut (red.), Georgia and Moldova in the Context of Russian Imperialistic Foreign Policy (s. 21-50). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 32. Herbut, M. (2017b). The Application of Role Theory in Explaining the Policies of Small States. W: A. Czajowski, R. Kunert-Milcarz, M. Herbut (red.), Georgia and Moldova in the Context of Russian Imperialistic Foreign Policy (s. 161-186). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 33. Herbut M., Kunert-Milcarz, R. (2017). The Explanatory Power of Structural Realism in the 21st Century: The Eastern Partnership, Russian Expansionism and the War in Ukraine. Polish Political Science Yearbook, vol. 46 (2), s. 190-204.
 34. Hertz, J.H. (1950). Idealist Internationalism and the Security Dilemma. World Politics, vol. 2 (2), s. 157-180.
 35. Inoguchi, T. (2003). Political Security: Toward a Broader Conceptualization. International Studies, Vol. 40 (2), s. 105-123. DOI: https://doi.org/10.1177/002088170304000201.
 36. IPN Press Agency. (2019). Igor Dodon Urges from the UN Rostrum to Recognize and Respect Moldova's Neutrality. Pobrano z: https://www.ipn.md/en/igor-dodon-urges-from-the-un-rostrum-to-recognize-and-7965_106841 3 .html#ixzz6AFugAtDi (data dostępu: 17.01. 2020).
 37. Jarvenpaa, P.O. (1990). Finland an Image of Continuity in Turbulent Europe. Annals of the American Academy of Political and Social Science, vol. 512 (1), s. 125-139.
 38. Kangas, A. (2011). Beyond Russophobia: A Practice-based Interpretation of Finnish-Russian/ Soviet Relations. Cooperation and Conflict, vol. 46 (1), s. 40-59.
 39. Karlsson, B. (1995). The Redefining of Swedish Neutrality, 1946-1952. Journal of Peace Research, vol. 32 (1), s. 37-48.
 40. Karsh, E. (1986). Finland: Adaptation and Conflict. International Affairs, vol. 62 (2), s. 265- 278.
 41. Karsh, E. (1988). Neutrality and Small States. London and New York: Routledge.
 42. Katzenstein, P. (1985). Small States in World Markets: Industrial Policy in Europe. Ithaca and London: Cornell University Press.
 43. Kekkonen, U. (1970). Neutrality. The Finnish Position. Speeches. Transl. P. Ojansuu. L.E. Keyworth. Ed. T. Vilkuna. London: Heinemann.
 44. Komentarze OSW, nr 74, 18 kwietnia 2012 (s. 2). Pobrano z: https://www.osw.waw.pl/sites/ default/files/komentarze_74_0.pdf (data dostępu: 4.01.2020).
 45. Konstytucja Austrii. Pobrano z: https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Erv/ERV_1930_1/ ERV_1930_1.pdf. (data dostępu: 4.01.2020).
 46. Konstytucja Mołdawii. Pobrano z: http://www.presedinte.md/titlul1 (data dostępu: 4.01.2020).
 47. Konstytucja Republiki Mołdawii Constitu^ia Republicii Moldova, (2014). Wstęp i tł. z jęz. rumuńskiego B. Zdaniuk. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe. Pobrano z: https://www. iipvienna.com/new-blog/2018/1 1/27/austrian-neutrality-as-a-model-for-the-new-eastern- europe (data dostępu: 4.01.2020).
 48. Kosienkowski, M. (red.), Spotkania polsko-mołdawskie. Księga poświęcona pamięci Profesora Janusza Solaka (s. 169-177) Lublin: Episteme.
 49. Kotliński, A. (2009). Modele bezpieczeństwa państw. Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki. Studia z Nauk Społecznych, nr 1, s. 145- 156.
 50. Kowalicka, M. (2004). Polityka neutralności współcześnie. International Journal of Management and Economics, vol. 15, s. 174-188.
 51. Kulesza, R. (2006). Wojna peloponeska. Warszawa: Wydawnictwo Askon, Wydawnictwo Attyka.
 52. Kunert-Milcarz, R., Russu, V. (2017). Between East and West: The Republic of Moldova under Russian. W: A. Czajowski, R. Kunert-Milcarz, M. Herbut (red.), Georgia and Moldova in the Context of Russian Imperialistic Foreign Policy (s. 137-160). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 53. Kunz, J.L. (1956). Austria's Permanent Neutrality. The American Journal of International Law, vol. 50, no. 2, s. 418-425.
 54. Lee, S., Chaesung, C., Suh, H., Thomsen, P. (2015). Middle Power in Action: The Evolving Nature of Diplomacy in the Age of Multilateralism, East Asia Institute, EAI Middle Power Diplomacy Initiative (MPDI) Report. Pobrano z: https://www.files.ethz.ch/ isn/191150/30.04.2015.pdf (data dostępu: 18.01.2020).
 55. Lingelbach, W. (1933). Belgian Neutrality: Its Origin and Interpretation. The American Historical Review, vol. 39 (1), s. 48-72. DOI: 10.2307/1839224.
 56. Łoś-Nowak, T. (2011). Polityka zagraniczna: Aktorzy - potencjały - strategie . Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
 57. Lubicz-Miszewski, M. (2012). Geneza, przebieg i próby przezwyciężenia konfliktu o Naddniestrze. Zeszyty Naukowe WSOWL, nr 3 (165), s. 121-138.
 58. Luif, P. (2016). Austrian Neutrality in the 21st Century. In: G. Bischof, F. Gunter (eds.), Austrian Studies Today. New Orleans: University of New Orleans Press.
 59. Maas, M. (2009). The Elusive Definition of the Small State. International Politics, vol. 46, s. 65-83. DOI: 10.1057/ip.2008.37.
 60. Majerus, B., Roemer, C. (2015). Luxemburg, International Encyclopedia of the First World War. Pobrano z: https://encyclopedia.1914-1918-online.net/article/luxembourg (data dostępu: 18.01.2020).
 61. Maude, G. (1976). The Finnish Dilemma: Neutrality in the Shadow of Power. Royal Institute of International Affairs. London: Oxford University Press.
 62. Mearsheimer, J. (2001). The Tragedy of Great Power Politics. New York: W.W. Nonon & Company Ltd.
 63. Mearsheimer, J. (2014). Why the Ukraine Crisis Is the West's Fault: The Liberal Delusions That Provoked Putin. Foreign Affairs, vol. 93 (5), s. 77-84, 85-89.
 64. Miarka, A. (2018). Stosunki mołdawsko-rosyjskie w drugiej dekadzie XXI wieku. Przegląd Wschodnioeuropejski, T. 9 (1), s. 129-141.
 65. MoldovaForms Pro-RussianMinority Government. Pobrano z: https://www.euractiv.com/section/europe-s-east/news/moldova-forms-pro-russian-minority-government/ (data dostępu: 28.01.2020).
 66. Mueller, W. (2011). A Good Example of Peaceful Coexistence? Pobrano z: http://www.austriaca.at/6898-0 (data dostępu: 18.01.2020).
 67. NATO, Relations with the Republic of Moldova. (2018). Pobrano z: https://www.nato.int/cps/ en/natohq/topics_49727.htm (data dostępu: 15.01.2020).
 68. Necsutu, M. (2020), West Doubts Moldova's Commitment to Reform. Pobrano z: https://iwpr. net/global-voices/west-doubts-moldovas-commitment-reform (data dostępu: 18.01.2020).
 69. Neuhold, H. (1982). Permanent Neutrality in Contemporary International Relations: A Comparative Perspective. Irish Studies in International Affairs, vol. 1 (3), s. 13-26.
 70. Neutrality. Encyclopaedia Britannica. Pobrano z: https://www.britannica.com/topic/neutra- lism (data dostępu: 18.01.2020).
 71. Nicu, D. (2017). Constitutional Vices of the Republic of Moldova. Ante Portas - Studia nad Bezpieczeństwem, T. 1 (8), s. 127-138.
 72. Niebuhr, R. (2018). The Search for a Cold War Legitimacy: Foreign Policy and Tito's Yugoslavia.: Leiden-Boston: Brill, Balkan Studies Library.
 73. Niemi, J.R. (2014). The Ideological Cold War, The Politics of Neutrality in Austria and Finland. New York: Routledge.
 74. Ośrodek Studiów Wschodnich, "Wiadomości", T. 47 (639), 7 marca 1994, s. 5 (biuletyn wewnętrzny OSW).
 75. Ośrodek Studiów Wschodnich, "Wiadomości", T. 48 (640), 8 marca 1994, s. 5 (biuletyn wewnętrzny OSW).
 76. Pannier, B. (2015). Revisions To Turkmenistan's Neutrality Policy. Pobrano z: https://www. rferl.org/a/turkmenistan-afghanistan-positive-neutrality-revisions/27301927.html (data dostępu: 18.01.2020).
 77. Parlament RM. (1995). Pobrano z: http://www.parlament.md (data dostępu: 18.01.2020).
 78. Paulauskas, K. (2006). The Baltics: From Nation States to Member States. Pobrano z: https:// www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/occ62.pdf. (data dostępu: 11.01.2020).
 79. Pieńkowski, J. (2013). Dlaczego Rumunia zawsze będzie kochać Mołdawię. W: M. Kosienkowski (red.), Spotkania polsko-mołdawskie. Księga poświęcona pamięci Profesora Janusza Solaka (s. 151-169). Lublin: Episteme.
 80. Popławski, D. (2013). Polityka neutralności i bezaliansowości. Warszawa: Scholar.
 81. Porębski, A. (2010). Wielokulturowość Szwajcarii na rozdrożu. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 82. Prezidentura Respubliki Moldova, Prezident Igor Dodon provel vstrecu s General'nym Sekretarem NATO. (2013). Pobrano z: http://presedinte.md/rus/presa/presedintele-igor-dodona-avut-o-intrevedere-cu-secretarul-general-al-nato (data dostępu: 10.01.2020).
 83. Puls Biznesu za: PAP, (2018). KE krytykuje Mołdawię za słabe postępy w walce z korupcją. Pobrano z: https://www.pb.pl/ke-krytykuje-moldawie-za-slabe-postepy-w-walce-z-korup cja-909796 (data dostępu: 18.01.2020).
 84. Quester, G.H. (1970). Sweden and the Nuclear Non-Proliferation Treaty. Cooperation and Conflict, vol. 5 (1), s. 52-64.
 85. Radio Free Europe, "Moldovan President Says Strategie Partnership' with Russia is Essential" (2017). Pobrano z: https://www.rferl.org/a/moldova-dodon-strategic-partnership-rus sia-/28251575.html (data dostępu: 14.01.2020).
 86. Radio Free Europe, Moldovan Government Collapses; EU Calls Development 'Worrying '. (2019). Pobrano z: https://www.rferl.org/a/moldovan-parliament-to-consider-confidence- vote-in-sandu-s-cabinet/30265748.html (data dostępu: 18.01.2020).
 87. Radio Free Europe, New Moldovan Government Vows Stronger Ties With EU. (2019). Pobrano z: https://www.rferl.org/a/new-moldovan-government-vows-stronger-ties-with-eu/300 01220.html (data dostępu: 18.01.2020).
 88. Renoldner, K. (2018). Austria and its efforts towards the prohibition of nuclear weapons. Medicine, Conflict and Survival, vol. 34 (4), s. 258-262.
 89. Rodkiewicz, W., Konańczuk, W. (2012). Strategia Rosji w Mołdawii: Kontynuacja czy zmiana? Komentarze OSW, nr 74. Pobrano z: https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/ komentarze_74_0.pdf (data dostępu: 11.01.2020).
 90. Rosenau, J. (2006). Pre-theories and Theories of International Politics. In: J. Rosenau (ed.), The Study of World Politics. New York: Routledge.
 91. Rumer, E. (2017). Moldova Between Russia and the West: A Delicate Balance. Pobrano z: https://carnegieendowment.org/files/Rumer_Moldova_Between_Russia_and_the_West2. pdf (data dostępu: 18.01.2020).
 92. Rutkowski, T. (2018). Fenomen "korytarza" terytorialnego w stosunkach międzynarodowych na wybranych przykładach. Fundacja "Dzień Dobry! Kolektyw Kultury" Siemianowice Śląskie.
 93. Schaufelbuehl, J.M., Wyss, M., Bott, S. (2015). Choosing Sides in the Global Cold War: Switzerland, Neutrality, and the Divided States of Korea and Vietnam. The International History Review, vol. 37 (5), s. 1014-1036.
 94. Shroeder, P. (1994). Historical Reality vs. Neo-Realist Theory. International Security, vol. 19 (1), s. 108-148.
 95. Stokke, K. (2012). Peace-building as Small State Foreign Policy: Norway's Peace Engagement in a Changing International Context. International Studies, vol. 49 (3&4), s. 207- 231. DOI: 10.1177/0020881714532334.
 96. Strzelecki, J. (2019). Zmiana rosyjskiej taktyki wobec Mołdawii. Analizy OSW. Pobrano z: https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2019-06-25/zmiana-rosyjskiej-taktyki-wobec-moldawii. (data dostępu: 24.01.2020).
 97. Sundelius, B. (1990). Sweden: Secure Neutrality. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, vol. 512, s. 116-124.
 98. Transparency International, Moldova. Pobrano z: https://www.transparency.org/country/ MDA#v (data dostępu: 18.01.2020).
 99. Tunander, O. (2008). Ola Geopolitics of the North: Geopolitik of the Weak: A Post-Cold War Return to Rudolf Kjellen, Cooperation and Conflict, vol. 43 (2), s. 164-184.
 100. Ursu, V. (2019). Vladimir Sokor: «Dodon vpervye govorit o "voennom nejtralitete"»». Pobrano z: https://moldova.europalibera.org/a/BnaguMup-cokop-gogoH-BnepBBie-roBopuT-o-BoeH iioM-"eiłTpa:iHTeTe-'>TO-iioBasi-<|)opMY:iMpoBKa-/30l9l38O.html (data dostępu: 4.01.2020).
 101. Vendik, U., Prezident Dodon o nejtralitete Moldovy, partnerstve s Rossiej i balanse s Zapadom, BBC. (2018). Pobrano z: https://www.bbc.com/russian/features-46188800 (data dostępu: 10.01.2020).
 102. Vinayaraj, V.K. (2011). Finland's Self-defence Strategies. International Studies, vol. 48 (3&4), s. 257-280.
 103. Volovoj, V. (2017). How the west lost Moldova to Russia. Ante Portas - Studia nad Bezpieczeństwem, T. 1 (8), s. 47-59.
 104. Waltz, K. (1979). Theory of International Politics. Massachusetts: Addison-Wesley Publish-ing.
 105. Waltz, K. (2000). Structural Realism after the Cold War. International Security, vol. 25 (1), s. 5-41.
 106. Wendt, A. (1999). Social Theory of International Relations. New York-Camebridge: Cambridge University Press.
 107. Wilcox, W.A. (1967). The Influence of Small States in a Changing World. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, vol. 372, s. 80-92.
 108. Wywiad Tomasza Horbowskiego z Oazu Nantoim, Trudny wybór Mołdawii. ZNAK, nr 720, maj 2015. Pobrano z: http://www.miesiecznik.znak.com.pl/7202015z-oazu-nantoim-rozmawia-tomasz-horbowskitrudny-wybor-moldawii/ (data dostępu: 18.01.2020).
 109. Zajedova, I. (1999-2000). The Baltic States' Security and NATO Enlargement. Perspectives, vol. 13, s. 79-90.
 110. Zalecenie Rady Stowarzyszenia UE-Republika Mołdawii Nr 1/2017 z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie programu stowarzyszeniowego UE-Republika Mołdawii [2017/1489]. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 215/3.
 111. Zdaniuk, B. (2016). Konsolidacja państwa w Republice Mołdawii. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
Cited by
Show
ISSN
2353-9747
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.31261/SPUS.2020.28.04
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu